1514/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Asetus työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

kumotaan työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta 2 päivänä helmikuuta 1973 annetun asetuksen (80/73) 23 §,

muutetaan 2 luvun otsikko, 2 §, 7 §:n 1 momentti, 5 luvun otsikko, 9 ja 13 §, 21 §:n 1 momentti sekä 22 §:n 4 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 § 6 päivänä toukokuuta 1988 annetussa asetuksessa (413/88) 7 §:n 1 momentti 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa (1122/88), 9 ja 13 § muutettuina viimeksi mainituilla asetuksilla, sekä 21 §:n 1 momentti 12 päivänä toukokuuta 1989 annetussa asetuksessa (431/89), sekä

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 12 päivänä toukokuuta 1989 annetulla asetuksella ja 4 päivänä toukokuuta 1990 annetulla asetuksella (417/90), uusi 2 momentti, seuraavasti:

1 §

Työvoimapiirin toimisto ratkaisee työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnon virkamiehelle virkasuhteesta johtuvaa taloudellista etuutta ja kustannusten korvausta koskevan asian.

2 luku

Työvoimapiirin päällikön tehtävät

2 §

Työvoimapiirin toimiston päällikkönä on työvoimapiirin päällikkö.

7 §

Työjärjestyksessä annetaan määräykset työvoimapiirin toimiston toimialajaosta. Työjärjestyksessä annetaan myös täydentävät määräykset henkilökunnan tehtävistä, piiritoimistoissa käsiteltävistä asioista, niiden esittelystä ja muusta käsittelyä koskevasta menettelystä sekä ratkaisuvallasta ja sen pidättämisestä.


5 luku

Työvoimatoimiston päällikön tehtävät

9 §

Työvoimatoimiston päällikkönä on toimistonjohtaja tai toimistonhoitaja.

13 §

Kelpoisuusvaatimuksena työvoimapiirin päällikön, toimistonjohtajan ja ammatinvalintapsykologin virkoihin on:

1) työvoimapiirin päälliköllä ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys työvoimapoliittisiin kysymyksiin;

2) toimistonjohtajalla korkeakoulututkinto tai korkeakoulun työministeriön toimeksiannosta järjestämän 85 opintoviikon kelpoisuuskoulutusohjelman hyväksytty suorittaminen; sekä

3) ammatinvalintapsykologilta psykologian kandidaatin tutkinto taikka ylempi korkeakoulututkinto ja siihen sisältyvä tai erikseen suoritettu ylin arvosana psykologiassa.

21 §

Työministeriö päättää palkkauksiin käytettävissä olevien määrärahojen jakamisesta työvoimapiireille. Työvoimapiirin toimisto päättää palkkauksiin käytettävissä olevien määrärahojen jakamisesta työvoimatoimistoille.


22 §

Neuvottelukunnalla on oikeus asettaa jaostoja, joiden jäsenet voidaan ottaa myös neuvottelukunnan ulkopuolelta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tämän asetuksen 13 §:ää sovelletaan niihin avoimiksi tulleisiin virkoihin, jotka julistetaan haettaviksi tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.