1529/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Asetus teknillisistä oppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan teknillisistä oppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (500/87) 10 ja 12-14 §, 24 §:n 3 momentti, 28 §:n 4 momentti ja 49 a §,

sellaisina kuin niistä ovat 10 ja 13 § 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa asetuksessa (160/91), 14 § osittain muutettuna mainitulla asetuksella ja 49 a § 17 päivänä kesäkuuta annetussa asetuksessa (555/88),

muutetaan 5, 6, 8 ja 9 §, 11 §:n 1 ja 3 momentti, 15 §, 18 §:n 2 momentti, 21 §:n 1 momentti, 24 §:n 2 momentti, 28 §:n 2 momentti, 29 §:n 4 momentti, 30, 34, 46 ja 48 § sekä 49 §, [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1993), alkuperäinen sanamuoto kuului: 30, 34, 41, 46 ja 48 § sekä 49 §, ]

sellaisina kuin niistä ovat 5, 9, 15, 46, 48 ja 51 § osittain muutettuina mainitulla 25 päivänä tammikuuta 1991 annetulla asetuksella, 6 §, 11 §:n 3 momentti, 24 §:n 2 momentti, 29 §:n 4 momentti, 41 § ja 49 § viimeksi mainitussa asetuksessa, 21 §:n 1 momentti 15 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa asetuksessa (576/90), 11 §:n 1 momentti mainitussa 17 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa asetuksessa ja 34 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja mainitulla 25 päivänä tammikuuta 1991 annetulla asetuksella, sekä

lisätään 26 §:ään siitä mainitulla 25 päivänä tammikuuta 1991 annetulla asetuksella kumotun 4 momentin tilalle uusi 4 momentti sekä asetukseen uusi 45 a § seuraavasti:

5 §

Lääninhallitus valitsee valtion teknillisen oppilaitoksen johtokuntaan vähintään viisi jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan sekä nimeää valituista johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunnassa tulee oppilaitoksessa edustettuina olevien alojen työelämän asiantuntemuken olla riittävästi edustettuna.

Valtion oppilaitoksen johtokuntaan valitaan opettajia, muuta henkilökuntaa ja opiskelijoita edustavat jäsenet ja varajäsenet kokouksissa, jotka rehtori kutsuu koolle. Opiskelijoita edustavat jäsenet ja varajäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan, muut johtokunnan toimikaudeksi.

Jos kunnallisessa tai yksityisessä oppilaitoksessa on ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 7 §:ssä tarkoitettu johtokunta, johon kuuluu opettajia, muuta henkilökuntaa ja opiskelijoita edustavia jäseniä, heidät ja heidän varajäsenensä valitaan rehtorin koolle kutsumien kokousten ehdottamista henkilöistä. Jäsenten toimikaudesta on voimassa, mitä 2 momentissa säädetään.

6 §

Valtion oppilaitoksen johtokunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä muualla laissa ja tässä asetuksessa säädetään:

1) hyväksyä oppilaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tehdä ehdotus oppilaitoksen talousarvioksi;

2) päättää oppilaitoksen työjärjestyksestä, opetusryhmien muodostamisen perusteista ja opettajien työnjaosta, jollei sitä ole johtosäännössä määrätty rehtorin tehtäväksi;

3) vahvistaa oppilaskunnan säännöt; sekä

4) käsitellä muut sen tehtäväksi määrätyt tai asian laadun mukaan sille kuuluvat asiat.

8 §

Valtion oppilaitoksen neuvottelukuntaan valitaan oppilaitosta, opettajakuntaa, alan keskeisimpiä työmarkkinajärjestöjä ja oppilaitoksen kehittämisen muuta asiantuntemusta edustavista henkilöistä enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan enintään kymmenen jäsentä.

9 §

Oppilaitoksen opettajakunnan, oppilaskunnan ja oppilaitostoimikunnan tehtävänä on hoitaa niille laissa säädettyyn tehtäväalueeseen kuuluvat asiat, jotka niiden tehtäviksi tässä asetuksessa erikseen säädetään tai johtosäännössä määrätään tai jotka luonteensa puolesta kuuluvat niiden hoidettaviksi.

11 §

Jollei oppilaitokseen ole perustettu apulaisrehtorin virkaa tai tointa, oppilaitokseen voidaan valita opettajakunnan keskuudesta enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan apulaisrehtori, joka rehtorin alaisena hoitaa osan rehtorin tehtävistä. Jos oppilaitoksessa on apulaisrehtori, hän toimii myös rehtorin sijaisena.


Apulaisrehtorin ja vararehtorin määrää valtion oppilaitoksessa johtokunta sekä kunnallisessa ja yksityisessä oppilaitoksessa oppilaitoksen ylläpitäjä. Johtokunta tai kunnan opetustoimen hallinnosta annetun lain (706/92) 2 §:ssä tarkoitettu monijäseninen toimielin voi peruuttaa määräyksen, kun siihen on syytä.

15 §

Valtion ja yksityisen oppilaitoksen johtosäännöstä tulee käydä selville:

1) ylläpitäjän nimi ja kotipaikka;

2) oppilaitoksen nimi ja sijaintipaikka;

3) oppilaitoksen opetuskieli;

4) oppilaitoksen koulutustehtävä;

5) tarpeelliset määräykset oppilaitoksen hallinnosta; sekä

6) muut lain tai asetuksen nojalla taikka asian laadun mukaan johtosäännössä määrättävät asiat.

18 §

Valtion ja yksityisen ylläpitämässä oppilaitoksessa oppilaitoskohtaisesta opetussuunnitelmasta päättää 1 momentissa tarkoitettujen valtakunnallisten perusteiden mukaisesti johtokunta opettajakuntaa kuultuaan.


21 §

Valtion oppilaitoksessa saadaan ammatillisessa peruskoulutuksessa käyttää opettamiseen, oppilaanohjaukseen, tukiopetukseen ja suunnitteluun 25 tuntia pohjakoulutuksen ja koulutusasteen mukaan eriteltyä vuosiluokkaa kohti viikossa sekä enintään 1,62 tuntia viikossa opiskelijaa kohti. Oppilaitoksen käytettävissä on kuitenkin kutakin opetusviikkoa kohti vähintään tuntimäärä, joka saadaan, kun oppilaitoksen vuosiluokkien määrä kerrotaan luvulla 35.


24 §

Ehdotuksen opiskelijoiden valinnasta tekee oppilaitoksen opettajakunta tai sen jaosto saatuaan, jos valinta suoritetaan yhteishakujärjestelmän avulla, lääninhallituksen ehdotuksen. Opiskelijat ottaa oppilaitoksen ylläpitäjä. Valtion oppilaitoksessa tässä momentissa tarkoitettua päätösvaltaa käyttää johtokunta, jollei johtosäännössä toisin määrätä.

26 §

Opiskelijoille todistukseen annettavista arvosanoista päättää opettajakunta tai sen jaosto.

28 §

Jos rehtori ei katso muistutusta riittäväksi, asia on saatettava valtion ja yksityisen ylläpitämässä oppilaitoksessa johtokunnan ja kunnallisessa oppilaitoksessa kunnan opetustoimen hallinnosta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetun monijäsenisen toimielimen käsiteltäväksi. Johtokunta tai monijäseninen toimielin voi opiskelijaa ja hänen huoltajaansa sekä opettajaa kuultuaan antaa opiskelijalle varoituksen tai erottaa hänet oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi.


29 §

Jos opiskelija on tutkimuksen alaisena rikoksesta, voi valtion ja yksityisen ylläpitämässä oppilaitoksessa johtokunta ja kunnallisessa oppilaitoksessa kunnan opetustoimen hallinnosta annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu monijäseninen toimielin pidättää hänet koulunkäynnistä, mikäli se opiskelijan tekemäksi epäiltyyn rikokseen tai siihen liittyviin seikkoihin nähden on perusteltua.

30 §

Valtion teknillisessä oppilaitoksessa voi olla rehtorin virka sekä apulaisrehtorin, yliopettajan, lehtorin, laboratorioinsinöörin ja harjoitteluinsinöörin virkoja. Lisäksi oppilaitoksessa voi olla virkasuhteisia tuntiopettajia sekä tarpeellisia muita virkoja, tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilökuntaa.

Kunnallisessa oppilaitoksessa voi olla rehtorin virka sekä apulaisrehtorin, yliopettajan, lehtorin, laboratorioinsinöörin ja harjoitteluinsinöörin virkoja. Lisäksi oppilaitoksessa voi olla virkasuhteisia tuntiopettajia sekä tarpeellisia muita virkoja, tilapäisiä viranhaltijoita ja työsopimussuhteista henkilökuntaa.

Yksityisessä oppilaitoksessa voi olla rehtorin toimi sekä apulaisrehtorin, yliopettajan, lehtorin, laboratorioinsinöörin ja harjoitteluinsinöörin toimia. Lisäksi oppilaitoksessa voi olla tuntiopettajia ja muuta tarpeellista työsopimussuhteista henkilökuntaa.

34 §

Valtion oppilaitoksen rehtorin nimittää ja hänelle myöntää virkavapautta johtokunta.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun henkilökunnan nimittämisestä ja ottamisesta sekä virkavapaudesta päättää johtokunta, rehtori tai muu virkamies sen mukaan kuin johtosäännössä määrätään.

41 §

Jatkolinjoina annettavan ja muun pitempikestoisen lisäkoulutuksen opetussuunnitelmista on soveltuvin osin voimassa, mitä 18 §:ssä säädetään. Valtion ja yksityisen ylläpitämässä oppilaitoksessa lyhytkestoisen koulutuksen ja muun koulutustoiminnan opetussuunnitelmista päättää johtokunta.

45 a §

Oppilaitoksen tulee osoittaa oppilaskunnan toimintaa varten tarpeelliset tilat.

46 §

Oppilaitos voi järjestää ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi tarpeellista kokeilua opetushallituksen luvalla. Kokeilussa voidaan opetusministeriön luvalla poiketa ammatillisista oppilaitoksista annetun lain ja sen nojalla annetun asetuksen säännöksistä sekä niiden nojalla annetuista valtioneuvoston ja opetusministeriön määräyksistä.

48 §

Oppilaitoksen hallintoelimen sekä viran tai toimen haltijan ammatillisista oppilaitoksista annetun lain ja tämän asetuksen perusteella tekemään päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, jos päätös koskee:

1) oppilaitoksen tai oppilasasuntolan järjestyssääntöjä taikka oppilaskunnan sääntöjä;

2) valtion ja yksityisen oppilaitoksen kiinteistön tai irtaimiston käyttöä;

3) opiskelijalle todistukseen annettavia arvosanoja; tai

4) opiskelijalle annettua muistutusta tai varoitusta.

49 §

Ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 40 §:n 3 momentissa tarkoitettuja opiskelijaa koskevia asioita ovat opiskelijaksi ottaminen, koulunkäynnistä pidättäminen, opiskelijan määräaikainen erottaminen ja oppilasasuntolassa asumisen epääminen.

Lääninhallituksen päätökseen, jolla on ratkaistu johtokunnan tai kunnan opetustoimen hallinnosta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetun monijäsenisen toimielimen päätöksestä tehty valitus tai joka koskee 27 §:n 3 momentissa tarkoitettua asiaa, ei saa hakea muutosta valittamalla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.