67/1993

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1993

Asetus kuluttaja-asiamiehestä

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään kuluttaja-asiamiehestä 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain (40/78) 11 a ja 14 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on 11 a § 24 päivänä elokuuta 1984 annetussa laissa (614/84):

Kuluttaja-asiamiehen tehtävät
1 §

Kuluttaja-asiamiehen tulee erityisesti valvoa markkinoinnin ja sopimusehtojen lainmukaisuutta sellaisilla aloilla, joilla kuluttajien kannalta sopimatonta markkinointia tai kohtuuttomien sopimusehtojen käyttöä voidaan olettaa yleisimmin esiintyvän, sekä aloilla, joilla markkinoinnilla ja sopimusehtojen käytöllä on kuluttajien kannalta erityistä merkitystä.

2 §

Kuluttaja-asiamiehen on oltava yhteistyössä muiden kuluttajakysymyksiä käsittelevien viranomaisten kanssa.

Viranomaiset ovat velvolliset antamaan kuluttaja-asiamiehelle virka-apua laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi.

Kuluttaja-asiamiehen toimisto
3 §

Kuluttaja-asiamiehen toimistossa on toimistopäällikön lisäksi muuta virkasuhteessa ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

Toimistopäälliköltä vaaditaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto.

4 §

Kuluttaja-asiamies nimittää tai ottaa toimiston henkilöstön.

5 §

Kuluttaja-asiamiehelle myöntää virkavapautta kauppa- ja teollisuusministeriö. Yli vuoden kestävän muun kuin sellaisen virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää kuluttaja-asiamiehelle kuitenkin valtioneuvosto.

Virkavapauden muille virkamiehille myöntää kuluttaja-asiamies.

6 §

Avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta päättää se viranomainen, joka myöntää virkavapauden.

Asian käsittely
7 §

Kuluttaja-asiamies ratkaisee asiat esittelystä.

8 §

Kuluttaja-asiamiehen ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan toimistopäällikkö. Kuluttaja-asiamiehen estyneenä ollessa ei kuitenkaan saa ratkaista asiaa, jolla on huomattava merkitys, ellei ratkaisun lykkäämisestä ole ilmeistä haittaa, eikä myöskään ryhtyä toimenpiteeseen, jolla poiketaan vakiintuneesta käytännöstä.

9 §

Toimistopäällikölle tai muulle toimiston virkamiehelle voidaan työjärjestyksellä siirtää ratkaisuvaltaa kuluttaja-asiamiehen toimivaltaan kuuluvissa asioissa, joissa lain soveltamiskäytäntö on vakiintunut, sekä toimistoa koskevissa hallinnollisissa asioissa.

Asian saattamisesta tuomioistuimen käsiteltäväksi ja markkinointitoimenpiteen tai sopimusehdon kieltämisestä sekä kuluttajan avustamisesta yksittäisen asian hoitamisessa päättää aina kuluttaja-asiamies.

10 §

Kuluttaja-asiamiehen on annettava kuluttajille sekä elinkeinonharjoittajille tietoja lain sisällöstä ja soveltamiskäytännöstä. Tärkeimmät ratkaisut on sopivalla tavalla julkaistava.

Erinäiset säännökset
11 §

Kuluttaja-asiamiehen antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, ellei muualla toisin säädetä.

12 §

Tarkemmat määräykset kuluttaja-asiamiehen toimiston sisäisestä organisaatiosta, asioiden käsittelystä sekä toimiston muusta toiminnasta annetaan tarvittaessa työjärjestyksessä, jonka vahvistaa kuluttaja-asiamies.

13 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1993.

Tällä asetuksella kumotaan kuluttaja-asiamiehestä 14 päivänä heinäkuuta annettu asetus (553/78) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.