29/1993

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Ympäristöministeriön päätös kansainvälisesti valvottavista jätteistä

Ympäristöministeriö on päättänyt 31 päivänä elokuuta 1978 annetun jätehuoltolain (673/78) 23 f §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1655/91):

1 §
Kansainvälisesti valvottavat jätteet

Jätehuoltolain 23 f §:n 1 momentissa tarkoitettuja kansainvälisesti valvottavia jätteitä ovat jätteet, jotka kuuluvat liitteessä 1 mainittuihin jäteluokkiin (valvottavien jätteiden luokat), edellyttäen, ettei niissä ei ole mitään liitteessä 3 (vaarallisten ominaisuuksien luettelo) mainittuja ominaisuuksia, ja jätteet, jotka kuuluvat liitteessä 2 mainittuihin jäteluokkiin (erityistä huomiota vaativien jätteiden luokat).

2 §
Hyödynnettävät kansainvälisesti valvottavat jätteet

Tuotaessa jätteitä hyödynnettäviksi Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) jäsenmaasta Suomeen, vietäessä jätteitä hyödynnettäviksi Suomesta OECD:n jäsenmaahan tai kuljetettaessa jätteitä hyödynnettäviksi Suomen alueen kautta OECD:n jäsenmaasta toiseen, kansainvälisesti valvottavia jätteitä ovat liitteessä 5 (keltainen jäteluettelo) ja liitteessä 6 (punainen jäteluettelo) mainittuihin jäteluokkiin kuuluvat jätteet.

Mitä 1 momentissa määrätään, ei koske Japania.

3 §
Poikkeukset 1 ja 2 §:n määräyksistä

Edellä 1 tai 2 §:ssä tarkoitettuihin jäteluokkiin kuuluvat jätteet eivät ole kansainvälisesti valvottavia jätteitä, jos niihin sovelletaan radioaktiivisia aineita tai räjähdystarvikkeita koskevaa lainsäädäntöä taikka jos kyseessä ovat laivojen tavanomaisessa toiminnassa syntyvät jätteet.

Kansainvälisesti valvottavia jätteitä eivät myöskään ole liitteessä 4 (vihreä jäteluettelo) mainittuihin jäteluokkiin kuuluvat hyödynnettävät jätteet, jotka tuodaan Suomeen OECD:n jäsenmaasta, viedään Suomesta OECD:n jäsenmaahan tai jotka kuljetetaan Suomen alueen kautta OECD:n jäsenmaasta toiseen.

Mitä 2 momentissa määrätään, ei koske Japania.

4 §
Käsittely- ja hyödyntämistavat

Tuotaessa kansainvälisesti valvottavia jätteitä Suomeen, vietäessä niitä Suomesta tai kuljetettaessa niitä Suomen alueen kautta pidetään jätteen käsittelynä menetelmää, joka on mainittu liitteessä 7, ja jätteen hyödyntämisenä menetelmää, joka on mainittu liitteessä 8.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1993.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

no>Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Nuorempi hallitussihteeri
Tuomas Aarnio

Liite 1

VALVOTTAVIEN JÄTTEIDEN LUOKAT
Jäteluokka alkuperän mukaan
Y1 Sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja klinikoilla
  syntyvät sairaanhoidon jätteet
Y2 Lääkkeiden tuotannossa ja valmistamisessa
  syntyvät jätteet
Y3 Lääke- ja lääkeainejätteet
Y4 Eliöiden torjuntaan käytettävien aineiden
  ja kasvinsuojeluaineiden ja niitä sisältävien
  valmisteiden tuotannossa, seostuksessa
  ja käytössä syntyvä jäte
Y5 Puunsuojakemikaalien ja niitä sisältävien
  valmisteiden tuotannossa, seostuksessa ja
  käytössä syntyvä jäte
Y6 Orgaanisten liuottimien ja niitä sisältävien
  valmisteiden tuotannossa, seostuksessa
  ja käytössä syntyvä jäte
Y7 Lämpökäsittelyssä ja karkaisussa syntyvä
  syanideja sisältävä jäte
Y8 Mineraalipohjaiset jäteöljyt, jotka eivät
  sovellu alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa
Y9 Jäteöljy-vesi-, hiilivety-vesi-seokset ja
  -emulsiot
Y10 Polykloorattuja bifenyylejä (PCB:t) ja/tai
  polykloorattuja terfenyylejä (PCT:t) ja/tai
  polybromattuja bifenyylejä (PBB:t) sisältävät
  tai niiden saastuttamat jäteaineet ja
  -esineet
Y11 Tervamainen jäte, jota syntyy jalostuksessa,
  tislauksessa ja muussa pyrolyyttisessä käsittelyssä
Y12 Painovärien, väriaineiden, pigmenttien, maalien,
  lakkojen, vernissojen tuotannossa, seostuksessa
  ja käytössä syntyvä jäte
Y13 Hartsin, lateksin, muovien pehmittimien, liimojen
  ja sideaineiden tuotannossa, seostuksessa ja
  käytössä syntyvä jäte
Y14 Tutkimuksessa ja kehitys- tai opetustoiminnassa
  syntyvät kemialliset jätteet, joita ei ole
  tunnistettu tai jotka ovat uusia ja joiden
  vaikutuksia ihmiseen tai ympäristöön ei tunneta
Y15 Räjähdysvaaralliset jätteet, joista ei säädetä
  muussa lainsäädännössä
Y16 Kehitteiden ja muiden valokuvauskemikaalien
  tuotannossa ja käytössä syntyvä jäte
Y17 Metallien ja muovien pintakäsittelyssä syntyvä jäte
Y18 Yleishuomautus:
Teollisuusjätteiden käsittelyssä syntyvät jätteet

Jätteet, jotka sisältävät
Y19 metallikarbonyylejä
Y20 berylliumia; berylliumyhdisteitä
Y21 kuudenarvoisia kromiyhdisteitä
Y22 kupariyhdisteitä
Y23 sinkkiyhdisteitä
Y24 arseenia; arseeniyhdisteitä
Y25 seleeniä; seleeniyhdisteitä
Y26 kadmiumia; kadmiumyhdisteitä
Y27 antimonia; antimoniyhdisteitä
Y28 telluuria; telluuriyhdisteitä
Y29 elohopeaa; elohopeayhdisteitä
Y30 talliumia; talliumyhdisteitä
Y31 lyijyä; lyijy-yhdisteitä
Y32 epäorgaanisia fluoriyhdisteitä,
  kalsiumfluoridia lukuunottamatta
Y33 epäorgaanisia syanideja
Y34 happamia liuoksia tai kiinteässä muodossa
  olevia happoja
Y35 emäksisiä liuoksia tai kiinteässä muodossa
  olevia emäksiä
Y36 asbestia (pölyä ja kuituja)
Y37 orgaanisia fosforiyhdisteitä
Y38 orgaanisia syanideja
Y39 fenoleja; fenoliyhdisteitä, kloorifenolit
  mukaanluettuna
Y40 eettereitä
Y41 halogenoituja orgaanisia liuottimia
Y42 orgaanisia liuottimia, halogenoituja liuottimia
  lukuunottamatta
Y43 polykloorattua dibentsofuraania
Y44 polykloorattua dibentso-p-dioksiinia
Y45 muita orgaanisia halogeeniyhdisteitä, joihin ei ole
  viitattu tässä liitteessä (esim. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)

Liite 2

ERITYISTÄ HUOMIOTA VAATIVIEN JÄTTEIDEN LUOKAT
Y46 Kotitalouksista kerätyt jätteet
Y47 Kotitalousjätteiden polttamisessa syntyvät jäämät

Liite 3

VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN LUETTELO
YK- Koodi  Tunnusmerkit
luokka
1  H1  Räjähdystarvikkeet
     Räjähdysaineella tai räjähdysalttiilla
     jätteellä tarkoitetaan kiinteää tai neste-
     mäistä ainetta tai jätettä (tai aineiden
     tai jätteiden seosta) joka sellaisenaan
     kemiallisesti reagoimalla kykenee
     muodostamaan kaasua, jonka lämpötila,
     paine ja muodostumisnopeus ovat sellaisia,
     että niistä voi aiheutua vahinkoa aineen
     ympäristölle.
3  H3  Palavat nesteet
     Palavat nesteet ovat nesteitä, nesteseoksia,
     nesteiden ja kiinteiden aineiden seoksia tai
     suspensioita (esimerkiksi maalit, vernissat,
     lakat jne., ei kuitenkaan aineet tai jätteet,
     jotka on luokiteltu vaarallisiksi muiden
     ominaisuuksiensa perusteella), joiden leimahdus-
     piste on enintään 60,5° C määritettynä suljetun
     upokkaan menetelmällä tai enintään 65,6° C
     määritettynä avoimen upokkaan menetelmällä.
4.1 H4.1 Helposti syttyvät kiinteät aineet
     Kiinteät aineet tai jätteet, räjähdystarvikkeiksi
     luokiteltuja lukuunottamatta, jotka kuljetus-
     olosuhteissa ovat herkästi syttyviä tai voivat
     hankauksen johdosta aiheuttaa palon tai
     myötävaikuttaa paloon.
4.2 H4.2 Helposti itsestään syttyvät aineet ja jätteet
     Aineet tai jätteet, jotka voivat kuumentua
     itsestään normaaleissa kuljetusolosuhteissa tai
     kuumenevat joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa
     ja voivat syttyä itsestään.
4.3 H4.3 Aineet ja jätteet, jotka joutuessaan veden
     kanssa kosketuksiin kehittävät palavia kaasuja
     Aineet tai jätteet, jotka joutuessaan kosketuksiin
     veden kanssa voivat muuttua itsestään syttyviksi
     tai kehittää vaarallisia määriä palavia kaasuja.
5.1 H5.1 Hapettavat aineet
     Aineet tai jätteet, jotka saattavat yleensä
     happea vapauttamalla aiheuttaa toisen aineen
     palamisen tai myötävaikuttaa siihen, vaikka
     eivät välttämättä itse ole palavia.
5.2 H5.2 Orgaaniset peroksidit
     Orgaaniset aineet tai jätteet, joilla on
     kaksivalenssinen 0-0Ä (happi-happi-) rakenne,
     ovat termisesti epästabiileja aineita ja
     voivat hajota itsestään reaktion ollessa
     eksoterminen.
6.1 H6.1 Myrkylliset aineet (välitön myrkyllisyys)
     Aineet tai jätteet, jotka voivat aiheuttaa
     kuoleman tai vakavia vaurioita tai terveys-
     haittoja nieltynä, hengitettynä tai ihon
     kautta saatuna.
6.2 H6.2 Tartuntavaaralliset aineet
     Elinvoimaisia mikro-organismeja tai niiden
     myrkkyjä sisältävät aineet tai jätteet,
     jotka aiheuttavat tai joiden on perusteltua
     syytä olettaa aiheuttavan sairauksia
     ihmisille tai eläimille.
8  H8  Syövyttävät aineet
     Aineet tai jätteet, jotka kemiallisen reaktion
     johdosta aiheuttavat vakavia vaurioita elävään
     kudokseen, jonka kanssa ne ovat kosketuksissa,
     tai jotka pakkauksesta ulos vuotaessaan
     vahingoittavat tai jopa tuhoavat muita
     tavaroita tai kuljetusvälineitä tai voivat
     aiheuttaa muuta vahinkoa.
9  H10 Myrkyllisten kaasujen vapautuminen aineen tai
     jätteen ollessa kosketuksissa veden
     tai ilman kanssa
     Aineet tai jätteet, jotka joutuessaan kosketuksiin
     veden tai ilman kanssa, voivat muodostaa
     vaarallisia määriä myrkyllisiä kaasuja.
9  H11 Myrkylliset aineet, jotka aiheuttavat kroonisia
     tai myöhemmin ilmeneviä vaikutuksia
     Aineet tai jätteet, jotka hengitettyinä tai
     nautittuina tai ihon kautta imeytyneinä voivat
     aiheuttaa myöhemmin ilmeneviä tai kroonisia
     vaikutuksia, mukaanluettuna syöpää aiheuttavat
     vaikutukset.
9  H12 Ympäristölle vaaralliset aineet
     Aineet tai jätteet, jotka ympäristöön joutuessaan
     aiheuttavat tai voivat aiheuttaa välittömästi tai
     myöhemmin haittaa ympäristölle kertyvyyden tai
     eliöille myrkyllisten ominaisuuksien vuoksi.
9  H13 Aineet, jotka millä tavalla tahansa käsittelyn
     jälkeen voivat tuottaa toista ainetta,
     esimerkiksi suotovettä, jolla on jokin edellä
     mainituista ominaisuuksista.

Liite 4

VIHREÄ JÄTELUETTELO *

Vaikka jätteet olisi otettu tähän luetteloon, niitä ei saa siirtää vihreän jäteluettelon jätteinä, jos ne ovat siinä määrin muiden aineiden saastuttamia, että jätteitä on liitteessä 3 mainituin perustein syytä lisääntyneiden vaarojen takia pitää keltaiseen tai punaiseen luetteloon kuuluvina, taikka jätteitä ei voida hyödyntää ympäristön kannalta asianmukaisesti.

A. KIINTEÄT METALLISET METALLI- JA
  METALLISEOSJÄTTEET **:

Seuraavat jalometallien ja niiden seosten jätteet ja romu:

711210 - kulta
711220 - platina (ilmaisuun "platina" sisältyy platina,
     iridium, osmium, palladium, rodium ja rutenium)
711290 - muut jalometallit, kuten hopea

Huom. 1. Näissä metalleissa ei saa olla elohopeaa.

2. Sähkölaitteiden jätteet saavat sisältää vain metalleja tai metalliseoksia.

3. Elektroniikkaromu

seuraavat rautajätteet ja -romu; romusta sulatetut rauta- tai teräsharkot:

* Mahdollisuuksien mukaan luettelon asianomaiseen kohtaan on merkitty 14 päivänä kesäkuuta 1983 tehdyn Brysselin yleissopimuksen mukaisen, tulliyhteistyöneuvoston johdolla perustetun yhtenäisen tavaroiden tunnistus- ja luokitusjärjestelmän (seuraavassa yhtenäinen tullitariffinimikkeistö) nimike. Tullitariffinimikkeistöä voidaan soveltaa sekä jätteisiin että tuotteisiin. Tässä päätöksessä ei ole muita nimikkeitä kuin jätteitä. Tämän takia nimikkeistö - jota käyttävät sekä tulliviranomaiset toimintaansa helpottaakseen että muut Ä on esitetty vain tässä päätöksessä lueteltujen ja sen kattamien jätteiden yksilöinnin helpottamiseksi. Tulliyhteistyöneuvoston vastaavia virallisia selostuksia tulee kuitenkin käyttää tulkintaohjeina yleisotsikoiden jälkeen lueteltujen jätteiden yksilöinnissä.

Merkintä "ex" osoittaa, että kyseinen nimike on mainittu yhtenäisen tullitariffinimikkeistön otsikon jälkeen.

** "Kiinteisiin" jätteisiin eivät kuulu vaarallisia nestemäisiä jätteitä sisältävät jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät esineet, jotka sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.

  720410 - jätteet ja romu, valurautaa
  720421 - jätteet ja romu, ruostumatonta terästä
  720429 - jätteet ja romu, muuta seosterästä
  720430 - jätteet ja romu, tinattua rautaa tai terästä
  720441 - sorvaus- ja muut lastut, kaavinta- ja
      kuorimisjätteet, hiomajätteet, sahausjätteet,
      viilajauho, purseet ja jäysteet sekä
      leikkausjätteet, myös paaleina
  720449 - muut rautajätteet ja -romu
  720450 - romusta sulatetut harkot
ex 730210 - käytetyt rauta- ja teräskiskot

seuraavat muiden kuin rautametallien ja niiden seosten jätteet ja romu:

  740400 kuparijätteet ja -romu
  750300 nikkelijätteet ja -romu
  760200 alumiinijätteet ja -romu
ex 780200 lyijyjätteet ja -romu
  790200 sinkkijätteet ja -romu
  800200 tinajätteet ja -romu
ex 810191 volframijätteet ja -romu
ex 810291 molybdeenijätteet ja -romu
ex 810310 tantaalijätteet ja -romu
  810420 magnesiumjätteet ja -romu
ex 810510 kobolttijätteet ja -romu
ex 810600 vismuttijätteet ja -romu
ex 810710 kadmiumjätteet ja -romu ex
  810810 titaanijätteet ja -romu
ex 810910 zirkoniumjätteet ja -romu
ex 811000 antimonijätteet ja -romu
ex 811100 mangaanijätteet ja -romu
ex 811211 berylliumjätteet ja -romu
ex 811220 kromijätteet ja -romu ex
  811230 germaniumjätteet ja -romu
ex 811240 vanadiinijätteet ja -romu
ex 811291 seuraavien metallien jätteet ja romu:
     - hafnium
     - indium
     - niobium
     - renium
     - gallium
     - tallium
ex 280530 toriumin ja harvinaisten maa-alkali-
     metallien jätteet ja romu
ex 280490 seleenijätteet ja -romu
ex 280450 telluurijätteet ja -romu
B. MUUT METALLIEN SULATUKSESSA JA JALOSTUKSESSA
  MUODOSTUVAT METALLIPITOISET JÄTTEET:
  262011 kovasinkki
     kuonaa sisältävä sinkki
     - sinkkigalvanoinnin pintakuona (>90 % Zn)
     - sinkkigalvanoinnin pohjakuona (>92 % Zn)
     - sinkkipainevalukuona (>85 % Zn)
     - kuumagalvanoinnin sinkkikuona
      (panosprosessista) (>92 % Zn)
     - sinkkiskimmausjäte
     - aluminiiniskimmausjäte
ex 262090 jalometallien ja kuparin käsittelyssä muodostunut,
     jatkojalostukseen tarkoitettu kuona
C. KAIVANNAISTOIMINNAN JÄTTEET;
  NÄIDEN JÄTTEIDEN ON OLTAVA KIINTEITÄ
ex 250490 luonnongrafiittijäte
ex 251400 liuskekivijäte, myös karkeasti lohkottu
     tai pelkästään sahaamalla tai muulla tavalla
     leikattu
  252530 kiillejäte
ex 252921 maasälpä, leusiitti, nefeliini ja nefeliini-
     syeniitti; fluorisälpä, jossa on enintään
     97 painoprosenttia kalsiumfluoridia
ex 280461 kiinteät piijätteet lukuun ottamatta
ex 280469 valimoissa käytettyjä
D. KIINTEÄT MUOVIJÄTTEET:

muun muassa seuraavat:

3915  muovijätteet, -leikkeet ja -romu
391510 - eteenipolymeereistä
391520 - styreenipolymeereistä
391530 - vinyylikloridipolymeereistä
391590 polymeroitu tai kopolymeroitu
    - polypropeeni
    - polyeteenitereftalaatti
    - akryylinitriilikopolymeeri
    - butadieenikopolymeeri
    - styreenikopolymeeri
    - polyamidit
    - polybuteenitereftalaatit
    - polykarbonaatit
    - polyfenyleenisulfidit
    - akryylipolymeerit
    - paraffiinit (C10-C13)
    - polyuretaani (joissa ei ole kloorifluori-
     hiilivetyjä)
    - polysiloksaleenit (silikonit)
    - polymetyylimetakrylaatti
    - polyvinyylialkoholi
    - polyvinyylibutyraali
    - polyvinyyliasetaatti
    - fluorattu polytetrafluorieteeni (Teflon, PTFE)
391590 seuraavista valmistetut hartsit tai
    kondensaatiotuotteet:
    - ureaformaldehydihartsit
    - fenoliformaldehydihartsit
    - melamiiniformaldehydihartsit
    - epoksihartsit
    - alkydihartsit
    - polyamidit
E. PAPERI-, KARTONKI- JA PAHVIJÄTE:
  470700 paperi-, kartonki- ja pahvijäte:
  470710 - valkaisemattomasta voimapaperista,
      -kartongista tai -pahvista tai aaltopaperista-,
      -kartongista tai -pahvista koostuvat jätteet
  470720 - muusta, pääasiassa valkaistusta kemiallisesta,
      ei kuitenkaan massavärjätystä massasta
      valmistetusta paperista, kartongista tai
      pahvista koostuvat jätteet
  470730 - pääasiassa mekaanisesta massasta valmistetusta
      paperista, kartongista tai pahvista koostuvat
      jätteet (esimerkiksi sanomalehdet, aikakaus-
      lehdet ja niiden kaltaiset painotuotteet)
  470790 muut, kuten:
     1) laminoitu kartonki tai pahvi
     2) lajittelematon jäte
F. KIINTEÄ LASIJÄTE
ex 700100 lasimurska ja muu lasijäte ja -romu paitsi
     katodisädeputkilasi ja muu aktivoitunut
     lasilasikuitujätteet
G. KIINTEÄT KERAAMISET JÄTTEET:
ex 690000 muotoilun jälkeen poltettujen keraamisten
     tuotteiden jätteet, myös keraamisten
     astioiden jätteet
ex 811300 kermettijätteet ja -romu
     muualla mainitsemattomat keramiikkakuidut
H. TEKSTIILIJÄTTEET:
  5003  silkkijätteet (myös kelauskelvottomat kokongit,
     lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)
  500310 - karstaamattomat ja kampaamattomat
  500390 - muut
  5103  villajätteet ja hienon tai karkean eläimen-
     karvan jätteet, myös lankajätteet, ei
     kuitenkaan garnetoidut jätteet ja lumput
  510310 - villan ja hienon eläimenkarvan kampausjätteet
  510320 - muut villan ja hienon eläimenkarvan jätteet
  510330 - karkean eläimenkarvan jätteet
  5202  puuvillajätteet (myös lankajätteet ja
     garnetoidut jätteet ja lumput)
  520210 - lankajätteet
  520291 - garnetoidut jätteet ja lumput
  520299 - muut
  530130 pellavarohtimet ja -jätteet
ex 530290 hampun (Cannabis sativa L.) rohtimet ja
     jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut
     jätteet ja lumput)
ex 530390 juutin ja muiden niinitekstiilikuitujen
     (paitsi pellavan, hampun ja ramin) rohtimet
     ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut
     jätteet ja lumput)
ex 530490 sisalin ja muiden Agave-suvun kasvien tekstiili-
     kuitujen jätteet (myös lankajätteet ja
     garnetoidut jätteet ja lumput)
ex 530519 kookoksen rohtimet, kampausjätteet ja jätteet
     (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja
     lumput)
ex 530529 abacan (manillahamppu tai Musa textilis Nee)
     rohtimet, kampausjätteet ja jätteet (myös
     lankajätteet ja ja garnetoidut jätteet
     ja lumput)
ex 530599 muualla mainitsemattomat rami- ja muut kasvi-
     tekstiilikuiturohtimet, -kampausjätteet
     ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut
     jätteet ja lumput)
  5505  tekokuitujätteet (myös kampausjätteet, lanka-
     jätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)
  550510 - tekokuituiset
  550520 - muuntokuituiset
  630900 käytetyt vaatteet ja muut käytetyt
     tekstiilituotteet
  6310  lumput ja leikkeet, side- ja purjelangan,
     nuoran ja köyden jätteet sekä loppuunkuluneet
     side- ja purjelangasta, nuorasta tai köydestä
     tehdyt tavarat, tekstiiliainetta
  631010 - lajitellut
  631090 - muut
I. KUMIJÄTTEET
  400400 kumijätteet, -leikkeet ja -romu (muista kuin
     kovakumista) sekä niistä saadut jauheet
     ja rakeet
  401220 käytetyt ilmarenkaat (ulkorenkaat)
ex 401700 kovakumijätteet ja -romu (esim. eboniitti)
J. KÄSITTELEMÄTTÖMÄN KORKIN JA PUUN JÄTTEET:
  440130 puujäte ja -romu, myös pölkyiksi, briketeiksi,
     rakeiksi tai niiden kaltaiseen muotoon
     saatettuina
  450190 korkkijäte; rouhittu, rakeistettu tai
     jauhettu korkki
K. ELINTARVIKE- JA REHUTEOLLISUUDEN JÄTTEET

230100 lihasta tai muista eläimenosista, kalasta,

     äyriäisistä, nilviäisistä tai muista selkä-
     rangattomista vesieläimistä valmistetut
     ihmisravinnoksi kelpaamattomat kuivatut,
     steriloidut ja stabiloidut jauhot, jauheet
     ja rakeet; eläinrasvan sulatusjätteet
  230200 leseet, lesejauhot ja muut viljan tai palko-
     viljan seulomisessa, jauhamisessa tai muussa
     käsittelyssä muodostuneet jätetuotteet, myös
     rakeistettuina
  230300 tärkkelysvalmistuksen jätetuotteet ja niiden
     kaltaiset jäteaineet, sokerijuurikasjätemassa,
     sokeriruokojäte (bagassi) ja muut sokerin-
     valmistuksen jätteet, rankki ja muut panimo-
     ja polttimojätteet, myös rakeistettuina
  230400 eläinten ruokintaan käytettävät öljykakut ja
     muut soijaöljyn erottamisessa muodostuneet
     kiinteät jätetuotteet, myös jauhettuina tai
     rakeistettuina
  230500 eläinten ruokintaan käytettävät öljykakut
     ja muut maapähkinäöljyn erottamisessa
     muodostuneet kiinteät jätetuotteet, myös
     jauhettuina tai rakeistettuina
  230600 eläintenrehuna käytettävät öljykakut ja
     muut kasvirasvojen tai -öljyjen erottamisessa
     muodostuneet kiinteät jätetuotteet, myös
     jauhettuina tai rakeistettuina
ex 230700 viinisakka
ex 230800 muualla mainitsemattomat, kuivatut ja
     steriloidut kasvien jätteet, jätetuotteet ja
     sivutuotteet, jollaisia käytetään eläinten
     ruokinnassa, myös rakeistettuina
  152200 degras (nahkarasva); rasva-aineiden tai eläin-
     ja kasvivahojen käsittelyssä muodostuneet
     jätteet
  180200 kaakaonkuoret ja -kalvot sekä muut kaakaonjätteet
L. VUOTIEN VÄRJÄYKSESSÄ JA KÄSITTELYSSÄ JA NAHAN KÄYTÖSSÄ
  MUODOSTUVAT JÄTTEET:
  050200 sian ja villisian harjasten ja muiden
     karvojen jätteet; mäyränkarvojen ja muiden
     harjantekoon käytettävien karvojen jätteet
  050300 jouhien jätteet, myös kerrostettuna, tuki-
     aineeseen yhdistettynäkin
  050590 höyhen- tai untuvapeitteisten linnunnahkojen
     ja muiden osien, höyhenten ja höyhenten osien
     jätteet (myös sellaisten, joiden reunat on
     leikattu) ja sellaisten untuvien jätteet,
     joita ei ole valmistettu muulla tavoin kuin
     puhdistettu, desinfioitu tai käsitelty
     säilytystä varten
  050690 valmistamattomien, rasvattomiksi tehtyjen,
     yksinkertaisesti käsiteltyjen (mutta ei määrä-
     muotoisiksi leikattujen), hapolla käsiteltyjen
     tai degelatinoitujen luiden ja sarvitohlojen
     jätteet
  411000 nahkatavaroiden valmistukseen soveltumattoman
     nahan tai tekonahan leikkuu- ja muut jätteet,
     paitsi nahkapöly ja -jauhe
M. MUUT JÄTTEET:
  890800 romutettaviksi tarkoitetut alukset ja muut
     uivat rakenteet, asianmukaisesti tyhjennettyjä
     lastista, joka mahdollisesti on luokiteltu
     vaaralliseksi aineeksi tai jätteeksi
     romuajoneuvot, tyhjennettynä nesteistä
  050100 hiusjätteet
ex 051191 kalajätteet
     raskaasta pohjaöljystä tehtyjen
     anodihiilien jätteet
     savukaasujen rikinpoistokipsi (FGD)
     rakennusten purkamisessa syntyvä kipsilevy-
     ja kipsilaastilevyjäte
ex 2621  hiilivoimalaitosten lentotuhka, pohjatuhka
     ja laskettu kuona
     jäteolki
     rikottu betoni
     käytetyt katalyytit:
     - FCC-katalyytit
     - jalometallipitoiset katalyytit
     - siirtymämetallikatalyytit
     eläinten ruokintaan käytettävät, penisilliinin
     valmistuksessa syntyneet deaktivoidut
     sienihuovastot
  261800 raudan ja teräksen valmistuksessa muodostuva
     jyvästetty kuona
ex 261900 raudan tai teräksen valmistuksessa muodostuva
     muu kuin jyvästetty kuona*

* Tämä kohta kattaa kyseisten kuonien käytön titaanidioksidin ja vanadiinin lähteinä.

  310320 raudan tai teräksen valmistuksessa muodostuva,
     fosfaattilannoitteisiin tai muuhun käytettävä
     tuomaskuona
ex 262100 kuparin valmistuksessa muodostuva, kemiallisesti
     stabiloitu kuona, jossa on paljon rautaa (> 20 %)
     ja joka on käsitelty teollisuusstandardien mukaan
     (esim. DIN 4301 tai DIN 8201) pääasiallisesti
     rakennus- ja hiontatarkoituksiin
ex 262100 alumiinin valmistuksessa muodostuva neutraloitu
     punalieju
ex 262100 käytetty aktiivihiili
     kiinteä rikki
ex 283650 kalsiumsyanamidin valmistuksessa muodostuva
     kalkkikivi (jonka pH-arvo on alle 9)
     natrium-, kalsium- ja kaliumkloridit
     valokuvausfilmin peruskalvojäte ja
     valokuvausfilmijäte, jossa ei ole hopeaa
     kertakäyttökamerat paristoitta
ex 281810 tekokorundi

Liite 5

KELTAINEN JÄTELUETTELO*

Vaikka jätteet olisi otettu tähän luetteloon, niitä ei saa siirtää keltaisen luettelon jätteinä, jos ne ovat siinä määrin muiden aineiden saastuttamia, että jätteitä on liitteessä 3 mainituin perustein syytä lisääntyneiden vaarojen takia pitää punaiseen luettelooon kuuluvina, taikka jätteitä ei voida hyödyntää ympäristön kannalta asianmukaisesti.

ex 261900 kuona, hehkuhilse ja muut raudan tai teräksen
     valmistuksessa muodostuvat jätteet**
  262019 sinkkituhka ja -jäteaineet**
  262020 lyijytuhka ja -jäteaineet**
  262030 kuparituhka ja -jäteaineet**
  262040 alumiinituhka ja-jäteaineet**
  262050 vanadiinituhka ja -jäteaineet**
  262090 tuhka ja jäteaineet**, jotka sisältävät
     metalleja tai metalliyhdisteitä, joita ei ole
     mainittu muualla
     alumiinin valmistuksessa muodostuvat jäte-
     aineet, joita ei ole mainittu muualla
  62100 tuhka ja jäteaineet, joita ei ole mainittu
     muualla
     yhdyskuntajätteiden poltossa muodostuvat jäteaineet
  271390 maaöljykoksin ja bitumin valmistuksessa tai
     käsittelyssä muodostuva jäte,
     paitsi anodihiilten jätteet
     lyijyakut, kokonaiset tai murskatut
     jäteöljyt, jotka eivät sovellu alkuperäiseen
     käyttötarkoitukseensa
     jäteöljyjen ja veden seokset, hiilivetyjen ja
     veden seokset, emulsiot
     painovärien, väriaineiden, pigmenttien, maalien,
     lakkojen ja vernissojen valmistuksessa,
     seostuksessa ja käytössä muodostuvat jätteet
     hartsien, lateksien, pehmittimien, liimojen ja
     side-aineiden valmistuksessa, seostuksessa ja
     käytössä muodostuvat jätteet
     muualla mainitsemattomien reprojäljennös- ja
     valokuvauskemikaalien ja -kehitysaineiden
     valmistuksessa, seostuksessa ja käytössä
     muodostuvat jätteet
     kertakäyttökamerat paristoineen
     metallien ja muovien pintakäsittelyssä muodostuvat
     syanidittomien prosessien jätteet
     kauppabitumijätteet
     fenolit ja fenoliyhdisteet, jotka sisältävät
     kloorifenolia nesteenä tai lietteenä
     käsitellyt korkki- ja puujätteet
     käytetyt paristot ja akut, kokonaiset tai
     murskatut, muut kuin lyijyakut, sekä paristojen
     ja akkujen valmistuksessa muodostuva jäte ja romu,
     jota ei ole mainittu muualla
ex 391590 nitroselluloosa
ex 700100 katodisädeputkilasi ja muu aktivoitunut lasi
ex 411000 nahkapöly, -tuhka, -liete ja -jauhe
ex 252921 kalsiumfluoridiliete
     muut epäorgaaniset fluoriyhdisteet nesteenä tai
     lietteenä
     sinkkikuona, jossa on enintään 18 paino-
     prosenttia sinkkiä
     galvaaniset lietteet
     metallien syövytyksessä syntyvät liuokset
     valimoissa käytetyt hiekat
     talliumyhdisteet
     polyklooratut naftaleenit
     eetterit
     jalometallipitoiset kiinteät jäteaineet,
     joissa on jäämiä epäorgaanisista syanideista
     vetyperoksidiliuokset
     valimohiekkojen kovetuksessa käytettävä
     trietyyliamiinikatalyytti
ex 280480 arseenijäte ja -jäteaineet
ex 280540 elohopeajäte ja -jäteaineet
     jalometallituhka, -liete, -pöly ja muut
     jäteaineet, kuten
     - painopiirilevyjen poltossa syntyvä tuhka
     - filmituhka
     katalyyttijätteet, joita ei ole mainittu
     vihreässä jäteluettelossa
     sinkin käsittelyssä syntyvät liuotusjätteet, pölyt
     ja lietteet kuten jarosiitti, hematiitti,
     götiitti jne.
     alumiinihydraattijätteet
     alumiinijätteet
     jätteet, jotka sisältävät jotakin seuraavista
     aineista tai koostuvat niistä tai ovat
     niiden saastuttamia:
     - epäorgaaniset syanidit, paitsi jalometalli-
      pitoiset kiinteät jäteaineet, joissa on jäämiä
      epäorgaanisista syanideista
     - orgaaniset syanidit
     räjähdysherkät jätteet, elleivät ne ole jonkun
     muun erityislainsäädännön alaisia
     puunsuojakemikaalien valmistuksessa, seostuksessa
     ja käytössä muodostuvat jätteet
     lyijypitoinen bensiiniliete
     käytetty puhallushiekka
     kloorifluorihiilivedyt
     halonit
     metallinöyhtä
     - autojen paloituksessa muodostuva kevyt jae
     lämmönsiirtonesteet
     hydrauliikkanesteet
     jarrunesteet
     pakkasnesteet
     ioninvaihtohartsit
     orgaaniset fosforiyhdisteet
     halogenoimattomat liuottimet
     halogenoidut liuottimet
     orgaanisten liuottimien hyödyntämisessä muodostuvat
     halogenoidut tai halogenoimattomat tislausjätteet,
     jotka eivät sisällä vettä
     sian virtsa ja ulosteet
     jätevesiliete
     kotitalousjätteet
     torjunta-aineiden (joihin kuuluvat kasvinsuojelu-
     aineet) valmistuksessa, seostuksessa ja käytössä
     muodostuvat jätteet
     lääkeaineiden valmistuksessa muodostuvat jätteet
     happamat liuokset
     emäksiset liuokset
     epäorgaaniset halidiyhdisteet, joita ei ole
     mainittu muualla
     teollisuuden kaasupäästöjen puhdistuksessa
     käytettyjen,
     saastumista ehkäisevien laitteiden jätteet, joita
     ei ole muualla mainittu
     kemianteollisuuden prosesseissa syntyvä kipsi.

* Mahdollisuuksien mukaan luettelon asianomaiseen kohtaan on merkitty 14 päivänä kesäkuuta 1983 tehdyn Brysselin yleissopimuksen mukaisen, tulliyhteistyöneuvoston johdolla perustetun yhtenäisen tavaroiden tunnistus- ja luokitusjärjestelmän (seuraavassa yhtenäinen tullitariffinimikkeistö) nimike. Tullitariffinimikkeistöä voidaan soveltaa sekä jätteisiin että tuotteisiin. Tässä päätöksessä ei ole muita nimikkeitä kuin jätteitä. Tämän takia nimikkeistö - jota käyttävät sekä tulliviranomaiset toimintaansa helpottaakseen että muut Ä on esitetty vain tässä päätöksessä lueteltujen ja siinä tarkoitettujen jätteiden yksilöinnin helpottamiseksi. Tulliyhteistyöneuvoston vastaavia virallisia selostuksia tulee kuitenkin käyttää tulkintaohjeina yleisotsikoiden jälkeen sijoitettujen jätteiden yksilöinnissä.

Merkintä "ex" osoittaa, että kyseinen nimike on mainittu yhtenäisen tullitariffinimikkeistön otsikon jälkeen.

** Luetteloon kuuluvat tuhka, sakat, kuona, skimmausjäte, hehkuhilse, pöly, liete ja kakut, ellei jotakin ainetta ole erikseen mainittu muualla.

Liite 6

PUNAINEN JÄTELUETTELO

Tässä luettelossa sanat "sisältyy" tai "saastuttamaa" tarkoittavat, että mainittua ainetta on siinä määrin, että se tekee jätteen liitteen 3 mukaisin arviointiperustein vaaralliseksi tai hyödyntämiskelvottomaksi.

jätteet, aineet ja tuotteet, jotka sisältävät seuraavia aineita, koostuvat niistä tai ovat niiden saastuttamia, edellyttäen, että näiden aineiden yhteinen pitoisuus on vähintään 50 mg/kg:

- polyklooribifenyylit (PCB)
 - polyklooriterfenyylit (PCT)
 - polybromibifenyylit, (PBB)
 - näiden yhdisteiden monibromijohdannaiset

jätteet, jotka sisältävät seuraavia aineita, koostuvat niistä tai ovat niiden saastuttamia:

- moniklooratut dibentsofuraanit
- moniklooratut dibentsodioksiinit
 asbesti (pöly ja kuidut)
 asbestin kaltaiset keraamiset kuidut
 lyijypitoisten nakutuksenestoyhdisteiden lietteet
 tervamaiset jäämät (paitsi kauppabitumit), joita
 syntyy jalostuksessa, tislauksessa tai kuiva-
 tislauksessa
muut peroksidit kuin vetyperoksidi

Liite 7

KÄSITTELYMENETELMÄT

Menetelmät, jotka eivät mahdollista jätteiden hyväksikäyttöä, kierrätystä, talteenottoa hyväksikäyttöä varten, välitöntä uudelleenkäyttöä tai vaihtoehtoista käyttöä

D1 maahan tai maan pinnalle läjittäminen
  (esim. kaatopaikalle jne.)
D2 Maaperäkäsittely (esim. maaperässä olevien
  nestemäisten tai lietemäisten jätteiden
  biologinen hajottaminen jne.)
D3 Syväpumppaus (esim. jätteiden pumppaaminen
  kaivoon, suolapahkuihin tai luontaisesti
  esiintyviin muodostumiin jne.)
D4 Allastaminen (esim. nestemäisten tai lietemäisten
  jätteiden sijoittaminen kuoppaan, lammikkoon tai
  patoaltaaseen jne.)
D5 Erityisesti rakennetut kaatopaikat (esim.
  sijoittaminen vuorattuihin ja katettuihin osastoihin,
  jotka on eristetty toisistaan ja luonnon-
  ympäristöstä jne.)
D6 Päästäminen veteen, merta lukuunottamatta
D7 Päästäminen mereen, merenpohjaan sijoittaminen
  mukaan luettuna
D8 Biologinen, muualla tässä liitteessä määrittelemätön
  käsittely, jonka tuloksena syntyvät yhdisteet tai
  seokset hävitetään tässä liitteessä
  mainitulla menetelmällä
D9 Fysikaalis-kemiallinen, muualla tässä liitteessä
  määrittelemätön käsittely, jonka tuloksena
  syntyvät yhdisteet tai seokset hävitetään
  jollakin tässä liitteessä mainitulla menetelmällä
  (esim. haihdutus, kuivatus, pasutus, neutralointi,
  saostus jne.)
D10 Polttaminen maalla
D11 Polttaminen merellä
D12 Pysyvä varastoiminen (esim. sijoittaminen kaivokseen
  säiliöissä jne)
D13 Sekoittaminen ennen jonkin tässä liitteessä
  mainitun menetelmän käyttämistä
D14 Uudelleen pakkaaminen ennen jonkin tässä liitteessä
  mainitun menetelmän käyttämistä
D15 Varastoiminen odotettaessa jonkin tässä liitteessä
  mainitun menetelmän käyttämistä

Liite 8

HYÖDYNTÄMISMENETELMÄT

Menetelmät, jotka mahdollistavat jätteiden hyväksikäytön, kierrätyksen, talteenoton uudelleenkäyttöa varten, välittömän uudelleenkäytön tai vaihtoehtoisen käytön

R1 Käyttö polttoaineena (muu kuin pelkkä polttaminen)
  tai muu energiantuottamismenetelmä
R2 Liuottimien talteenotto/uudistaminen
R3 Sellaisten orgaanisten aineiden, joita ei käytetä
  liuottimina, kierrätys/talteenotto
R4 Metallien ja metalliyhdisteiden kierrätys/talteenotto
R5 Muiden epäorgaanisten aineiden kierrätys/talteenotto
R6 Happojen ja emäksien uudistaminen
R7 Saasteiden torjuntaan käytettyjen ainesosien
  hyväksikäyttö
R8 Katalyyttien ainesosien hyväksikäyttö
R9 Käytetyn öljyn uudelleen jalostaminen tai muu
  jo käytetyn öljyn uudelleenkäyttö
R10 Maanviljelyä edistävä tai ympäristölle hyödyllinen
  maaperäkäsittely
R11 R1ÄR10 -menetelmien käytössä muodostuneiden jäännös-
  materiaalien käyttö
R12 Jätteiden vaihto jonkin menetelmän R1ÄR11
  käyttämistä varten
R13 Sellaisen materiaalin kertyminen, johon on
  tarkoitettu käyttää jotakin tässä liitteessä
  mainittua menetelmää.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.