8/1993

Annettu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1993

Laki liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun lain (570/78) 4 § ja 5 §:n 1 momentti sekä

lisätään lakiin uusi 8 a § seuraavasti:

4 §

Jos liikennetarvikkeen asennus tai korjaus edellyttää erityistä teknistä asiantuntemusta taikka erityisiä tiloja, laitteita, työkaluja tai mittavälineitä, asetuksella voidaan säätää, että sellaisen asetuksessa mainitun tarvikkeen saa asentaa tai korjata vain Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön luvan saanut henkilö, yhteisö tai laitos. Lupa on annettava sille, jolla on riittävät edellytykset työn asianmukaiseen suorittamiseen. Lupa voidaan peruuttaa, jos luvan haltija ei enää täytä luvan saamisen edellytyksiä taikka jos asennus- tai korjaustyötä ei ole suoritettu asianmukaisesti.

Liikenneministeriö antaa tarvittaessa määräykset siitä, mitkä edellytykset asennus- ja korjauslupaa hakevan henkilön, yhteisön tai laitoksen on täytettävä.

5 §

Poliisimiehellä ja ajoneuvohallinnon yksikön tehtävään valtuuttamalla ajoneuvon katsastajalla on oikeus päästä liikennetarvikkeiden maahantuontia, valmistusta, kauppaa, asennusta tai korjausta harjoittavan valmistus-, varasto-, myynti-, asennus- ja korjauspaikkaan, toimittaa siellä tarkastus ja ottaa tutkimusta varten näytteitä liikennetarvikkeista sekä saada haltuunsa tarpeelliset liikennetarvikkeen ominaisuuksia ja hyväksymistä koskevat asiakirjat ja tiedot. Liikenneministeriöllä ja ajoneuvohallinnon yksiköllä on oikeus tutkimuksen ajaksi kieltää epäilyksenalaisen liikennetarvikkeen maahantuonti, valmistus ja luovuttaminen. Tutkimus on toimitettava kiireellisesti.


8 a §

Liikenneministeriön ja ajoneuvohallinnon yksikön 5 §:n 1 momentin nojalla antamaa epäilyksenalaisen liikennetarvikkeen maahantuonti-, valmistus- ja luovutuskieltoa on valituksesta huolimatta noudatettava.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 1993.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla myönnetyt luvat ovat edelleen voimassa, jollei lupapäätöksestä muuta johdu.

HE 261/92
LiVM 9/92

Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.