58/1993

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1993

Asetus yksityishenkilön velkajärjestelystä

Oikeusministerin esittelystä säädetään yksityishenkilön velkajärjestelystä 25 päivänä tammikuuta 1993 annetun lain (57/93) 51 §:n 2 momentin ja 88 §:n nojalla:

1 §
Hakemuslomakkeet

Yleisten alioikeuksien on pidettävä oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaisia lomakkeita velkajärjestelyn hakemista ja maksuohjelmaehdotusta varten maksutta niitä tarvitsevien saatavissa.

2 §
Hakemuksen liitteet

Velallisen hakemukseen velkajärjestelystä tulee liittää:

1) jäljennökset velallisen ja samassa taloudessa asuvien täysi-ikäisten henkilöiden verotustodistuksista kolmelta viimeiseltä vuodelta;

2) velallisen ja hänen aviopuolisonsa työnantajan palkkatodistus, josta ilmenee palkkakertymä edelliseltä ja kuluvalta kalenterivuodelta sekä palkka viimeiseltä palkanmaksukuukaudelta;

3) jäljennös päätöksestä tai muusta asiakirjasta, josta ilmenee velallisen ja hänen aviopuolisonsa eläke, työttömyyspäiväraha tai koulutustuki, sairausvakuutuksen päiväraha, äitiysraha tai muu päiväraha, lasten kotihoidontuki, asumistuki, opintotuki tai muu etuus sekä sellaisen etuuden kesto;

4) vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle laadittu elinkeinonharjoittajan tuloselvitys velallisen ja hänen aviopuolisonsa maatalousyrittäjätulosta ja muusta yrittäjätulosta;

5) maksajan antama kirjallinen selvitys tai muu asiakirja, josta ilmenevät velallisen ja hänen aviopuolisonsa muut kuin 2-4 kohdassa tarkoitetut tulot;

6) jäljennös vuokran, vastikkeen ja muiden asumiskulujen määrän osoittavista asiakirjoista;

7) jäljennös tuomioistuimen päätöksestä tai sopimuksesta, joka koskee velallisen lapselle suoritettavaa elatusapua, sekä selvitys elatusavun määrästä;

8) jäljennös tositteesta tai muusta asiakirjasta, josta ilmenee velan jäljellä oleva määrä, ei kuitenkaan alle 2 000 markan suuruisista veloista, sekä jäljennökset panttausta koskevista sitoumuksista;

9) huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden, osuuksien ja asumisoikeuden sekä muun merkittävän varallisuuden osalta jäljennös asiakirjasta, josta ilmenee velallisen omistusosuus;

10) kirjallinen selvitys siitä, mihin velallisen hakemukseen sisältyvät arviot varallisuuden arvoista perustuvat; sekä

11) kirjallinen selvitys sairaudesta, työttömyydestä, työkyvyttömyydestä tai muusta olosuhteiden muutoksesta, jolla on merkitystä hakemuksen kannalta.

3 §
Elinkeinotoimintaa harjoittavan velallisen hakemus

Yksityisen elinkeinon- tai ammatinharjoittajan tulee lisäksi liittää hakemukseensa jäljennös elinkeinoilmoituksesta ja viimeisistä tilinpää- tösasiakirjoista. Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön henkilökohtaisesti vastuunalaisen yhtiömiehen tulee liittää hakemukseensa jäljennös yhtiön kaupparekisteriotteesta sekä yhtiön viimeisistä tilinpäätösasiakirjoista sekä, jos yhtiöllä on tilintarkastaja, tilintarkastajan selvitys yhtiön taloudellisesta tilanteesta. Velallisen, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa osakeyhtiön johtoon kuuluvana osakkeenomistajana, tulee liittää hakemukseensa jäljennös yhtiön kaupparekisteriotteesta sekä yhtiön viimeisistä tilinpäätösasiakirjoista.

4 §
Kiinteistöä koskevat selvitykset

Tuomioistuimen on hankittava velallisen omistaman kiinteistön osalta rasitustodistus ja lainhuutotodistus tai oikeaksi todistettu jäljennös lainhuutorekisterikortista. Vastaavat tiedot on hankittava toisen kiinteistöön kohdistuvasta velallisen vuokraoikeudesta tai muusta käyttöoikeudesta.

5 §
Hakemuksen liitteiden toimittaminen velkojalle

Velkojan pyynnöstä tuomioistuimen on toimitettava velkojalle jäljennökset velallisen hakemukseen liitetyistä asiakirjoista.

6 §
Ulosottoa koskevat säännökset

Kun maksuohjelma on vahvistettu, ulosottomiehen on ilmoitettava ulosmittauksen raukeamisesta asianomaiselle rekisteriviranomaiselle.

Jos velallinen on yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/93) 41 §:n nojalla määrätty suorittamaan velkojille tulevat maksut kokonaan tai osaksi ulosottomiehelle, ulosottomiehen tulee tilittää maksut velkojille noudattaen soveltuvin osin, mitä ulosottolaissa ja -asetuksessa säädetään. Ulosottomies voi kuitenkin lykätä maksujen tilittämisen velkojille enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Velallisen rahasuorituksista on annettava velalliselle valtion perimiskuitista annetun asetuksen (468/78) 1 §:ssä tarkoitettu velallisen kuitti.

Velallinen ei ole velvollinen suorittamaan ulosottomaksuista annetussa asetuksessa (161/85) tarkoitettua ulosottomaksua ulosottomiehelle tekemistään suorituksista.

7 §
Velkajärjestelyrekisteri ja sen käyttötarkoitus

Oikeusministeriön tietohallintotoimisto ylläpitää velkajärjestelyrekisteriä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla velallisen maksuohjelman toteuttamisen turvaamiseksi ja hänen maksukykynsä ylittävän vastaisen velkaantumisen estämiseksi sekä tilasto- ja tutkimustarkoituksia varten.

Tuomioistuin tallettaa suorakäyttöisesti rekisteriin tietoja siten kuin oikeusministeriö tarkemmin määrää.

8 §
Velkajärjestelyrekisterin tietosisältö

Asian ratkaisseen tuomioistuimen on viivytyksettä merkittävä rekisteriin:

1) velallisen nimi, henkilötunnus ja kotipaikka;

2) ratkaisun antanut tuomioistuin, ratkaisun antamispäivä sekä ratkaisun muut tunnistetiedot;

3) velkajärjestelyn alkaminen;

4) hakemuksen hylkääminen, sillensä jääminen tai raukeaminen velkajärjestelyn alkamisen jälkeen;

5) maksuohjelman vahvistaminen ja maksuohjelman päättymispäivä;

6) maksuohjelman raukeaminen;

7) velkojan oikeus käyttää yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 42 §:n 1 momentin nojalla lain 13 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja oikeuksiaan;

8) maksuohjelman muuttaminen ja maksuohjelman päättymispäivä; sekä

9) tieto ratkaisun lainvoimaisuudesta.

Jos maksuohjelma raukeaa yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 47 §:n nojalla, merkinnän tekee se tuomioistuin, jossa yrityksen saneerausmenettely on vireillä.

9 §
Tietojen poistaminen rekisteristä

Rekisteristä poistetaan rekisteröityä ja velkajärjestelyä koskevat tiedot sen jälkeen, kun:

1) hakemus on jäänyt sillensä tai velallisen kuoleman vuoksi rauennut;

2) maksuohjelman kesto on päättynyt; tai

3) on kulunut kaksi vuotta siitä, kun hakemus on hylätty tai maksuohjelma määrätty raukeamaan.

Virheen oikaisuun sovelletaan, mitä henkilörekisterilain (471/87) 15 §:ssä säädetään.

10 §
Henkilötietojen massaluovutus

Velkajärjestelyrekisteristä saa massaluovutuksena luovuttaa henkilötietoja tuomioistuimille velkajärjestelyyn liittyviä tehtäviä, ulosotto- ja veroviranomaisille perintätehtäviä sekä luottotietotoiminnan harjoittajille luottotietorekisterin pitämistä varten.

Teknisen käyttöyhteyden avulla tietoja voidaan lisäksi luovuttaa sille, joka tarvitsee tietoja luoton myöntämistä ja valvontaa varten.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä helmikuuta 1993.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.