1448/1992

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Asetus maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan maatalousyrittäjän lomituspalveluista 18 päivänä tammikuuta 1985 annetun asetuksen (46/85) 4 ja 25 §,

näistä 4 § sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa (1186/88),

muutetaan 3, 10, 11 a, 12, 12 a, 20 ja 24 §,

sellaisena kuin niistä ovat 3, 11 a, 12 ja 12 a § mainitussa 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa, 10 § osittain muutettuna 22 päivänä helmikuuta 1991 annetulla asetuksella (431/91) ja 24 § osittain muutettuna mainitulla 23 päivänä joulukuuta 1988 annetulla asetuksella, sekä

lisätään 29 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

3 §

Maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain, jäljempänä lomituspalvelulaki, 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuna kotieläinyksikkönä pidetään yhtä lehmää tai neljää muuta nautaeläintä, joiksi luetaan myös emolehmä, kolmea hevosta, kolmea emakkoa porsaineen, neljää karjua tai viittätoista muuta sikaa, neljää yli kuuden kuukauden ikäistä vuohta, kymmentä yli kuuden kuukauden ikäistä lammasta, kolmeakymmentä siitoskettua tai viittäkymmentä siitostarkoituksessa pidettävää muuta turkiseläintä, sataa siipikarjaan kuuluvaa eläintä, joiksi ei lueta broilereita, taikka tuhatta broileria tai alle kuudentoista viikon ikäistä kananpoikaa.

Vuosilomaa ja viikkovapaata järjestettäessä lomituspalvelulain 2 §:n 1 momentissa mainitulla karjatalouden harjoittamisella tarkoitetaan sellaista maatalousyrityksen karjatalouteen kuuluviin välttämättömiin tehtäviin osallistumista, jota kohtuudella voidaan pitää ympärivuotisena ja jatkuvana.

10 §

Vuosilomahakemus on tehtävä lomalautakunnalle maatalousyrityksittäin kirjallisesti viimeistään 14 päivää ennen loman alkamista, kuitenkin viimeistään kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Yrittäjällä on oikeus täydentää tai muuttaa hakemustaan määräajan päätyttyäkin. Lomalautakunta voi muuttaa hakuaikaa ja -menettelyä sekä erityisestä syystä ottaa tutkittavakseen myös määräajan päätyttyä esitetyn hakemuksen.

Jos hakuajan loppuun mennessä hakemuksia on tehty huomattavasti vähemmän kuin kunnassa olevien vuosilomaan oikeutettujen yrittäjien lukumäärä ilmeisesti edellyttää, lomalautakunnan tulee jatkaa hakuaikaa.

Maatalousyrittäjän ja lomalautakunnan on sovittava lomituspalvelulain 31 §:n 1 momentissa tarkoitetuista lomitukseen liittyvistä järjestelyistä, kuten lomittajan tehtävistä, päivittäisestä työajasta sekä lomituspalvelulain 31 a §:n 3 momentissa ja 31 b §:ssä tarkoitetuista järjestelyistä ja valvontakäynneistä, viimeistään 14 päivää ennen lomituksen alkamista, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

11 a §

Jollei muuta näytetä, maatalousyrittäjän katsotaan saaneen tiedon lomituspalvelulain 9 §:n 1 momentin 1 ja 10 kohdassa tarkoitetusta eläkelaitoksen päätöksestä seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös on hänen ilmoittamallaan osoitteella pantu eläkelaitoksesta postiin.

12 §

Lomituspalvelulain 9 §:n 1 momentin 10 kohdassa tarkoitettuina erityisen painavina syinä sijaisavun jatkamiseen pidetään maatalousyrittäjästä ja yritystoiminnan suunnitellusta jatkajasta riippumattomia syitä, jatkajan varusmiespalveluksen tai siviilipalveluksen suorittamista, tilapäistä sairastumista tai edellisestä työpaikasta irtisanoutumisen viivästymistä taikka päätetyn tuotannonmuutosratkaisun viivästymistä tai sääolosuhteista johtuvaa kylvön tai korjuun viivästymistä.

12 a §

Lomalautakunnalle tulee antaa kohtuullisessa ajassa, viimeistään 30 päivän kuluttua lomituspalvelulain 5 §:n 12 kohdassa tarkoitetun sijaisavun alkamisesta, selvitys yritystoiminnan jatkamisen tai yritystoiminnasta luopumisen vaatimista toimenpiteistä ja niiden toteuttamisajasta sekä tämän jälkeenkin tarvittaessa pyynnöstä tietoja sijaisavun aikana toteutetuista toimenpiteistä. Selvityksen ja tietoja on velvollinen antamaan se, joka sijaisavun aikana vastaa yritystoiminnasta.

20 §

Jos maatalousyrittäjä muusta kuin lomituspalvelulain 17 §:n 2 momentissa tai 33 §:ssä tarkoitetusta syystä kieltäytyy ottamasta vastaan lomalautakunnan osoittaman säädetyt pätevyysvaatimukset täyttävän maatalouslomittajan, hän on menettänyt oikeutensa vuosilomaan sen kalenterivuoden aikana sekä sijaisapuun ja viikkovapaaseen siltä ajalta, jota kyseinen pyyntö koskee.

24 §

Sijaisavusta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu peritään sosiaali- ja terveysministeriön päättämän korvausluokan mukaan. Maksu on ensimmäisessä korvausluokassa 3,70, toisessa 7,10, kolmannessa 11,60, neljännessä 15,90, viidennessä 21,40 ja kuudennessa 26,60 markkaa tunnilta.

Jos sijaisavun perusteena on lomituspalvelulaissa tarkoitettu pitkäaikainen syy, alennetaan sillä perusteella annetusta sijaisavusta perittävää maksua 90 lomitustunnin jälkeen 50 prosenttia. Tällöin alennettua maksua sovelletaan syyn päättymiseen saakka.

Yrittäjän tai yritystoiminnan jatkajan varusmiespalveluksen tai siviilipalvelun ajaksi annetusta sijaisavusta peritään kuitenkin maksutaulukon korkeimman korvausluokan mukaan määräytyvä maksu, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Sama koskee myös aikuiskoulutuksen ajaksi annettavasta sijaisavusta perittävää maksua.

29 §

Sijaisavusta määrättyä maksua voidaan alentaa, jos maatalousyrittäjän ja hänen perheensä toimeentuloedellytykset huomioon ottaen siihen on syytä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.