1472/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Valtioneuvoston päätös maaseudun neuvontajärjestöjen valtionavusta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:

1 luku

Yleiset määräykset

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan maaseudun neuvontajärjestöjen valtionavun myöntämiseen, avustettavan toiminnan seurantaan ja valtionavun käytön valvontaan.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) valtionavulla valtion talousarviossa osoitettujen määrärahojen rajoissa maaseudun neuvontajärjestöille myönnettäviä avustuksia, jotka on tarkoitettu käytettäviksi maaseutuelinkeinojen neuvontaan, kehittämiseen ja tutkimustoimintaan; sekä

2) maaseudun neuvontajärjestöllä suomen- ja ruotsinkielisiä maaseutuneuvonnan alueellisia neuvontakeskuksia ja näiden keskusjärjestöinä toimivia rekisteröityjä yhdistyksiä sekä maaseutuelinkeinojen erikoisneuvonnassa toimivia rekisteröityjä yhdistyksiä tai yhteisöjä.

3 §
Viranomaiset

Tämän päätöksen mukaisia tehtäviä hoitaa maa- ja metsätalousministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus.

4 §
Maaseutuneuvonnan neuvottelukunta

Tässä päätöksessä tarkoitettujen toimenpiteiden valmistelua ja seurantaa varten maa- ja metsätalousministeriö asettaa neuvoa-antavana toimielimenä toimivan maaseutuneuvonnan neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on:

1) tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja maaseudun neuvontatyön kehittämisestä sekä maaseudun neuvontajärjestöjen, maaseutuelinkeinojen tutkimustoiminnan ja valtion viranomaisten yhteistyön kehittämisestä;

2) antaa lausuntoja valtionavun myöntämisen perusteista ja tämän päätöksen täytäntöönpanoa koskevista määräyksistä ja ohjeista; sekä

3) seurata maaseudun neuvontatyön kehitystä.

Neuvottelukuntaan kuuluu enintään kymmenen jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenten tulee edustaa maa- ja metsätalousministeriötä, valtiovarainministeriötä, maaseudun neuvontajärjestöjä, maaseutuelinkeinojen tutkimustoimintaa, maa- ja metsätaloustuottajien keskusjärjestöjä sekä maaseutuelinkeinojen harjoittajia. Maa- ja metsätalousministeriö määrää neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

2 luku

Avustettava toiminta

5 §
Toiminnan suunnittelu

Alueellisten neuvontakeskusten keskusjärjestöjen ja maaseutuelinkeinojen erikoisneuvonnassa toimivien yhdistysten ja yhteisöjen tulee valtionavun myöntämistä koskevan asian käsittelyä varten laatia kyseessä olevaa toimintavuotta ja neljää sitä seuraavaa vuotta varten toiminta- ja taloussuunnitelma sekä muita tarvittavia suunnitelmia oman sekä jäsenjärjestönsä toiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä.

6 §
Neuvontakeskusten avustettava toiminta

Neuvontakeskuksille voidaan myöntää valtionapua seuraaviin tarkoituksiin:

1) maaseutuelinkeinoyritysten taloudelliseen, tuotannolliseen ja tekniseen neuvontaan;

2) maaseutuelinkeinoihin liittyvään ympäristönhoitoneuvontaan ja näihin elinkeinoihin liittyvään tiedotus- ja koulutustoimintaan; sekä

3) neuvontakeskuksen toimialueen maaseutuelinkeinojen kehityksen ohjaamiseen yleisten maaseutupoliittisten tavoitteiden edellyttämällä tavalla sekä tätä kehitystä koskevien selvitysten laatimiseen.

7 §
Keskusjärjestöjen avustettava toiminta

Keskusjärjestöille voidaan myöntää valtionapua seuraaviin tarkoituksiin:

1) neuvontakeskusten 6 §:ssä tarkoitetun toiminnan ohjaamiseen, tukemiseen, kehittämiseen ja yhteensovittamiseen samoin kuin keskusjärjestöjen tarvittaessa hoitamaan erityisalojen taloudelliseen, tuotannolliseen ja tekniseen neuvontaan sekä näihin tehtäviin liittyvään tiedotus-, julkaisu-, koe-, tuotekehitys- ja koulutustoimintaan; sekä

2) yhteistyöhön maaseutuelinkeinojen tutkimustoiminnassa.

8 §
Erikoisneuvontajärjestöjen avustettava toiminta

Maaseutuelinkeinojen erikoisneuvonnassa toimiville yhdistyksille ja yhteisöille voidaan myöntää valtionapua 6 ja 7 §:ssä mainittuihin tarkoituksiin sekä tutkimustoimintaan.

3 luku

Valtionavun myöntäminen

9 §
Hakeminen

Valtionapu myönnetään hakemuksesta. Neuvontakeskuksen on toimitettava hakemus keskusjärjestölleen ja hakemukseen on liitettävä 5 §:ssä tarkoitetut suunnitelmat. Keskusjärjestön tulee laatia omasta hakemuksestaan ja sen jäseninä olevien neuvontakeskusten hakemuksista yhteenveto, joka on toimitettava hakemusten ohella maa- ja metsätalousministeriölle.

10 §
Myöntämisperusteet

Valtionapua myönnettäessä on otettava huomioon neuvontatoiminnan ja neuvonnan kohteena olevan elinkeinotoiminnan laatu, laajuus, kehitys ja kehittämistarve sekä neuvontapalvelujen kysyntä ja tarve. Valtionapua myönnettäessä otetaan lisäksi huomioon valtionavunsaajan käytettävissä olevat muut tulot ja rahoitusmahdollisuudet.

Maa- ja metsätalousministeriö hankkii maaseutuneuvonnan neuvottelukunnan lausunnon valtionavun myöntämisperusteista.

11 §
Myöntäminen

Maa- ja metsätalousministeriö päättää valtionavun myöntämisestä.

12 §
Valtionavun maksaminen

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus maksaa valtionavun maaseudun neuvontajärjestölle asianomaisen toimintavuoden kuluessa.

Mikäli se valtiontaloudellisesti on mahdollista, maksetaan valtionapu etukäteen 12 eränä.

4 luku

Avustettavan toiminnan seuranta

13 §
Seurantamenettely

Maa- ja metsätalousministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus seuraavat valtionavun saajien avustettavaa toimintaa ja valvovat valtionavun käyttöä. Ministeriöllä ja tietopalvelukeskuksella on oikeus valvontaa varten tarkastaa valtionavun saajan koko varainhoito ja tilinpito.

Valtionavun saajan on annettava maa- ja metsätalousministeriölle selvitys avustettavan toiminnan seurantaa varten. Neuvontakeskuksen on toimitettava selvityksensä keskusjärjestölleen. Keskusjärjestön tulee toimittaa omat selvityksensä ja jäsenjärjestöjensä selvitykset maa- ja metsätalousministeriölle sekä antaa jäsentensä selvityksistä lausunto.

5 luku

Erinäiset määräykset

14 §
Tarkemmat määräykset

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset toiminnan suunnittelusta, valtionavun hakemisesta, myöntämisestä, maksamisesta ja seurannasta. Jos asia on merkitykseltään tärkeä ja laajakantoinen, maa- ja metsätalousministeriön tulee ennen määräysten antamista pyytää siitä maaseutuneuvonnan neuvottelukunnan lausunto.

15 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

16 §
Siirtymämääräys

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa myönnettyjen valtionapujen tilityksissä, lopullisessa vahvistamisessa ja valvonnassa sovelletaan aikaisemmin voimassa olleita määräyksiä. Maa- ja metsätalousministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus hoitavat kuitenkin niistä johtuvat viranomaistehtävät.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Hallitusneuvos
Väinö Vainio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.