1551/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tuloveroasetus

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/92) nojalla:

1 §

Tuloverolain 57 §:ssä tarkoitetun rahalahjoituksen vähentämistä varten verovelvollisen on liitettävä veroilmoitukseensa asianmukainen selvitys verovuonna annetusta lahjoituksesta.

2 §

Verohallitus nimeää hakemuksesta tuloverolain 57 §:ssä tarkoitetut lahjoituksensaajat enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Nimeämispäätöksessä voidaan asettaa ilmoittamisvelvollisuutta koskevia ehtoja.

Ennen nimeämispäätöksen tekemistä verohallituksen on hankittava lausunto 4 §:ssä tarkoitetulta lahjoitusten verovapauslautakunnalta.

3 §

Verohallitus voi peruuttaa 2 §:ssä tarkoitetun päätöksensä, jos nimetty lahjoituksensaaja ei täytä sille nimeämispäätöksessä asetettuja ehtoja tai jos sen varsinaisena tarkoituksena ei enää ole suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttäminen taikka tieteen tai taiteen tukeminen.

Ennen päätöksen peruuttamista verohallituksen on hankittava lausunto lahjoitusten verovapauslautakunnalta. Lahjoituksensaajalle on varattava tilaisuus tulla peruuttamisasiassa kuulluksi.

4 §

Valtiovarainministeriön asettamassa lahjoitusten verovapauslautakunnassa on puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Lautakunnan puheenjohtaja on määrättävä valtiovarainministeriön virkamiehistä. Jäsenistä yksi määrätään opetusministeriön virkamiehistä ja yksi Suomen Akatemian, yksi taiteen keskustoimikunnan sekä yksi museoviraston ehdottamista henkilöistä. Yksi lautakunnan jäsenistä voi toimia varapuheenjohtajana.

Valtiovarainministeriön asettamassa kulukorvausasiain neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja kymmenen muuta jäsentä. Neuvottelukunnan puheenjohtaja on määrättävä valtiovarainministeriön virkamiehistä. Jäsenet määrätään Akava r.y:n, kirkon sopimusvaltuuskunnan, kunnallisen työmarkkinalaitoksen, Liiketyönantajain Keskusliitto LTK:n, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y:n, Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskusliitto STTK r.y:n, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton, valtion työmarkkinalaitoksen ja Yksityisten valtionapulaitosten sopimusvaltuuskunnan sekä verohallituksen ehdottamista henkilöistä siten, että yksi jäsen määrätään kustakin järjestöstä tai valtuuskunnasta ja keskusvirastosta. Neuvottelukunnan toimikausi on kolme vuotta.

5 §

Saadakseen invalidivähennyksen verovelvollisen on annettava verotusta varten sairaudesta, viasta tai vammasta lääkärintodistus, jossa verovelvollisen pysyvä haitta-aste on määritelty. Jos pysyvä haitta-aste on määritelty tapaturmaviraston käyttämien arviointiperusteiden mukaan, voidaan invalidivähennys myöntää tapaturmaviraston päätöksen perusteella.

6 §

Tuloverolain 80 §:n 4 kohdassa tarkoitettuna julkisoikeudellisena yhteisönä pidetään valtion ja sen laitosten sekä kunnan ohella kuntayhtymää, maakuntaa, evankelisluterilaista kirkkoa ja ortodoksista kirkkokuntaa sekä niiden seurakuntaa, seurakuntainliittoa ja muuta seurakuntain yhtymää sekä kirkon keskusrahastoa, Suomen Pankkia ja kansaneläkelaitosta. Edellä mainitussa lainkohdassa tarkoitettuna eläkelaitoksena pidetään kunnallista eläkelaitosta ja ortodoksisen kirkkokunnan eläkekassaa.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1993 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.