17/1993

Annettu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1993

Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa 16 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (131/73) 10 §:n 3 momentti ja 27 §, sekä

muutetaan 13 §:n 2 momentti, 16 §:n 2 momentti, 18 ja 20 §, 21 §:n 1 momentti ja 2 momentin 2 kohta ja 23 a §,

sellaisina kuin niistä ovat 18 ja 23 a § 16 päivänä tammikuuta 1987 annetussa laissa (29/87), seuraavasti:

13 §

Työnantajan on ilmoitettava työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen nimet ja osoitteet työsuojelun piiriviranomaiselle kirjallisesti tai siten kuin työministeriö määrää.

16 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettua kieltoa on heti noudatettava ja tarkastuksen toimittajan on viipymättä saatettava asia työsuojelun piiriviranomaisen ratkaistavaksi. Piiriviranomaisen on käsiteltävä asia kiireellisesti.

18 §

Työsuojelun piiriviranomaisen työsuojeluviranomaisena antamaan päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla lääninoikeuteen. Lääninoikeuden valitusviranomaisena antamaan päätökseen saa hakea valittamalla muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta se, joka katsoo päätöksen loukkaavan oikeuttaan, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Lupa voidaan myöntää ainoastaan, jos lain soveltamisen kannalta muissa samankaltaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Työministeriön työsuojeluviranomaisena antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen se, joka katsoo päätöksen loukkaavan oikeuttaan.

Valitusasia on lääninoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävä kiireellisesti.

20 §

Työsuojeluviranomainen voi työn turvallisuutta ja terveellisyyttä vaarantavan niskoittelun estämiseksi määrätä, että sen antamaa päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

21 §

Joka ryhtyy tai aikoo ryhtyä teettämään kuukautta kauemmin kestämään tarkoitettua työtä useampaa kuin kymmentä työntekijää käyttäen, on velvollinen hyvissä ajoin ennen työn alkamista tai, milloin se ei ole mahdollista, viimeistään viikon kuluessa työn alkamisesta tekemään asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle ilmoituksen työn laadusta, alkamisajasta ja työntekijöiden likimääräisestä luvusta. Jos työsuojeluviranomainen pitää sitä välttämättömänä, on ilmoitusta täydennettävä työhuonetilojen ja muiden työntekijöiden käyttöön aiottujen tilojen piirustuksilla sekä tiedoilla sellaisista käyttöön aiotuista koneista ja muista teknisistä laitteista sekä aineista, joiden käyttöön liittyy olennainen tapaturman tai ammattitaudin vaara.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan koske:


2) työtä sellaisilla aloilla, jotka työministeriö katsoo tarkoituksenmukaiseksi vapauttaa ilmoitusvelvollisuudesta.

23 a §

Milloin työntekijä, jota asia koskee, tai asianomainen työsuojeluvaltuutettu tekee kuukauden kuluessa tarkastuksen suorittamisesta työsuojeluviranomaiselle kirjallisen muistutuksen siitä, ettei tämä ole ryhtynyt 15 tai 16 §:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin, vaikka niihin on olemassa laissa tarkoitettu syy, on, jollei tarkastusta olisi suoritettava Suomen rajojen ulkopuolella, viipymättä suoritettava uusi tarkastus.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa olevat työsuojeluhallituksen päätökset jäävät edelleen voimaan, jollei asianmukaisessa järjestyksessä toisin määrätä.

HE 328/92
TyVM 14/92

Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.