1588/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Laki merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä joulukuuta 1979 annetun merimiesten palkkaturvalain (927/79) 2 §:n 1 momentti ja 4 §:n 2 momentti sekä

lisätään lakiin uusi 3 a § seuraavasti:

2 §

Palkkaturvana maksetaan ne erääntyneet työsuhteesta johtuvat palkka- ja muut saatavat, joilla olisi merilain 212 §:n 1 momentin mukainen meripanttioikeus alukseen.


3 a §

Konkurssipesän hallintoa hoitamaan määrätyn on viipymättä, jollei asiasta ole jo huolehdittu, laadittava luettelo maksamatta olevista työsuhteesta johtuvista saatavista. Pesänhoitajan on yhteistyössä asianomaisen palkkaturvaviranomaisen kanssa selvitettävä, mitkä saatavista voidaan maksaa palkkaturvana. Työntekijöille on varattava tilaisuus lausua luetteloon merkityistä saatavista.

Palkkaturvaa voi hakea asetuksella säädettävin edellytyksin työntekijöiden lukuun myös konkurssipesä. Työntekijä voi tämän estämättä myös itse hakea palkkaturvaa.

4 §

Jos työntekijä on jättänyt valvomatta saatavansa työnantajan konkurssissa tai työnantajan velkojille annetun julkisen haasteen paikalletulopäivänä tai saatavan ja sille kuuluvan meripanttioikeuden aluksen huutokaupan yhteydessä, ministeriöllä on valta harkita, onko työntekijän katsottava menettäneen kokonaan tai osaksi oikeutensa palkkaturvaan.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Jos työnantajan konkurssi on alkanut ennen 1 päivää tammikuuta 1995, sovelletaan edelleen aikaisemman lain säännöksiä palkkaturvana maksettavan saatavan etuoikeudesta ja etuoikeuden valvomisesta. Etuoikeudella tarkoitetaan tällöin myös sitä etuoikeutta, joka saatavalla on velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain (1578/92) 9 §:n 1 momentin mukaan.

HE 181/92
LaVM 13/92

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.