1468/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Asetus maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1330/92) nojalla:

Yleiset säännökset
1 §

Maatilalla tarkoitetaan tässä asetuksessa luopumisen kohteena olevaa maatilaa.

2 §

Maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/92), jäljempänä luopumiskorvauslaki, 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua luopujan saamaa tuloa muusta kuin maatilataloudesta on myös hänen avoimesta yhtiöstä tai kommandiittiyhtiöstä saamansa voitto-osuus siltä osin kuin se ei sisälly luopujan valtion verotuksessa veronalaiseen tuloon. Sovellettaessa mainittua lainkohtaa voidaan muusta kuin maatilataloudesta saadusta valtion verotuksessa veronalaisesta tulosta luopujan vaatimuksesta vähentää tulon hankkimisesta aiheutuneet valtion verotuksessa vähennettävät matkakustannukset.

Luopumiskorvauksen määrä
3 §

Luopumiskorvauslain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettuja, tuotannosta poistuvia maatilan kotieläinyksiköitä määrättäessä otetaan huomioon viimeisen kahden kalenterikuukauden aikana ennen luopumista tuotannosta poistuneet ja luopumisen yhteydessä tuotannosta poistuvat 2 momentissa mainitut kotieläimet.

Kotieläimet oikeuttavat kotieläinyksiköihin seuraavasti:


kotieläin              kotieläinyksikkö
lehmä                1
muu nautaeläin kuin lehmä      0,2
emakko               0,5
teurassika             0,1
tuotantoikäinen muniva kana     0,01

Kun ratkaistaan luopumiskorvauslain 19 §:ssä tarkoitettua ehdollista hakemusta, kotieläinten määränä päätöstä annettaessa pidetään ehdollisen päätöksen hakemisajankohtana maatilalla olevaa eläinmäärää, jollei hakija muuta osoita.

4 §

Luopumiskorvauslain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettuna maatilan vakiintuneena kotieläinmääränä pidetään 3 §:ssä tarkoitettujen kotieläinten lukumäärän keskiarvoa luopumista edeltävänä kahtena viimeisenä kalenterivuotena. Jos kysymys on kotieläintuotannon ohjaamisesta annetussa laissa (1305/90) tarkoitetusta luvanvaraisesta tuotannosta, vakiintuneena kotieläinmääränä pidetään kuitenkin enintään luvan mukaista eläinmäärää.

Luopumiskorvauksen hakija on velvollinen tarvittaessa esittämään maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, jäljempänä eläkelaitos, edellyttämän selvityksen 1 momentissa tarkoitetusta vakiintuneesta kotieläinmäärästä.

5 §

Kotieläinyksikköjä ja vakiintunutta kotieläinmäärää laskettaessa otetaan huomioon maatilalla kerrallaan ollut kotieläinmäärä.

Kotieläinyksikköjen kokonaismäärä pyöristetään alaspäin lähimpään täyteen kotieläinyksikköön.

Rakennusten ja pellon käyttö
6 §

Maatilan tuotantorakennuksia voidaan käyttää muuhun tarkoitukseen kuin maataloustuotantoon. Tällöin maataloustuotantona ei kuitenkaan pidetä:

1) mehiläisten hoitoa;

2) ostorehun varaan perustuvaa turkistarhausta; eikä

3) enintään neljän oman hevosen pitämistä.

Maatilan viljankuivaamoa ja maataloustuotevarastoa on oikeus käyttää muiden maatilojen tarpeisiin. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen erityisestä syystä antamalla luvalla maatilan muitakin tuotantorakennuksia saadaan käyttää muiden maatilojen tarpeisiin kotieläinten pitopaikkana.

7 §

Luopumiskorvauslain 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun maataloustuotannosta luopumissitoumuksen estämättä on sen antajalla oikeus käyttää maatilan peltoa:

1) enintään neljän oman hevosen laiduntamiseen;

2) heinän korjaamiseen omien hevosten talvirehuksi;

3) muiden omistamien porojen laiduntamiseen korvauksetta;

4) turvetuotantoon; sekä

5) mullan ottamiseen.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun sitoumuksen estämättä riistanhoitoyhdistys tai rekisteröity metsästysyhdistys saa omistajan suostumuksella korvauksetta käyttää sitoumuksen alaista peltoa riistan ruokintaan tarkoitettuna riistapeltona ja korjata sadon riistan talvirehuksi.

Luopumiskorvauslain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettujen sitoumusten alaisen pellon voi metsittää. Metsitettyä maata ei pidetä pellon myyntirajoitussitoumuksen alaisena peltona.

Luopumiskorvauksen hakeminen
8 §

Luopumiskorvausta haetaan ja luopumiskorvauslain 9 §:ssä tarkoitetut sitoumukset annetaan eläkelaitoksen hyväksymällä lomakkeella. Hakemukseen on liitettävä eläkelaitoksen määräämä selvitys. Tuotannosta poistuvista kotieläimistä on toimitettava eläkelaitokselle teurastamon antama todistus tai sitä vastaava muu selvitys.

Luopumiskorvaushakemus on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai sille maaseutuelinkeinopiirille, jonka toimialueella maatila sijaitsee, taikka eläkelaitokselle tai sen valtuuttamalle asiamiehelle.

Jos hakemus on toimitettu maaseutuelinkeinopiirille taikka eläkelaitokselle tai sen asiamiehelle, hakemus on viivytyksettä siirrettävä asianomaiselle kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen on toimitettava hakemusasiakirjat lausuntoineen luopumiskorvauksen saamisen edellytyksistä eläkelaitokselle.

9 §

Luopumiskorvaushakemus katsotaan tehdyksi sinä päivänä, jona se on annettu tai postitse saapunut 8 §:n 2 momentissa mainitulle hakemuksen vastaanottajalle.

Jollei luopumiskorvauksen hakija hänelle määrätyssä kohtuullisessa ajassa toimita kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen, maaseutuelinkeinopiirin tai eläkelaitoksen pyytämää hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavaa lisäselvitystä, katsotaan hakemus tehdyksi vasta silloin, kun selvitys on toimitettu sille, joka sitä on pyytänyt.

10 §

Luopumiskorvauslain 19 §:n 2 momentissa tarkoitetut sitoumukset katsotaan toimitetuiksi eläkelaitokselle myös silloin, kun ne on toimitettu lainkohdassa sanotussa määräajassa asianomaiselle kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, maaseutuelinkeinopiirille tai eläkelaitoksen valtuuttamalle asiamiehelle.

Hakemuksen ratkaiseminen ja luopumiskorvauksen maksaminen
11 §

Eläkelaitoksen on ratkaistava luopumiskorvaushakemus viivytyksettä saatuaan tarpeelliset lausunnot ja selvitykset.

Päätös on lähetettävä asianomaiselle postitse hänen ilmoittamallaan osoitteella tai toimitettava hänelle todisteellisesti tiedoksi. Päätöksestä on annettava tieto maaseutuelinkeinopiirille, jos asia on ollut sen käsiteltävänä, sekä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

12 §

Luopumiskorvauslain 3 §:ää sovellettaessa eläkelaitokseen rinnastetaan eläkelaitoksen valtuuttamat asiamiehet.

13 §

Luopumiskorvaus maksetaan kuukausittain hakijan valitsemaan rahalaitokseen hänen ilmoittamalleen tilille.

14 §

Eläkelaitos, maaseutuelinkeinopiiri ja kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voivat tarvittaessa vaatia luopumiskorvauksen saajalta selvityksen siitä, että hän edelleen täyttää luopumiskorvauksen saamisen edellytykset. Jollei korvauksen saaja ole toimittanut edellä tarkoitettua selvitystä hänelle määrätyssä kohtuullisessa ajassa, eläkelaitos voi päättää, että luopumiskorvauksen suorittaminen keskeytetään, kunnes selvitys on toimitettu.

Ilmoitusvelvollisuus
15 §

Luopumiskorvauksen saaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitokselle:

1) siitä, että hänelle on myönnetty luopumiskorvauslain 22 §:n 2 momentissa tarkoitettu eläke;

2) ryhtymisestään harjoittamaan maataloutta tai poronhoitoa omaan tai yhteiseen lukuun; sekä

3) siitä, että maatilasta luovutetaan maata, josta on annettu luopumiskorvauslain 9 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu pellon myyntirajoitussitoumus.

Erinäiset säännökset
16 §

Luopumiskorvauksen perusmäärästä voidaan periä luopumiskorvauslain 37 §:n 3 momentissa tarkoitettuja vakuutusmaksuja ilman luopumiskorvauksen saajan suostumusta enintään kolmannes kulloinkin maksettavan luopumiskorvauksen määrästä. Vakuutusmaksujen perinnästä johtuvan luopumiskorvauksen vähennyksen katsotaan kulloinkin koskevan vanhinta perimiskelpoista ja vielä maksamatta olevaa vakuutusmaksua.

17 §

Eläkelautakunnan käsitellessä asiaa, jonka ratkaiseminen olennaisesti riippuu luopumiskorvauslain taikka sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten soveltamisesta, tulee saapuvilla olevista jäsenistä ainakin yhden olla maatalousyrittäjien eläkelain (467/69) 18 §:n 1 momentissa tarkoitettu henkilö.

18 §

Eläkelaitoksen tulee viipymättä ilmoittaa eläketurvakeskukselle tämän määräämällä tavalla luopumiskorvauksen alkamisesta ja päättymisestä. Eläkelaitoksen on myös annettava eläketurvakeskukselle muita luopumiskorvausta koskevia tietoja siten kuin eläketurvakeskus tarkemmin määrää.

19 §

Eläkelaitoksen on säilytettävä luopumiskorvausasiaan liittyvät asiakirjat ja tiedot siten kuin eläketurvakeskus sosiaali- ja terveysministeriön antamien ohjeiden mukaan eläkeasiaan liittyvien asiakirjojen ja tietojen säilyttämisestä tarkemmin määrää.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot voidaan kuitenkin alkuperäisten asemesta säilyttää tallennettuina sellaisella eläketurvakeskuksen hyväksymällä menetelmällä, jolla luotettavasti säilytetään alkuperäisten asiakirjojen ja tietojen sisältö. Tällä tavoin tallennettuina niiden katsotaan vastaavan alkuperäisiä, jollei muuta näytetä.

20 §

Jos eläkelaitoksen toimituskirja annetaan koneellisessa tietojenkäsittelyssä tai muutoin ainakin osittain painomenetelmää käyttäen, voidaan allekirjoitus siihen merkitä koneellisesti.

21 §

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa viimeistään kunkin vuoden marraskuun 25 päivänä luopumiskorvauslain 35 §:n 2 momentissa tarkoitetun ennakon määrän seuraavalle kalenterivuodelle. Viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 25 päivänä ministeriö vahvistaa mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitetun luopumiskorvauksista aiheutuneiden kustannusten määrän edelliseltä kalenterivuodelta ja samalla tarkistaa ennakkoerien määrät vuoden jälkimmäiseltä puoliskolta. Lisäksi ministeriö tarkistaa joulukuulta suoritettavan ennakkoerän määrän viimeistään kunkin vuoden marraskuun 25 päivänä.

Ennakko suoritetaan 12 yhtä suurena kuukausittaisena eränä. Ennakkoa 1 momentin mukaan tarkistettaessa jaetaan kuluneelle ajalle kohdistuva korotus tai vähennys tasan jäljellä oleville ennakkoerille. Ennakon on oltava eläkelaitoksen käytettävissä kunkin kuukauden ensimmäisenä sellaisena arkipäivänä, jona Postipankki Oy kirjaa maksut postisiirtotileille.

Maksetun ennakon ja samalle vuodelle vahvistetun valtion maksettavan määrän erotus otetaan huomioon määrän vahvistamista seuraavan ennakkoerän maksamisen yhteydessä.

Jos kuitenkin joulukuun ennakkoerää 1 momentin mukaan tarkistettaessa ilmenee, että ennakkona on jo ennen tarkistusta suoritettu valtion maksettavaksi arvioitua määrää enemmän, on maksetun ennakon ja valtion maksettavaksi arvioidun määrän erotus palautettava valtiolle tarkistusta seuraavan kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä noudattaen vastaavasti, mitä 21 §:n 2 momentissa säädetään.

22 §

Eläkelaitoksen on toimitettava 21 §:n 1 momentissa mainittuja toimenpiteitä varten maa- ja metsätalousministeriölle tämän määräämä selvitys toimenpidettä edeltävän kuukauden 20 päivään mennessä.

Maa- ja metsätalousministeriö voi pankkilakon tai muun siihen rinnastettavan syyn vuoksi eläkelaitoksen esityksestä maksaa ennakkoa 21 §:n 2 momentissa tarkoitetusta määräajasta poiketen, jos eläkelaitoksen valmius maksaa luopumiskorvauslaissa tarkoitetut etuudet muutoin vaarantuisi.

23 §

Valtioneuvosto vahvistaa viimeistään kunkin vuoden marraskuun 25 päivänä luopumiskorvauslain 14 ja 15 §:ssä tarkoitetun hehtaari- ja kotieläinyksikkökohtaisen korvauksen markkamäärät seuraavana kalenterivuonna tapahtuvien luopumisten osalta.

Voimaantulo
24 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Asetuksen 23 §:ssä tarkoitetut markkamäärät vuodelle 1993 vahvistaa valtioneuvosto viimeistään 25 päivänä tammikuuta 1993. Asetuksen 21 §:ssä tarkoitetun ennakon määrän vuodelle 1993 vahvistaa ja ennakkoerän ensimmäiseltä kalenterikuukaudelta suorittaa maa- ja metsätalousministeriö viimeistään 31 päivänä tammikuuta 1993 saatuaan eläkelaitokselta 22 §:n 1 momentissa tarkoitetun selvityksen.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.