1552/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

kumotaan 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun ennakkoperintäasetuksen (904/78) 48 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1989 annetussa asetuksessa (1214/89), ja

muutetaan 19 §:n 6 momentti, 34 §:n 4 momentti, 3 luvun otsikko, 38 §:n 1 momentti ja 41 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 19 §:n 6 momentti ja 34 §:n 4 momentti 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa (1113/88) ja 3 luvun otsikko, 38 §:n 1 momentti sekä 41 §:n 1 momentti 4 päivänä tammikuuta 1991 annetussa asetuksessa (3/91), seuraavasti:

19 §

Jos palkka on maksettu ulkomailla suoritetusta työstä ja palkasta ei tuloverolain 77 §:n perusteella ole toimitettava ennakonpidätystä, on palkkakorttiin tai sen liitteeseen merkittävä 1, 3 ja 4 momentissa tarkoitetut tiedot, työntekopaikka, ulkomailla oleskelun kesto sekä oleskelun aikana tapahtuneet Suomessa käynnit.


34 §

Vuosi-ilmoitus on annettava palkanmaksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Tuloverolain 74 §:ssä tarkoitettua merityötuloa maksavan rekisteröidyn työnantajan on annettava vuosi-ilmoitus merityötulon maksuvuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Jos työnantaja on lopettanut toimintansa rekisteröitynä työnantajana kesken kalenterivuotta, vuosi-ilmoitus on annettava kuukauden kuluessa siitä, kun rekisteristä poistamista koskeva lääninveroviraston päätös on tullut työnantajalle tiedoksi. Lääninverovirasto voi työnantajan pyynnöstä erityisistä syistä pidentää vuosi-ilmoituksen antamisaikaa.


3 luku.

Ennakonpidätys eräistä pääomatuloista ja muista tuloista

38 §

Ennakonpidätys on 25 prosenttia ennakkoperintälain 31 §:ssä tarkoitetusta korosta ja voitto-osuudesta. Ennakonpidätystä ei toimiteta, jos suorituksen määrä on pienempi kuin 100 markkaa.


41 §

Ennakkoperintälain 33 §:n mukaan lääninverovirastolle annettavassa vuosi-ilmoituksessa tulee olla niistä suorituksen saajista, joiden saamista suorituksista ennakonpidätys on toimitettu tai jätetty ennakkoperintäasetuksen 38 §:n nojalla toimittamatta:

1) nimet ja henkilötunnukset,

2) kullekin maksettujen suoritusten kokonaismäärät ja toimitetut ennakonpidätykset,

3) suoritusten ja niistä toimitettujen ennakonpidätysten yhteismäärät,

4) muut verohallituksen vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella vaadittavat tiedot.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 1993 toimitettavassa ennakkoperinnässä. Asetuksen 41 §:n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin jo vuodelta 1992 annettavaan vuosi-ilmoitukseen.

Ennakonpidätys on 25 prosenttia korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 §:ssä tarkoitetusta ennen vuotta 1991 kertyneestä korosta ja myös sellaisesta osingosta, joka maksetaan ennen vuotta 1990 päättyneeltä tilikaudelta ja joka on ensimmäisen kerran nostettavissa vuonna 1993 tai sen jälkeen. Kyseiseen osinkoon ei sovelleta vuosi-ilmoitusta koskevia säännöksiä.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.