7/1993

Annettu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1993

Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tieliikenteen tietojärjestelmästä 15 päivänä syyskuuta 1989 annetun lain (819/89) 1 §, 4 §:n 1 momentti, 6 §:n 2 kohta, 9 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 2 ja 3 momentti, 10 §:n 1 momentti,11 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohta ja 2 momentti, 12 §:n 1 ja 5 kohta, 13 ja 15 §, 16 §:n 1 ja 2 momentti, 17 §:n 1 momentti sekä 19 §,

sellaisina kuin niistä ovat 9 §:n 3 momentti, 11 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohta sekä 2 momentti, 15 § ja 16 §:n 1 momentti 19 päivänä huhtikuuta 1991 annetussa laissa (722/91) sekä 12 §:n 5 kohta 15 päivänä helmikuuta 1991 annetussa laissa (345/91), sekä

lisätään 3 §:ään uusi 2 momentti, 5 §:ään uusi 2 momentti, 9 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 19 päivänä huhtikuuta 1991 annetulla lailla, uusi 4 momentti, 11 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 3 momentti ja12 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 15 päivänä helmikuuta 1991 annetulla lailla, uusi 2 momentti sekä lakiin uusi19 a § seuraavasti:

1 §
Tieliikenteen tietojärjestelmä ja sen pitäjä

Liikenneturvallisuuden edistämiseksi ja muiden Autorekisterikeskuksen toimialaan kuuluvien tehtävien suorittamiseksi Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikkö pitää ajoneuvojen katsastusta, ajoneuvojen ja ajokorttien rekisteröintiä, kuljettajantutkintojen vastaanottoa, ajoneuvoverotusta, autokiinnitystä sekä muita vastaavia tehtäviä varten automaattisen tietojenkäsittelyn avulla rekistereitä, jotka kokonaisuutena muodostavat tieliikenteen tietojärjestelmän.

Ajoneuvohallinnon yksikkö vastaa sen lisäksi, mitä tässä laissa muutoin säädetään, tieliikenteen tietojärjestelmän rekisterien tietosisältöä, käyttöä ja tietojen luovuttamista koskevista periaatteellisista kysymyksistä.

Jollei muussa laissa tai asetuksessa toisin säädetä, Autorekisterikeskus hoitaa rekisteritietoja koskevien ilmoitusten vastaanoton, tietojen luovuttamisen ja tulosteiden toimittamisen sekä muut tietopalvelutehtävät. Autorekisterikeskus hoitaa myös ajoneuvohallinnon yksikön toimeksiannosta tieliikenteen tietojärjestelmän rekisterien ylläpidon ja osallistuu tietojärjestelmän kehittämiseen.

3 §
Tieliikenteen tietojärjestelmän osat

Ajoneuvorekisterin osana on erityisrekisteri ajoneuvojen autokiinnitystä varten.

4 §
Tieliikenteen tietojärjestelmän tiedot

Tieliikenteen tietojärjestelmän tietokantaan saa tallettaa seuraavat henkilötiedot: ajoneuvon omistajasta ja haltijasta nimi, kotiosoite tai asuinpaikan osoite, henkilö- tai liike- ja yhteisötunnus, kotipaikka, poliisipiiri ja kieli. Tilastollisia tarkoituksia varten saa tallettaa tiedon siitä, onko omistaja ja haltija luonnollinen henkilö vai oikeushenkilö sekä haltijan hallintaoikeuden laadun.


5 §
Ajoneuvorekisterin tiedot

Ajoneuvorekisterin erityisrekisteriin, johon merkitään hakemuksesta asetuksella säädettyjä muita kuin rekisteröintivelvollisuuden alaisia ajoneuvoja, talletetaan 1 momentissa mainittuja tietoja siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

6 §
Ajokorttirekisterin tiedot

Ajokorttirekisteriin, johon merkitään ajokortin hakijat ja haltijat sekä ajokortittomat liikennerikoksiin syyllistyneet henkilöt, talletetaan siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään ajokortin hakijasta ja haltijasta sekä ajokortittomasta liikennerikokseen syyllistyneestä:


2) moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa tehdyistä liikennerikoksista aiheutuneet rangaistukset ja muut seuraamukset sekä tieliikennelain nojalla tapahtunutta ajokieltoon tai väliaikaiseen ajokieltoon määräämistä, ajo-oikeuden raukeamista ja varoituksen antamista koskevat tiedot;


9 §
Oikeus tietojen saantiin

Tieliikenteen tietojärjestelmän pitämiseksi ajoneuvohallinnon yksiköllä on oikeus saada seuraavia tietoja, jotka voidaan siirtää konekielisessä muodossa tieliikenteen tietojärjestelmän tietokantaan:


Poliisi voi tallettaa suorakäyttöisesti tieliikenteen tietojärjestelmään ajoneuvojen anastus- ja rekisterikilpitietoja sekä ajokorttilupaa, sen saamisen esteitä, ajokieltoa, väliaikaista ajokieltoa ja ajo-oikeuteen liittyviä hallinnollisia seuraamuksia koskevia tietoja.

Tieliikenteen tietojärjestelmään voidaan ajoneuvohallinnon yksikön luvalla siirtää teknisen käyttöyhteyden avulla kaupparekisteriin merkittyjen, ajoneuvojen kauppaa tai rahoitusta harjoittavien yritysten sekä vakuutusyhtiöiden tietojärjestelmistä ajoneuvojen omistajan tai haltijan toimeksiannon perusteella ajoneuvon rekisteri-ilmoituksen tiedot siten kuin asetuksella säädetään.

Katsastuksen suorittaja voi siirtää teknisen käyttöyhteyden avulla tieliikenteen tietojärjestelmään ajoneuvon katsastusta koskevia tietoja siten kuin ajoneuvohallinnon yksikkö määrää. Ajoneuvohallinnon yksikkö voi hakemuksesta sallia tietojen tallettamisen suorakäyttöisesti.

10 §
Tieliikenteen tietojärjestelmän käyttö

Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikkö voi käyttää tieliikenteen tietojärjestelmän osarekistereitä säädettyjen tehtävien hoidossa. Sama koskee Autorekisterikeskusta yleensä, jollei tässä laissa toisin säädetä.


11 §
Tietojen luovutus ajoneuvorekisteristä

Ajoneuvorekisteristä voidaan luovuttaa tietoja seuraavasti:

1) rekisteritunnuksen tai valmistenumeron perusteella yksittäistapauksissa, ei kuitenkaan henkilö- tai liike- ja yhteisötunnusta;


4) katsastuksen suorittajalle katsastustehtävien hoitamista varten,


Ajoneuvorekisteristä voidaan luovuttaa tietoja myös muissa kuin 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa liikenneturvallisuuteen, liikennevakuutuksiin, liikenteeseen, liikennetarvikkeisiin tai ajoneuvoihin liittyvää taikka muuta vastaavaa tarkoitusta varten. Ajoneuvon omistajan ja haltijan nimi- ja osoitetietoja saa luovuttaa vain, jos luovutuksen saajalla on 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu oikeus tallettaa luovutettavat tiedot henkilörekisteriin eikä rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Mielipide- ja markkinatutkimukseen, suoramainontaan, puhelinmyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä osoitepalveluun tapahtuvaan tietojen luovutukseen sovelletaan kuitenkin ainoastaan 1 momentin 5 kohtaa.

Ilman rekisteröidyn suostumusta ei ajoneuvorekisteristä saa luovuttaa henkilötunnusta muissa kuin 1 momentin 2-4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa sekä annettaessa tietoja liikennevakuutuksen hoitamista, rikoksen ehkäisemistä ja selvittämistä, ulosottotehtäviä tai pysäköinnin valvontaa varten. Henkilötunnuksen saa luovuttaa myös tilastointia taikka tieteellistä tutkimusta tai muuta siihen verrattavaa tarkoitusta varten, jolloin luovutuksen edellytyksenä on, että luovutus täyttää henkilörekisterilain 19 §:n 1 momentin 3 kohdan vaatimukset. Mitä edellä tässä momentissa säädetään henkilötunnuksen luovutuksesta, koskee vastaavasti henkilötunnuksen käyttämistä tietojen luovutuksen perusteena.

12 §
Tietojen luovutus ajokorttirekisteristä

Ajokorttirekisterin tiedot on pidettävä salassa. Rekisteristä saa luovuttaa kuitenkin seuraavia tietoja:

1) poliisille, liikennelupaviranomaiselle, rajavartioviranomaiselle, syyttäjäviranomaiselle ja tuomioistuimelle ajokorttiin liittyvien asioiden käsittelyä varten;


5) ajoneuvohallinnon yksikön luvalla ja valvonnassa ajokorttirekisterin sisältämän aineiston tieteellistä tutkimusta tai muuta siihen verrattavaa tarkoitusta varten.

Yksityinen henkilö saa lisäksi itseään koskevat ajokorttirekisterin tiedot ajokorttirekisterin otteella ajoneuvon kuljettamiseen liittyvää koulutusta tai ammattiin hakeutumista taikka muuta ajokorttia tai ajo-oikeutta koskevaa asiaa varten. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tarkoitus, johon tietoja tarvitaan. Tämä tarkoitus on merkittävä ajokorttirekisterin otteeseen.

13 §
Tietojen luovutus ajoneuvoverotusrekisteristä

Ajoneuvoverotusrekisteristä voidaan luovuttaa tietoja seuraavasti:

1) rekisteritunnuksen perusteella yksittäisiä tietoja hyväksyttävää tarkoitusta varten, ei kuitenkaan henkilö- tai liike- ja yhteisötunnusta;

2) katsastuksen suorittajalle säädettyjen tehtävien hoitamista varten; ja

3) ulosottoviranomaiselle ulosottotehtävien hoitamiseksi tarpeellisia tietoja.

15 §
Tietojen luovutus teknisen käyttöyhteyden avulla ajoneuvorekisteristä

Ajoneuvorekisteristä saa luovuttaa tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla seuraavasti:

1) poliisiviranomaisille liikennevalvontaa sekä rikosten ehkäisyä ja selvittämistä varten;

2) tulliviranomaisille ulkomaanliikenteen valvontaa sekä tullirikosten ehkäisyä ja esitutkintaa varten sekä rajavartiolaitokselle rajavartiolaitoksesta annetussa asetuksessa (358/92) määriteltyjen tehtävien hoitamiseen;

3) syyttäjälle syyteharkintaa, tuomioistuimelle lainkäyttötehtäviä ja oikeusministeriölle täytäntöönpanoa varten;

4) ulosottoviranomaisille ulosottotehtäviä varten;

5) liikennevakuutusyhdistykselle, liikennevakuutusyhtiöille ja valtiokonttorille liikennevakuutuksen tai sitä vastaavan valtion korvausjärjestelmän hoitamista varten ajoneuvon omistajan ja haltijan nimi, osoite ja henkilö- tai liike- ja yhteisötunnus sekä ajoneuvon yksilöintiin, rekisteröintiin, katsastukseen, liikennevakuutukseen ja teknisiin ominaisuuksiin liittyviä vakuutusmaksun määrittämiseksi tarpeellisia tietoja;

6) katsastuksen suorittajalle katsastustehtävien hoitamista varten;

7) pysäköinnin valvontaa sekä ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain (151/75) mukaisia tehtäviä suorittaville viranomaisille näiden tehtävien suorittamista varten;

8) kaupparekisteriin merkitylle ajoneuvokauppaa harjoittavalle yritykselle ajoneuvohallinnon yksikön erikseen määräämin ehdoin ajoneuvokaupan ja -huollon yhteydessä seuraavia tietoja: ajoneuvon yksilöinti-, rekisteröinti-, katsastus-, vakuutus- ja teknisiä tietoja sekä 9 §:n 3 momentin mukaisen luvan saaneelle yritykselle tai muulle yhteisölle lisäksi omistajan tai haltijan suostumuksella tämän henkilötiedot ajoneuvon rekisteritunnuksen perusteella;

9) puolustusvoimille lakisääteisten tehtävien täyttämistä varten seuraavia tietoja: ajoneuvon yksilöinti-, rekisteröinti-, katsastus- ja teknisiä tietoja sekä omistajan ja haltijan nimi, osoite sekä liike- ja yhteisötunnus; sekä

10) Ahvenanmaan maakuntahallitukselle ajoneuvojen rekisteröintitehtävien suorittamiseksi Ahvenanmaan maakunnassa.

Ajoneuvorekisteristä saa ajoneuvohallinnon yksikön luvalla luovuttaa tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla myös muille kuin 1 momentissa tarkoitetuille liikenneturvallisuuteen, liikennevakuutuksiin, liikenteeseen, liikennetarvikkeisiin tai ajoneuvoihin liittyvää taikka muuta vastaavaa tarkoitusta varten. Jos käyttöyhteyden avulla luovutetaan ajoneuvon omistajan tai haltijan henkilötunnus, ajoneuvohallinnon yksikön on kuultava ennen luvan myöntämistä tietosuojavaltuutettua. Ajoneuvon omistajan ja haltijan nimi- ja osoitetietoja saa luovuttaa vain, jos luovutuksen saajalla on henkilörekisterilain mukainen oikeus tallettaa luovutettavat tiedot henkilörekisteriin eikä rekisteröity ole kieltänyt luovuttamista.

Ajoneuvohallinnon yksikkö voi tietosuojavaltuutettua kuultuaan antaa 1 ja 2 momentissa tarkoitetulle luovutuksensaajalle luvan tallettaa käsittelemäänsä asiaa varten luovutettavat tiedot luovutuksensaajan tietojärjestelmään.

16 §
Tietojen luovutus teknisen käyttöyhteyden avulla muista rekistereistä

Ajokorttirekisteristä saa luovuttaa tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla seuraavasti:

1) poliisille ajo-oikeuteen ja liikennelupaan liittyvien asioiden käsittelyä ja henkilötietojen tarkistamista varten;

2) syyttäjäviranomaiselle ja tuomioistuimelle ajo-oikeuteen liittyvien asioiden käsittelyä varten;

3) rajavartioviranomaiselle ajo-oikeuteen liittyvien asioiden käsittelyä sekä henkilötietojen tarkistamista varten; sekä

4) liikennelupaviranomaiselle liikenneluvan myöntämistä ja peruuttamista koskevien asioiden käsittelyä varten.

Ajoneuvoverotusrekisteristä saa luovuttaa tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla seuraavasti:

1) poliisi- ja tulliviranomaisille moottoriajoneuvoveron valvontaan liittyviä tehtäviä varten;

2) katsastuksen suorittajalle säädettyjen tehtävien hoitamista varten; sekä

3) verohallinnon viranomaisille verojen perintään liittyviä asioita varten.


17 §
Salassapitovelvollisuus

Ajokorttirekisteriin merkityn henkilön rikosta koskevia tietoja, ajokieltoa, väliaikaista ajokieltoa taikka ajo-oikeuden raukeamista ei saa ilmaista sivulliselle.


19 §
Asian siirtäminen

Asianosainen voi siirtää rekisterien tietosisältöä, käyttöä tai tietojen luovuttamista koskevan asian ajoneuvohallinnon yksikön ratkaistavaksi.

Asia on siirrettävä ajoneuvohallinnon yksikön käsiteltäväksi 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona asianosainen on saanut tiedon Autorekisterikeskuksen kannasta asiassa.

19 a §
Valvonta

Ajoneuvohallinnon yksikkö valvoo tämän lain nojalla tapahtuvaa tietojen luovutusta sekä muuta rekistereihin liittyvää toimintaa.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 1993.

Tämän lain voimaan tullessa Autorekisterikeskuksessa vireillä olevat, tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain mukaiset rekisterin pitäjälle kuuluvat asiat siirtyvät Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön käsiteltäviksi. Autorekisterikeskukselle tämän lain voimaantulon jälkeen osoitetut, sanottuja asioita koskevat hakemukset, selvitykset ja ilmoitukset katsotaan tehdyksi ajoneuvohallinnon yksikölle.

HE 261/92
LiVM 9/92

Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.