1469/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Asetus maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen 1 ja 10 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 25 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen (501/69) 1 §:n 1 momentti, 2 momentin 1 ja 3 kohta sekä 3 momentin 3 kohta ja 10 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti, 2 momentin 1 ja 3 kohta sekä 3 momentin 3 kohta 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa asetuksessa (1328/90) ja 10 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa (1223/88), seuraavasti:

1 §

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tehtävänä on huolehtia maatalousyrittäjien sosiaalivakuutusturvasta, ryhmähenkivakuutuksesta ja luopumiskorvauksista siinä laajuudessa kuin seuraavissa laeissa ja niiden nojalla säädetään tai määrätään:

1) maatalousyrittäjien eläkelaki (467/69);

2) luopumiseläkelaki (16/74);

3) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki (1026/81);

4) laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä (1317/90);

5) laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille (118/91); sekä

6) laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta (1330/92).

Eläkelaitoksen tehtävänä on lisäksi:

1) antaa viranomaisille lausuntoja ja tehdä esityksiä 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen lakien mukaista sosiaalivakuutusturvaa, ryhmähenkivakuutusta sekä luopumiskorvausta ja niiden kehittämistä koskevissa asioissa;


3) suorittaa 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen lakien mukaista sosiaalivakuutusturvaa, ryhmähenkivakuutusta sekä luopumiskorvausta koskevia tutkimuksia ja laatia niitä koskevia tilastoja.

Eläkelaitoksen on tehtävä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetut esitykset:


3) luopumiseläkelain ja maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain kehittämiseksi maa- ja metsätalousministeriölle.


10 §

Hallituksen tehtävänä on:

1) päättää eläke- ja työvahinkoturvan, ryhmähenkivakuutuksen, sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamista koskevan toimeentuloturvan sekä luopumiskorvauksen järjestämisestä, vakuuttamisvelvollisuudesta vapauttamisesta sekä 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen lakien mukaisia etuuksia koskevista asioista;

2) antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua sosiaalivakuutustur- vaa, ryhmähenkivakuutusta sekä luopumiskorvausta ja niiden kehittämistä koskevissa asioissa;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.