1610/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Opetusministeriön päätös ylimääräisen valtionavustuksen myöntämisestä vieraskielisten oppilaiden äidinkielen opetukseen ja ulkomailta muuttaneiden suomalaisten ulkomailla hankkiman kielitaidon ylläpitämiseksi tähtäävään opetukseen peruskoulussa ja lukiossa

Opetusministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (705/92) 38 ja 41 §:n sekä valtioneuvoston opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 3 päivänä syyskuuta 1992 annetun päätöksen (860/92) 3 §:n nojalla päättänyt:

Soveltamisala ja valtionavun määrä
1 §

Kunnalle tai rekisteröidylle yhdistykselle voidaan myöntää enintään 86 % ylimääräistä valtionavustusta todellisista ja hyväksyttävistä opettajien palkkauskustannuksista ja niihin liittyvistä lakisääteisistä maksuista, jotka ovat aiheutuneet vieraskielisten oppilaiden äidinkielen opetuksesta ja ulkomailta muuttaneiden suomalaisten ulkomailla hankkiman kielitaidon ylläpitämiseksi tähtäävästä opetuksesta peruskoulussa, lukiossa, iltalukiossa ja lukion iltalinjalla valtion talousarvioon tarkoitusta varten varatun määrärahan rajoissa.

Valtionavustusta suoritetaan enintään yhdestä opetustunnista viikossa opetusryhmää kohti.

Opetusjärjestelyt
2 §

Valtionavustuksen saamisen ehtona on että asianomaisen kielen opetusryhmään on kuulunut lukukauden alussa vähintään viisi oppilasta, joiden äidinkieli tai kotonaan muutoin päivittäin puhuttu kieli on jokin muu kieli kuin suomi tai ruotsi taikka jotka ovat ulkomailla kielitaitonsa hankkineita suomalaisoppilaita. Tässä päätöksessä tarkoitettua opetusta ei voida kuitenkaan järjestää koulun opetuskielessä.

Vierasta kieltä äidinkielenään tai muutoin vierasta kieltä kotonaan puhuvia oppilaita ja ulkomailta muuttaneita suomalaisoppilaita voi olla samassa opetusryhmässä. Samassa opetusryhmässä voi niinikään olla oppilaita eri vuosiluokilta ja myös eri peruskouluista ja lukioista.

Opetusryhmä saadaan jakaa kahtia, jos siihen lukukauden alussa kuuluu vähintään 12 oppilasta ja he tulevat vähintään seitsemältä eri vuosiluokalta. Samoin saadaan opetusryhmä jakaa kahtia jos opetusryhmään kuuluu vähintään 16 oppilasta vähintään kolmelta eri vuosiluokalta taikka vähintään 26 oppilasta vähintään kahdelta vuosiluokalta.

3 §

Ulkomailta Suomeen muuttaneiden kielitaidon ylläpitämiseksi tarkoitettua opetusta voidaan antaa myös ruotsin kielessä ei kuitenkaan jos se on koulun opetuskielenä.

4 §

Tässä tarkoitettua opetusta tulisi pääasiallisesti järjestää oppituntien ulkopuolella.

Opetukseen osallistuminen on oppilaalle vapaaehtoista.

Myöntäminen
5 §

Valtionavustuksen myöntää opetusministeriö hakemuksesta vuosittain jälkikäteen.

Opetushallitus antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet valtionavun hakemisesta.

Erinäiset määräykset
6 §

Tässä tarkoitetun opetuksen kustannuksia ei oteta huomioon opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (705/92) mukaisia yksikköhintoja laskettaessa.

Voimaantulo
7 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1993.

Tällä päätöksellä kumotaan opetusministeriön 23 päivänä joulukuuta 1987 annettu päätös n:o 13344/210/87 ylimääräisestä valtionavusta vieraskielisten lasten äidinkielen opetukseen ja ulkomailta palaavien suomalaisten lasten ulkomailla hankkiman kielitaidon ylläpitämiseen tähtäävään opetukseen ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset sekä opetusministeriön 30 päivänä kesäkuuta 1988 annettu päätös n:o 13344/210/87 pakolaislasten äidinkielen opetukseen myönnettävästä valtionavusta.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Hallitusneuvos
Zoe Pohjanvirta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.