1527/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Asetus sosiaalialan oppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan sosiaalialan oppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (499/87) 8, 10, 12 - 14 ja 21 §, 24 §:n 3 momentti ja 28 §:n 4 momentti, [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1993), alkuperäinen sanamuoto kuului: 28 §:n 2 momentti, ]

sellaisina kuin niistä ovat 10 ja 13 § 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa asetuksessa (159/91), 14 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja 21 § 15 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa asetuksessa (575/90),

muutetaan 5 ja 9 §, 11 §:n 2 ja 3 momentti, 15 §, 18 §:n 2 momentti, 24 §:n 2 momentti, 28 §:n 2 momentti, 29 §:n 4 momentti, 30 ja 31 §, 46 ja 47 § ja 48 §, [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1993), alkuperäinen sanamuoto kuului: 30 ja 31 §, 40 §:n 2 momentti, 46 ja 47 § ja 48 §, ]

sellaisina kuin niistä ovat 5, 9, 15, 46 ja 47 § osittain muutettuina mainitulla 25 päivänä tammikuuta 1991 annetulla asetuksella sekä 6 §, 11 §:n 3 momentti, 24 §:n 2 momentti, 29 §:n 4 momentti ja 48 § viimeksi mainitussa asetuksessa, sekä

lisätään 11 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 25 päivänä tammikuuta annetulla asetuksella, uusi 2 momentti, jolloin muutettu 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, 26 §:ään siitä viimeksi mainitulla asetuksella kumotun 4 momentin tilalle uusi 4 momentti sekä asetukseen uusi 44 a § seuraavasti:

5 §

Jos kunnallisessa tai yksityisessä sosiaalialan oppilaitoksessa on ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 7 §:ssä tarkoitettu johtokunta, johon kuuluu opettajia, muuta henkilökuntaa ja opiskelijoita edustavia jäseniä, heidät ja heidän varajäsenensä valitaan rehtorin koolle kutsumien kokousten ehdottamista henkilöistä. Opiskelijoita edustavat jäsenet ja varajäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan, muut johtokunnan toimikaudeksi.

9 §

Oppilaitoksen opettajakunnan, oppilaskunnan ja oppilaitostoimikunnan tehtävänä on hoitaa niille laissa säädettyyn tehtäväalueeseen kuuluvat asiat, jotka niiden tehtäviksi tässä asetuksessa erikseen säädetään tai johtosäännössä määrätään tai jotka luonteensa puolesta kuuluvat niiden hoidettaviksi.

11 §

Jollei oppilaitokseen ole perustettu apulaisrehtorin virkaa tai tointa, oppilaitokseen voidaan valita opettajakunnan keskuudesta enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan apulaisrehtori, joka rehtorin alaisena hoitaa osan rehtorin tehtävistä. Jos oppilaitoksessa on apulaisrehtori, hän toimii myös rehtorin sijaisena.

Jollei oppilaitoksessa ole apulaisrehtoria, opettajakunnan keskuudesta on valittava enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan vararehtori, joka rehtorin estyneenä ollessa hoitaa hänen tehtävänsä.

Rehtorin, apulaisrehtorin ja vararehtorin määrää kunnallisessa ja yksityisessä oppilaitoksessa oppilaitoksen ylläpitäjä. Johtokunta tai kunnan opetustoimen hallinnosta annetun lain (706/92) 2 §:ssä tarkoitettu monijäseninen toimielin voi peruuttaa määräyksen, kun siihen on syytä.

15 §

Yksityisen oppilaitoksen johtosäännöstä tulee käydä selville:

1) ylläpitäjän nimi ja kotipaikka;

2) oppilaitoksen nimi ja sijaintipaikka;

3) oppilaitoksen opetuskieli;

4) oppilaitoksen koulutustehtävä;

5) tarpeelliset määräykset oppilaitoksen hallinnosta; sekä

6) muut lain tai asetuksen nojalla taikka asian laadun mukaan johtosäännössä määrättävät asiat.

18 §

Yksityisen ylläpitämässä oppilaitoksessa oppilaitoskohtaisesta opetussuunnitelmasta päättää 1 momentissa tarkoitettujen valtakunnallisten perusteiden mukaisesti johtokunta opettajakuntaa kuultuaan.


24 §

Ehdotuksen opiskelijoiden valinnasta tekee oppilaitoksen opettajakunta tai sen jaosto saatuaan, jos valinta suoritetaan yhteishakujärjestelmän avulla, lääninhallituksen ehdotuksen. Opiskelijat ottaa oppilaitoksen ylläpitäjä.

26 §

Opiskelijoille todistukseen annettavista arvosanoista päättää opettajakunta tai sen jaosto.

28 §

Jos rehtori ei katso muistutusta riittäväksi, asia on saatettava yksityisen ylläpitämässä oppilaitoksessa johtokunnan ja kunnallisessa oppilaitoksessa kunnan opetustoimen hallinnosta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetun monijäsenisen toimielimen käsiteltäväksi. Johtokunta tai monijäseninen toimielin voi opiskelijaa ja hänen huoltajaansa sekä opettajaa kuultuaan antaa opiskelijalle varoituksen tai erottaa hänet oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi.


29 §

Jos opiskelija on tutkimuksen alaisena rikoksesta, voi yksityisen ylläpitämässä oppilaitoksessa johtokunta ja kunnallisessa oppilaitoksessa kunnan opetustoimen hallinnosta annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu monijäseninen toimielin pidättää hänet koulunkäynnistä, mikäli se opiskelijan tekemäksi epäiltyyn rikokseen tai siihen liittyviin seikkoihin nähden on perusteltua.

30 §

Opiskelijalta, joka ei noudata oppilasasuntolan järjestyssääntöjä, rehtori voi evätä määräajaksi, enintään kuukaudeksi, sekä yksityisen ylläpitämässä oppilaitoksessa johtokunta ja kunnallisessa oppilaitoksessa kunnan opetustoimen hallinnosta annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu monijäseninen toimielin kuukautta pidemmäksi ajaksi tai kokonaan asumisen oppilasasuntolassa. Ennen päätöksen tekemistä on opiskelijalle ja hänen huoltajalleen varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

31 §

Kunnallisessa sosiaalialan oppilaitoksessa voi olla rehtorin virka sekä apulaisrehtorin ja lehtorin virkoja. Lisäksi oppilaitoksessa voi olla virkasuhteisia tuntiopettajia ja tarpeellisia muita virkoja, tilapäisiä viranhaltijoita ja työsopimussuhteista henkilökuntaa.

Yksityisessä oppilaitoksessa voi olla rehtorin toimi sekä apulaisrehtorin ja lehtorin toimia. Lisäksi oppilaitoksessa voi olla tuntiopettajia ja tarpeellista muuta työsopimussuhteista henkilökuntaa.

40 §

Jatkolinjoina annettavan ja muun pitempikestoisen lisäkoulutuksen opetussuunnitelmista on soveltuvin osin voimassa, mitä 18 §:ssä säädetään. Yksityisen ylläpitämässä oppilaitoksessa lyhytkestoisen koulutuksen ja muun koulutustoiminnan opetussuunnitelmista päättää johtokunta.

44 a §

Oppilaitoksen tulee osoittaa oppilaskunnan toimintaa varten tarpeelliset tilat.

46 §

Oppilaitos voi järjestää ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi tarpeellista kokeilua opetushallituksen luvalla. Kokeilussa voidaan opetusministeriön luvalla poiketa ammatillisista oppilaitoksista annetun lain ja sen nojalla annetun asetuksen säännöksistä sekä niiden nojalla annetuista valtioneuvoston ja opetusministeriön päätöksistä.

47 §

Oppilaitoksen hallintoelimen sekä viran tai toimen haltijan ammatillisista oppilaitoksista annetun lain ja tämän asetuksen perusteella tekemään päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, jos päätös koskee:

1) oppilaitoksen tai oppilasasuntolan järjestyssääntöjä taikka oppilaskunnan sääntöjä;

2) yksityisen oppilaitoksen kiinteistön tai irtaimiston käyttöä;

3) opiskelijalle todistukseen annettavia arvosanoja; tai

4) opiskelijalle annettua muistutusta tai varoitusta.

48 §

Ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 40 §:n 3 momentissa tarkoitettuja opiskelijaa koskevia asioita ovat opiskelijaksi ottaminen, koulunkäynnistä pidättäminen, opiskelijan määräaikainen erottaminen ja oppilasasuntolassa asumisen epääminen.

Lääninhallituksen päätökseen, jolla on ratkaistu johtokunnan tai kunnan opetustoimen hallinnosta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetun monijäsenisen toimielimen päätöksestä tehty valitus tai joka koskee 27 §:n 3 momentissa tarkoitettua asiaa, ei saa hakea muutosta valittamalla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.