66/1993

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1993

Asetus kilpailuvirastosta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään kilpailuvirastosta 29 päivänä heinäkuuta 1988 annetun lain (711/88) 4 §:n nojalla:

Kilpailuviraston tehtävät
1 §

Kilpailuvirastosta annetun lain (711/88) 1 §:ssä säädetyn tehtävänsä toteuttamiseksi kilpailuvirasto:

1) seuraa ja tutkii kilpailuolosuhteita;

2) selvittää kilpailunrajoituksia ja niiden vaikutuksia;

3) pitää luetteloa havaitsemistaan määräävässä markkina-asemassa olevista elinkeinonharjoittajista tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymistä;

4) ryhtyy toimenpiteisiin kilpailunrajoitusten vahingollisten vaikutusten poistamiseksi;

5) valvoo kilpailunrajoituksia koskevan lainsäädännön ja kilpailuneuvoston antamien päätösten noudattamista;

6) seuraa elinkeinoelämään liittyvien säädösten valmistelua ja antaa lausuntoja toimialaansa liittyvistä kysymyksistä;

7) tekee aloitteita kilpailun edistämiseksi ja kilpailua rajoittavien säännösten ja määräysten purkamiseksi;

8) pitää yhteyttä toimialansa kotimaisiin ja ulkomaisiin viranomaisiin;

9) harjoittaa toimialaansa kuuluvaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa sekä osallistuu alansa koulutustoimintaan; sekä

10) suorittaa muut sille säädetyt tai määrätyt tehtävät.

Lääninhallituksen asema
2 §

Lääninhallitus toimii kilpailuviraston alaisena viranomaisena taloudellisen kilpailun turvaamista koskevissa asioissa.

Kilpailuviraston organisaatio
3 §

Kilpailuvirastoa johtaa ylijohtaja. Hän vastaa siitä, että viraston tehtävät hoidetaan taloudellisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Ylijohtajalla on apunaan kaksi johtajaa. Virastossa on lisäksi muuta virkasuhteessa ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

4 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö määrää toisen johtajista toimimaan ylijohtajan sijaisena ylijohtajan ollessa estynyt.

5 §

Kilpailuviraston sisäisestä organisaatiosta määrätään tarvittaessa työjärjestyksessä.

Asioiden käsittely
6 §

Kilpailuvirastolle kuuluvat asiat ratkaisee ylijohtaja tai, sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään, muu viraston virkamies.

Ylijohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa päätettäväkseen myös sellaisen asian, joka muutoin olisi muun virkamiehen ratkaistava.

Asiat ratkaistaan esittelystä, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

7 §

Tarkemmat määräykset asioiden käsittelystä sekä viraston muusta toiminnasta annetaan tarvittaessa työjärjestyksessä, jonka vahvistaa ylijohtaja.

Kelpoisuusvaatimukset
8 §

Ylijohtajalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyyttä viraston toimialaan, yritystalouteen ja johtamistehtäviin.

Johtajilta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyyttä viraston toimialaan. Toisella johtajalla tulee kuitenkin olla oikeustieteen kandidaatin tutkinto.

Virkojen täyttäminen ja henkilöstön ottaminen sekä virkavapaus
9 §

Ylijohtajan nimittää tasavallan presidentti virkaa haettavaksi julistamatta.

Johtajat nimittää valtioneuvosto.

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa ylijohtaja.

10 §

Virkavapauden myöntää virkamiehelle kilpailuvirasto, milloin kysymys on virkavapaudesta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, tai harkinnanvaraisesta virkavapaudesta, joka kestää enintään yhden vuoden. Ylijohtajalle tällaisen virkavapauden myöntää kuitenkin kauppa- ja teollisuusministeriö.

Yli vuoden kestävän harkinnanvaraisen virkavapauden myöntää ylijohtajalle valtioneuvosto ja johtajille kauppa- ja teollisuusministeriö. Muille virkamiehille tällaisen virkavapauden myöntää kilpailuvirasto.

Avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta päättää se, joka päättää virkavapauden myöntämisestä.

Erinäiset säännökset
11 §

Kilpailuviraston ylijohtaa syytetään virkavirheestä Helsingin hovioikeudessa.

12 §

Kilpailuviraston tulee kultakin kalenterivuodelta antaa kauppa- ja teollisuusministeriölle kertomus toiminnastaan. Toimintakertomus on annettava toimintavuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Voimaantulo
13 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1993.

Tällä asetuksella kumotaan kilpailuvirastosta 29 päivänä heinäkuuta 1988 annettu asetus (712/88) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.