1481/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Laki asuntotuotantolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 22 päivänä huhtikuuta 1966 annetun asuntotuotantolain (247/66) 11 g §:n 4 momentti,

sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1528/91),

muutetaan 6 §:n 1 momentin 7 kohta, 9 a §:n 3 momentti, 11 d §:n 1 momentti, 11 g §:n 1 ja 2 momentti sekä 15 e §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 1 momentin 7 kohta, 9 a §:n 3 momentti ja 15 e §:n 1 momentti 15 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1140/89) sekä 11 d §:n 1 momentti ja 11 g §:n 1 ja 2 momentti 21 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1185/90), sekä

lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 25 päivänä tammikuuta 1982 annetulla lailla (81/82), mainitulla 15 päivänä joulukuuta 1989 annetulla lailla, 16 päivänä heinäkuuta 1990 annetulla lailla (651/90) ja mainitulla 21 päivänä joulukuuta 1990 annetulla lailla, uusi 5 momentti sekä 7 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 4 momentti seuraavasti:

6 §

Asuntolainaa voidaan myöntää:


7) kunnalle, kuntainliitolle, kunnan tai kuntainliiton tosiasiallisessa omistuksessa olevalle osakeyhtiölle taikka ympäristöministeriön määräämin ehdoin ministeriön nimeämälle asuntojen vuokraamista erityisille väestöryhmille harjoittavalle yhteisölle sellaisen asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden tai enintään kaksi asuntoa käsittävän vuokratalon hankkimista varten, jota on käytettävä erityisten väestöryhmien vuokra-asuntona siten kuin 15 e §:n 1 momentissa säädetään ja jonka rakentamista tai hankkimista varten ei ole myönnetty asuntolainaa tai asuntolaina on maksettu kokonaan takaisin; sekä


Edellä 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu asuntolaina voidaan vuosina 1993-1995 myöntää kunnalle, kuntainliitolle, valtioneuvoston 1 momentin 1 kohdan mukaisesti nimeämälle asuntojen vuokraamista sosiaalisin perustein harjoittavalle yhteisölle, edellä mainittujen yhteisöjen tosiasiallisessa omistuksessa olevalle osakeyhtiölle taikka vakuutustoimintaa harjoittavalle yhteisölle sellaisen asunnon hankintaa varten, jota on käytettävä vuokra-asuntona siten kuin 15 e §:n 1 momentissa säädetään.

7 §

Sen estämättä, mitä 1-3 momentissa säädetään, valtioneuvosto voi erityisestä syystä:

1) määrätä asuntolainan lainoitusosuuden pienentämisestä;

2) määrätä perusteet, joiden mukaan tonttikustannukset voidaan jättää huomioon ottamatta asuntolainan suuruutta laskettaessa; sekä

3) määrätä kustannustasoltaan kalliissa kohteissa asuntolainan suuruuden laskemisen perusteeksi hankinta-arvoa tai hyväksyttyjä kustannuksia pienemmän enimmäislainoitusarvon, jos kyseessä on 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu asuntolaina vuokratalon laajentamista tai peruskorjausta taikka asunto-osuuskuntatalon peruskorjausta varten taikka 6 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettu asuntolaina omakotitalon rakentamista, laajentamista, peruskorjausta tai hankkimista varten.

9 a §

Edellä 6 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetun osakkeiden tai vuokratalon hankkimista varten myönnettävän asuntolainan myöntämisen edellytyksenä on, että asunto hankitaan asuntohallituksen hyväksymän hankintasuunnitelman mukaisesti. Asuntohallitus hyväksyy lainan avulla hankittavien osakkeiden tai vuokratalon rahoitussuunnitelman. Jos asunto hankitaan 6 §:n 5 momentin nojalla muun kuin erityiseen väestöryhmään kuuluvan henkilön vuokra-asunnoksi, on asuntolainan myöntämisen edellytyksenä lisäksi se, että asuntojen rakentaminen kyseiselle alueelle ei ole perusteltua pitkän aikavälin asunnontarve huomioon ottaen ja että asunnon hankinta on edullisempaa kuin vastaavan uuden asunnon rakentaminen.

11 d §

Vuosimaksua tarkistetaan kunkin kalenterivuoden maaliskuun 1 päivästä lukien. Edellä 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun vuokratalon rakentamista varten myönnetyn asuntolainan ja 6 §:n 1 momentin 3, 4 ja 7 kohdassa mainittua tarkoitusta varten myönnetyn asuntolainan vuosimaksua tarkistetaan prosenttimääräisesti siten, että tarkistus vastaa toteutunutta kuluttajahintaindeksin muutosta lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä. Kuluttajahintaindeksin muutoksena otetaan huomioon asetuksella säädettävä enimmäismäärä. Valtioneuvosto voi asumiskustannusten kohtuullistuttamiseksi tai tasoittamiseksi eri ikäisissä vuokrataloissa tai eri vuosina hankituissa vuokra-asunnoissa määrätä, että vuosimaksun tarkistus on edellä säädettyä pienempi tai suurempi.


11 g §

Asuntolainasta peritään kiinteää vuotuista korkoa laina-ajan alusta lukien siihen ajankohtaan saakka, josta lukien ensimmäinen vuosimaksu määrätään. Tämä korko suoritetaan erikseen eikä 11 a §:n 1 momenttia sovelleta. Koron suuruus on:

1) 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun vuokratalon rakentamista varten myönnetyn asuntolainan sekä 6 §:n 1 momentin 2-4 ja 7 kohdassa mainittua tarkoitusta varten myönnetyn asuntolainan osalta 4,5 prosenttia;

2) 6 §:n 1 momentin 8 kohdassa mainittua tarkoitusta varten myönnetyn asuntolainan osalta 4,7 prosenttia; sekä

3) 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun vuokratalon laajentamista tai peruskorjausta sekä asunto-osuuskuntatalon peruskorjausta varten myönnetyn asuntolainan osalta valtioneuvoston päätöksellä määrättävä korko.

Edellä 1 momentissa mainitun ajan jälkeiseltä ajalta perittävä vuotuinen korko on kunkin maaliskuun 1 päivästä seuraavan maaliskuun 1 päivään saakka:

1) 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun vuokratalon rakentamista varten myönnetyn asuntolainan sekä 6 §:n 1 momentin 2-4 ja 7 kohdassa mainittua tarkoitusta varten myönnetyn asuntolainan osalta vuosimaksun 11 d §:n 1 momentin mukaisesti määrättävän prosenttimääräisen tarkistuksen määrä lisättynä 2,9 prosenttiyksiköllä;

2) 6 §:n 1 momentin 8 kohdassa mainittua tarkoitusta varten myönnetyn asuntolainan osalta vuosimaksun prosenttimääräisen tarkistuksen määrä lisättynä 3,2 prosenttiyksiköllä; sekä

3) 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun vuokratalon laajentamista tai peruskorjausta sekä asunto-osuuskuntatalon peruskorjausta varten myönnetyn asuntolainan osalta valtioneuvoston päätöksellä määrättävä korko, jonka suuruus voidaan määrätä kuluttajahintaindeksin muutoksen perusteella.


15 e §

Asuinhuoneistoa on käytettävä 5 §:ssä tarkoitetut edellytykset täyttävän ja kunnan vuokralaiseksi hyväksymän henkilön vuokra-asuntona, jos se sijaitsee sellaisessa vuokratalossa, jonka rakentamista, hankkimista, laajentamista tai peruskorjausta varten on myönnetty asuntolaina, tai 6 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa asunto-osakeyhtiötalossa taikka jos sen hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankkimista varten on myönnetty 6 §:n 1 momentin 4 tai 7 kohdassa tarkoitettu asuntolaina. Jos asuntolaina on myönnetty 6 §:n 1 momentin 7 kohdassa mainittua tarkoitusta varten erityiseen väestöryhmään kuuluvan henkilön vuokra-asunnon hankkimiseksi eikä kunnassa ole tällaisia henkilöitä asunnon hakijoina, voidaan asukkaaksi valita muita 5 §:ssä tarkoitetut edellytykset täyttäviä henkilöitä. Mitä edellä säädetään, ei koske osakehuoneistoa, jonka hallintaan oikeuttavat osakkeet vuokralainen on lunastanut omakseen. Asuntohallitus voi kuitenkin myöntää luvan käyttää edellä tässä momentissa tarkoitettua asuinhuoneistoa pysyvästi muuhun kuin asuintarkoitukseen. Pysyvä lupa voi koskea vain vähäistä osaa talon kaikista asuinhuoneistoista. Myöntäessään luvan asuntohallitus voi samalla määrätä maksettavaksi takaisin asuntolainasta sen osan, joka vastaa luvassa tarkoitettua asuntoa. Myös kunta voi asuntohallituksen vahvistamien perusteiden mukaan myöntää luvan käyttää asuntoa tilapäisesti muuhun kuin asuintarkoitukseen tai muuna asuntona kuin 5 §:ssä tarkoitetut edellytykset täyttävien henkilöiden vuokra-asuntona. Lisäksi opiskelija-asuntolaa saadaan kunnan luvalla tilapäisesti käyttää muidenkin kuin 5 §:ssä tarkoitettujen henkilöiden asuntona. Sen estämättä, mitä tässä momentissa säädetään, voidaan vuokratalossa, jonka peruskorjausta varten on myönnetty asuntolainaa, yhtä asuntoa käyttää talon omistajan omana asuntona.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Lain 7 §:n 4 momenttia ja 11 g §:n 1 ja 2 momenttia sovelletaan lain voimaantulon jälkeen myönnettäviin asuntolainoihin. Ennen lain voimaantuloa myönnetyn asuntolainan korkoon sovelletaan lain 11 g §:n 1, 2 ja 4 momenttia sellaisina kuin ne ovat ennen tämän lain voimaantuloa.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 272/92
YmVM 12/92

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.