1512/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Liikenneministeriön päätös merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista

Liikenneministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §.
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista.

2 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista merenkulkulaitos perii oheisessa liitteessä olevan maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) luotsaus (liite 1).

3 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteeet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka merenkulkulaitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet:

1) merenkulkulaitoksen aluksen, kulkuneuvon tai tukialusretkikunnan toimeksiannosta suorittama kuljetus, hinaus, avustustehtävä tai muu työsuoritus;

2) merenkulkulaitoksen julkaisut;

3) valokopiot, sähköiset tallenteet sekä muut jäljennökset tai otteet merenkulkulaitoksen hallussa olevasta asiakirjasta; sekä

4) muut toimeksiantoon perustuvat merenkulkulaitoksen suoritteet.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993 ja on voimassa vuoden 1993 loppuun.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Liikenneministeri
Ole Norrback

Vanhempi hallitussihteeri
Aila Salminen

Liite 1

LUOTSAUSMAKSUT

Luotsausmaksut kannetaan markkoina seuraavan taksan mukaisesti:

LUOTSAUSTAKSA

Luotsattavan
aluksen netto-
vetoisuutta
osoittava luku Luotsatun matkan pituus meripeninkulmissa (mpk)
(yli Ä
enintään)    1-6 7-12 13-20 21-30 31-40 41-50 51-70 71-100

   0-  200  700 1050 1500 2050 2700 3300  4200  5700
  200- 1 000  850 1300 1800 2450 3150 3850  4850  6500
 1 000- 3 000 1050 1550 2150 2900 3700 4500  5650  7400
 3 000- 6 000 1250 1850 2550 3500 4400 5300  6700  8550
 6 000-10 000 1500 2200 3000 4050 5100 6100  7600  9700
10 000-20 000 1800 2650 3550 4800 6000 7200  8900 11250
20 000-30 000 2100 3100 4200 5700 7050 8400 10400 13000

Alukselle, jonka nettovetoisuus on enemmän kuin 30 000 rekisteritonnia, lasketaan luotsausmaksu siten, että vetoisuudeltaan 30 000 tonnin alukselta kannettavaan maksuun lisätään jokaista alkavaa 30 000 tonnin yli menevää 10 000 tonnia kohden määrä, joka on yhtä suuri kuin vetoisuudeltaan 20 000 tonnin ja 30 000 tonnin aluksien luotsausmaksujen erotus kysymyksessä olevalla matkalla.

Luotsausasetuksessa säädetty odotusraha on 565 markkaa kultakin kuudelta ensimmäiseltä tunnilta. Kultakin seuraavalta tunnilta odotusraha on 320 markkaa.

Kun kaksi luotsia joko määräysten mukaisesti tai pyynnöstä toimittaa luotsauksen, kannetaan luotsausmaksu 50 prosentilla korotettuna.

Kun alus, laite tai lautta kulkee Saimaan kanavassa tai Saimaan vesistöalueella, peritään edellä mainituista luotsausmaksuista 50 prosenttia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.