1479/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 3 päivänä elokuuta 1990 annetun lain (763/90) 1 §:n 3 momentti, 11 §:n 1 momentti, 17, 18 ja 19 §, 22 §:n 2 momentti, 26 §, 28 §:n 1 momentti, 29 §, 30 §:n 1 momentti ja 32 §,

sellaisina kuin niistä ovat 22 §:n 2 momentti, 26 §, 30 §:n 1 momentti ja 32 § 21 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1194/90), seuraavasti:

1 §
Lain tarkoitus ja soveltamisala

Työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena ei kuitenkaan voida hankkia lukio-opintoja eikä korkeakoulututkintoja.

11 §
Rahoitus

Tässä laissa tarkoitettua koulutusta hankitaan valtion tulo- ja menoarviossa työministeriön hallinnonalan pääluokassa koulutuksen hankkimista varten osoitetulla määrärahalla. Määrärahalla ei kuitenkaan voida hankkia opiskelijoiden henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettua oppimateriaalia.


17 §
Muut etuudet

Opiskelijalle maksetaan korvausta koulutusaikaisista matka- ja muista ylläpitokustannuksista (ylläpitokorvaus) sekä majoittumiskustannuksista (majoituskorvaus) siten kuin asetuksella säädetään.

18 §
Vähennetty koulutustuki

Opiskelijan koulutusaikana saama lakisääteinen etuus, palkka ja muu työtulo otetaan koulutustukea maksettaessa huomioon siten kuin työttömyysturvalain 21 §:n 2 ja 3 momentissa sivutyötulosta säädetään. Tällöin ei kuitenkaan oteta huomioon niitä sosiaalietuuksia, joita työttömyysturvalain 27 §:n mukaan ei vähennetä työttömyyspäivärahasta.

Mitä 1 momentissa palkasta säädetään sovelletaan myös irtisanomisajan palkkaa vastaavaan korvaukseen tai työnantajan muun sopimuksen tai järjestelyn perusteella maksamaan taloudelliseen etuuteen. Korvaus tai taloudellinen etuus jaksotetaan henkilön vakiintuneena pidettävän palkan perusteella työsuhteen päättymisestä lukien.

Jos opiskelija saa ansiotukea, tehdään 1 momentissa tarkoitettu vähennys ensisijaisesti ansiotuen perusosasta.

Muutettaessa 1 momentissa tarkoitettua kuukautta kohti laskettua etuutta päiväetuudeksi tai päinvastoin katsotaan kuukauteen sisältyvän 21,5 päivää.

19 §
Koulutustuen saamisen rajoitukset

Koulutustukeen ei ole oikeutta ajalta, jolta opiskelija saa:

1) sairausvakuutuslain (364/63) mukaista päivärahaa; tai

2) kuntoutusrahalain (611/91) tai työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa tarkoitettujen lakien tai eläkesääntöjen taikka momentissa tarkoitetun eläkeohjesäännön mukaista kuntoutusrahaa taikka ansionmenetyskorvausta tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen tai sotilasvammalain (404/48) kuntoutusta koskevien säännösten perusteella.

22 §
Päätös

Ylläpitokorvausta ja majoituskorvausta koskevassa asiassa on annettava kirjallinen päätös kuitenkin vain, jos hakija sitä vaatii. Vaatimus on esitettävä suullisesti tai kirjallisesti kansaneläkelaitoksen paikallistoimistolle tai työttömyyskassalle seitsemän päivän kuluessa asianomaisen saatua ratkaisusta tiedon uhalla, että ratkaisu muutoin jää pysyväksi.

26 §
Koulutustuen periminen eräissä tapauksissa

Jos opiskelija on saanut koulutustukea samalta ajalta, jolta hänelle myönnetään takautuvasti sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, tapaturmavakuutuslain (608/48) mukaista päivärahaa tai tapaturmaeläkettä taikka työttömyysturvalain 45 §:n 1 momentissa tarkoitettua eläkettä, kansaneläkelaitoksen paikallistoimisto ja työttömyyskassa saavat periä tältä ajalta perusteettomasti maksetun määrän takautuvasti suoritettavasta eläkkeestä tai päivärahasta. Lisäksi koulutustuen perimisestä on voimassa, mitä työttömyysturvalain 45 §:n 2, 3 ja 5 momentissa säädetään.

28 §
Etuuden ulosmittaus ja takaisinperintä

Perustukea, ylläpitokorvausta ja majoituskorvausta ei saa ulosmitata.


29 §
Etuuden veronalaisuus

Ylläpitokorvaus, majoituskorvaus sekä 27 §:n mukaiset etuudet eivät ole veronalaista tuloa.

30 §
Opintososiaalisten etuuksien rahoitus

Perustuki, lapsikorotukset, ansiotuen perusosa ja ansio-osan valtionosuus, ylläpitokorvaukset sekä majoituskorvaus maksetaan valtion varoista talousarviossa työministeriön hallinnonalan pääluokassa tarkoitukseen osoitetulla määrärahalla. Ansiotuen ansio-osan rahoituksesta säädetään työttömyyskassalaissa.


32 §
Työttömyysturvalain soveltaminen

Jollei tästä laista muuta seuraa, sovelletaan koulutustukeen, ylläpitokorvaukseen ja majoituskorvaukseen lisäksi mitä työttömyysturvalain 28 §:n 6 momentissa, 29 §:n 1 momentissa, 32, 36, 36 a ja 39 §:ssä, 42 §:n 2-5 momentissa, 43, 43 a, 43 b ja 46 §:ssä säädetään työttömyyspäivärahasta ja työttömyysturva-asiasta. Mitä 43 §:ssä säädetään sosiaali- ja terveysministeriöstä, koskee myös työministeriötä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Opintososiaalisia etuuksia koskevia säännöksiä sovelletaan etuuksiin, jotka kohdistuvat lain voimaantulosta alkavaan aikaan. Lain 18 §:n 2 momenttia sovelletaan, jos henkilön työsuhde on päättynyt tämän lain tultua voimaan.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 274/92
TyVM 13/92

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.