55/1993

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1993

Asetus yrityksen saneerauksesta

Oikeusministerin esittelystä säädetään yrityksen saneerauksesta 25 päivänä tammikuuta 1993 annetun lain (47/93) 69 §:n 3 momentin ja 80 §:n nojalla:

1 §
Velallisen hakemus

Velallisen hakemukseen saneerausmenettelyn aloittamisesta tulee liittää:

1) kaupparekisterin ote tai, jos kysymyksessä on velallinen, jota ei ole merkittävä kaupparekisteriin, jäljennös elinkeinoilmoituksesta;

2) jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai yhtiösopimuksesta sekä, jos velallisen toiminta edellyttää viranomaisen myöntämää toimilupaa, selvitys asianomaisen luvan olemassaolosta;

3) velallisen ollessa yhteisö selvitys sen omistussuhteista;

4) jäljennös viimeisistä tilinpäätösasiakirjoista sekä, jos edellisen tilikauden päättymisestä on kulunut yli neljä kuukautta, välitilinpäätöksestä, joka ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi;

5) selvitys, josta ilmenee toiminnan tosiasiallinen ala sekä toimipaikkojen määrä, sijainti ja niissä olevien työntekijöiden määrä samoin kuin velallisen liikevaihto, varojen arvo sekä velkojen määrä kokonaisuudessaan ja vakuuksien mukaan eriteltynä;

6) velkojaluettelo, josta ilmenee kunkin velkojan nimi ja osoite, saatavan määrä ja siitä mahdollisesti annettu vakuus sekä takaajien ja vakuuden asettajien nimet ja osoitteet;

7) luettelo merkittävistä varoista;

8) Keskuskauppakamarin hyväksymän tilintarkastajan tai, jos velallisella lain mukaan ei tarvitse olla tällaista tilintarkastajaa, kauppakamarin hyväksymän tilintarkastajan selvitys velallisen taloudellisesta tilanteesta;

9) ilmoitus siitä, onko velallista koskeva konkurssihakemus vireillä muussa tuomioistuimessa; ja

10) muu tarpeellinen selvitys.

Jos velallinen on maatila- tai porotalouden tai kalastuksen harjoittaja:

1) hakemukseen on, jollei velallinen ole toiminnastaan kirjanpitovelvollinen kirjanpitolain (655/73) mukaan, 1 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitetun selvityksen sijasta liitettävä selvitys viimeksi toimitetusta verotuksesta sekä viimeisestä veroilmoituksesta liitteineen;

2) hakemukseen voidaan 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetun tilintarkastajan selvityksen sijasta liittää maaseutukeskuksen talousneuvontaan perehtyneen suunnittelijan selvitys, paitsi milloin kysymyksessä on yhteisö, jossa lain mukaan on oltava tilintarkastaja.

Edellä 1 momentin 8 kohdassa mainitun selvityksen tulee sisältää lausunto hakemukseen liitetystä tilinpäätöksestä tai välitilinpäätöksestä ja niistä seikoista, jotka on otettava huomioon arvioitaessa velallisen taloudellista asemaa tilinpäätöksen perusteella, sekä tarpeellisessa laajuudessa tiedot muista seikoista, joilla saattaa olla merkitystä arvioitaessa yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/93) 6 ja 7 §:ssä tarkoitettuja saneerausmenettelyn aloittamisen edellytyksiä.

2 §
Velkojan tai todennäköisen velkojan hakemus

Velkojan tai todennäköisen velkojan hakemukseen saneerausmenettelyn aloittamisesta tulee liittää:

1) velallista koskeva kaupparekisterin ote;

2) velallisen ollessa yhteisö, joka on velvollinen toimittamaan tilinpäätöstiedot patentti- ja rekisterihallitukselle, jäljennös viimeisistä velkojan saatavilla olevista tilinpäätösasiakirjoista;

3) selvitys 1 §:n 1 momentin 3 ja 5 kohdassa tarkoitetuista seikoista, mikäli ne ovat hakijan tiedossa;

4) selvitys velkojan saatavasta ja hakijan suhteesta velalliseen; ja

5) selvitys hakemuksen perusteista.

3 §
Velallisen ja velkojien yhteinen hakemus

Yrityksen saneerauksesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun velallisen ja velkojien yhteiseen hakemukseen tulee liittää:

1) edellä 1 §:ssä tarkoitettu selvitys velallisesta, lukuunottamatta 1 §:n 1 momentin 8 kohdassa ja 1 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettua selvitystä; ja

2) selvitys hakijoina olevien velkojien saatavista ja velkojien suhteesta velalliseen.

4 §
Kuulutukset

Tuomioistuimen on viipymättä julkaistava saneerausmenettelyn aloittamispäätöksestä kuulutus virallisessa lehdessä, jollei päätöksessä määrätä, ettei kuulutusta ole toimitettava. Kuulutuksessa on mainittava:

1) velallisen toiminimi ja aikaisemmat toiminimet, velallisen kotipaikka ja osoite sekä henkilö-, liike- ja yhteisötunnus ja kaupparekisterinumero;

2) yrityksen saneerauksesta annetun lain 71 §:n 1 ja 2 momentissa mainitut seikat;

3) selvittäjän täydellinen nimi, kotipaikka ja postiosoite sekä muut käytettävissä olevat yhteystiedot; ja

4) tuomioistuin ja asian tunnistetiedot.

Tuomioistuin voi lisäksi määrätä, että selvittäjän on julkaistava 1 momentissa tarkoitettu kuulutus yhdessä tai useammassa päivälehdessä.

Jos velallisen harjoittama toiminta ja mahdollinen velkojapiiri huomioon ottaen on syytä julkaista 1 momentissa tarkoitettu kuulutus myös ulkomailla, tuomioistuimen on määrättävä, että selvittäjän on huolehdittava tästä tarpeellisessa laajuudessa ja sopivalla tavalla.

5 §
Ilmoitukset kaupparekisteriin, ulosottoviran- omaisille ja velallisen yleisen oikeuspaikan alioikeudelle

Tuomioistuimen on viipymättä ilmoitettava saneerausmenettelyn alkamisesta ja lakkaamisesta:

1) patentti- ja rekisterihallitukselle kaupparekisteriin merkitsemistä varten;

2) velallisen kotipaikan sekä velallisen kiinteistöjen sijaintipaikkakuntien ulosottoviranomaisille; ja

3) sille alioikeudelle, jonka tuomiopiirissä on velallisen yleinen oikeuspaikka, jos se on muu kuin saneerausasiassa toimivaltainen tuomioistuin.

Ilmoituksessa on mainittava:

1) velallisen toiminimi, kotipaikka ja osoite sekä henkilö-, liike- ja yhteisötunnus ja kaupparekisterinumero;

2) saneerausmenettelyn alkamisen tai lakkaamisen ajankohta sekä asian tunnistetiedot;

3) selvittäjän tai selvittäjien nimet, kotipaikat ja postiosoitteet sekä, kun kysymyksessä on kaupparekisteriviranomaiselle tehtävä ilmoitus, mahdolliset määräykset tehtävien jakamisesta selvittäjien kesken;

4) kaupparekisteriviranomaiselle tehtävän ilmoituksen osalta saneerausmenettelyn aikana voimassa olevat velallisen määräysvallan rajoitukset, jotka koskevat oikeustointen tekemistä; ja

5) saneerausmenettelyn lakkaamisen osalta se, onko lakkaamisen perusteena saneerausohjelman vahvistaminen, velallisen asettaminen konkurssiin vai muu seikka.

Kaupparekisteriviranomaiselle on ilmoitettava myös saneerausmenettelyn aikana tehdystä päätöksestä, joka merkitsee muutosta 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuihin velallisen määräysvallan rajoituksiin tai joka koskee selvittäjän määräämistä tai vapauttamista tehtävästään taikka tehtävien jakamista selvittäjien kesken.

Ilmoitukset voidaan tehdä postitse tai telekopiolaitteella. Ulosottoviranomaiselle ja velallisen yleisen oikeuspaikan alioikeudelle ilmoitus voidaan tehdä myös puhelimitse tai sähköpostitse. Muuten kuin postitse tehty ilmoitus on kuitenkin ilman aiheetonta viivytystä lähetettävä myös postitse alkuperäisenä.

6 §
Merkintä kaupparekisteriin

Patentti- ja rekisterihallituksen on viipymättä tehtävä kaupparekisteriin merkintä saneerausmenettelyn alkamisesta ja lakkaamisesta. Merkinnästä tulee ilmetä päätöksen tehnyt tuomioistuin, menettelyn alkamisen tai lakkaamisen ajankohta sekä selvittäjän nimi, kotipaikka ja osoite sekä muut käytettävissä olevat yhteystiedot.

Kaupparekisteriin on tehtävä merkintä myös saneerausmenettelyn aikana voimassa olevista velallisen määräysvallan rajoituksista, jotka koskevat oikeustointen tekemistä. Merkintä tehdään yrityksen saneerauksesta annetun lain 29 §:n mukaisten rajoitusten osalta viittauksin mainittuun säännökseen ja lain 30 §:n nojalla määrättyjen rajoitusten osalta tuomioistuimen päätöksestä ilmenevän yksilöinnin mukaisesti.

7 §
Ilmoitusten uskominen selvittäjän tehtäväksi

Tuomioistuin voi antaa 5 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten tekemisen selvittäjän tehtäväksi. Ilmoitukseen on tällöin liitettävä jäljennös asiakirjasta, joka osoittaa tuomioistuimen määränneen kyseisen henkilön selvittäjäksi.

8 §
Muut ilmoitukset ja kirjaamistoimet

Jos velallisella on omaisuutta, jota varten on olemassa erityinen kirjaamisjärjestelmä, saneerausmenettelyn alkamisesta ja lakkaamisesta on tehtävä merkintä:

1) kiinteistön sekä kiinteistöön kohdistuvan vuokraoikeuden tai muun kirjatun oikeuden osalta lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin;

2) sellaisen irtaimen omaisuuden osalta, joka on kiinnityskelpoista muun lain kuin yrityskiinnityslain (634/84) nojalla, asianomaiseen kiinnityksistä pidettävään rekisteriin;

3) arvo-osuuksien osalta arvo-osuustilille; ja

4) patentin, rekisteröidyn tavaramerkin, mallioikeuden, hyödyllisyysmallin ja integroidun piirin piirimallin osalta asianomaiseen rekisteriin.

Selvittäjän on viipymättä tehtävä ilmoitus saneerausmenettelyn alkamisesta ja lakkaamisesta asianomaiselle rekisterinpitäjälle, jonka on viipymättä huolehdittava asiaa koskevan merkinnän tekemisestä rekisteriin.

Jollei selvittäjää ole määrätty, tuomioistuimen on huolehdittava tässä pykälässä tarkoitettujen merkintöjen edellyttämistä ilmoituksista tai muista toimenpiteistä.

9 §
Väliaikaisesta kiellosta kuuluttaminen ja ilmoittaminen

Mitä 4-6 §:ssä säädetään saneerausmenettelystä kuuluttamisesta ja ilmoittamisesta sekä kaupparekisteriin merkitsemisestä, koskee soveltuvin osin yrityksen saneerauksesta annetun lain 22 §:ssä tarkoitettua väliaikaista kieltoa.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä helmikuuta 1993.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.