1680/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (705/92) 49 §:n 2 momentti ja 55 § sekä

lisätään 50 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti:

49 §
Käyttökustannukset

Tämän lain voimaan tullessa maksamatta olevat valtionosuudet maksetaan vuosittain yhtä suurina erinä viiden vuoden aikana vuodesta 1994. Maksettava valtionosuus lasketaan siten, että ennalta vahvistettujen valtionosuusperusteiden mukaisesti haetun valtionosuuden ja maksettujen ennakoiden ja osasuoritusten erotuksesta vähennetään 5 prosenttia. Alle 10 000 markan suuruista valtionosuutta ei makseta. Yhdelle edellä mainittua vuotuista erää vastaavalle markkamäärälle lasketaan viiden vuoden ajalta kuuden prosentin vuotuinen korko, joka maksetaan vuoden 1998 erän yhteydessä.


50 §
Perustamiskustannukset

Sen estämättä, mitä 40 §:n 4 momentissa säädetään, valtionosuus perustamishankkeeseen voidaan vuosina 1993-97 myöntää ehdolla, että se maksetaan hankkeen valmistumista seuraavan kalenterivuoden alusta seitsemän vuoden aikana yhtä suurina vuotuisina erinä. Kukin vuosierä maksetaan tällöin ennen maaliskuun loppua ja siihen lisätään maksamattoman valtionosuuden osalle laskettu Suomen Pankin peruskorkoa vastaava vuotuinen korko, joka lasketaan ensimmäisen vuosierän maksupäivästä. Valtionosuushakemuksessa on ilmoitettava, suostuuko hakija mainittuun ehtoon.


55 §
Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus

Työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (763/90) mukaiseen ammatilliseen koulutukseen myönnetään valtionosuutta siten kuin tässä laissa säädetään, jos:

1) koulutus on aloitettu ennen tämän lain voimaantuloa;

2) työvoimaviranomainen on tehnyt koulutuksen opiskelijavalinnoista mainitun lain 9 §:ssä tarkoitetun päätöksen 31 päivään toukokuuta 1992 mennessä, tai mainitun lain 14 §:n mukainen koulutuksen hankintasopimus on tehty 31 päivään heinäkuuta 1992 mennessä; ja

3) koulutukseen on myönnetty valtionosuutta 48 §:n 1 momentin 3 kohdassa mainitun lain nojalla.

Valtionosuus 1 momentissa tarkoitettua koulutusta saavaa oppilasta kohden lasketaan 14 ja 52 §:ssä tarkoitetuista yksikköhinnoista 48 §:n 1 momentin 3 kohdassa mainitussa laissa säädetyn käyttökustannusten valtionosuusasteikon mukaan.

Tässä pykälässä säädetty valtionosuus myönnetään ja maksetaan oppilaitoksen ylläpitäjälle. Valtionosuus maksetaan kaksi kertaa vuodessa 40 §:n 2 momentissa säädettyinä ajankohtina.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

HE 161/92
SiVM 16/92

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.