1405/1992

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Liikenneministeriön päätös ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

kumonnut ajokorttiasetuksen soveltamisesta 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun liikenneministeriön päätöksen (846/90) 3 §:n 5 momentin ja

muuttanut 1 §:n 3 momentin, 2 §:n 2 momentin, 3 §:n 1 ja 4 momentin, 4 §:n 1 momentin, 5 §:n 1 ja 3 momentin, 7 §:n 1 momentin, 8 §:n 2 momentin, 11 ja 13 §:n, 14 §:n 1 ja 3 momentin sekä 15 ja 18 §:n,

näistä 3 §:n 1 momentin sellaisena kuin se on 11 päivänä kesäkuuta 1991 annetussa liikenneministeriön päätöksessä (922/91), seuraavasti:

1 §
Teoriaopetus

Tutkinnon vastaanottaja voi ajoneuvohallinnon yksikön antamien yleisten ohjeiden mukaisesti sallia poikkeuksia 1 momentin määräyksistä.

2 §
Ajo-opetuksen määrä

Tutkinnon vastaanottaja voi ajoneuvohallinnon yksikön antamien yleisten ohjeiden mukaisesti sallia poikkeuksia 1 momentissa mainituista ajo-opetuksen vähimmäismääristä, jos oppilaalle on aikaisemmin Suomessa tai ulkomailla annettu ajokortti tai ajo-opetusta ajo-oikeuden saamiseksi.

3 §
Ajo-opetuksen antaminen

Ajokerran pituus on 25 minuuttia. Oppilaalle saa antaa ajo-opetusta enintään kaksi ajokertaa peräkkäin ja kolme tai, milloin siihen sisältyy ajoharjoitteluradalla annettava ajo-opetus tai pimeällä ajamisen opetus, neljä ajokertaa päivässä.


B- ja C-luokan ajo-opetukseen on sisällytettävä myös opetusta ajoharjoitteluradalla. Kaksi ajoharjoitteluradalla annettua ajokertaa saadaan lukea maantieajo-opetuksena 3 momentissa mainittuihin vähimmäismääriin. Liikenneministeriö antaa erikseen määräykset opetuksen sisällöstä siellä missä ajoharjoittelurata ei ole käytettävissä.

4 §
Jatko-opetuksen määrä ja antaminen

Jatko-opetuksessa on annettava teoriaopetusta vähintään neljä tuntia. Ajo-opetusta on annettava vähintään kahdeksan ajokertaa, joista vähintään kaksi ajokertaa on ajamista liikenteessä ja vähintään kuusi ajokertaa harjoittelua ajoharjoitteluradalla. Liikenneministeriö antaa erikseen määräykset opetuksen sisällöstä siellä missä ajoharjoittelurata ei ole käytettävissä.


5 §
Opetuksen järjestely

Autokoulun on laadittava hyväksytyn opetussuunnitelman mukainen kurssimuotoiseen opetukseen perustuva lukujärjestys, josta ilmenevät opetuksen yleinen järjestely sekä teoriatuntien ajat ja paikat.


Alkuopetus on annettava autokoulun toimipaikkakunnalla ja muu ajo-opetus pääasiassa sen tutkinnon vastaanottajan toimialueella, jolla autokoulu sijaitsee.


7 §
Opetuslupa

Opetusluvan hakijan opetusalan tuntemus tutkitaan ajoneuvohallinnon yksikön hyväksymää kysymysaineistoa käyttäen, jollei ajoneuvohallinnon yksikkö toisin määrää.


8 §
Harjoituslupa

Ajoneuvohallinnon yksikkö antaa määräykset käsittelykokeen suorittamisesta.

11 §
Oppilaasta tehtävät ilmoitukset

Autokoulun on viipymättä opetuskurssin alettua tehtävä ilmoitus jokaisesta oppilaasta sille tutkinnon vastaanottajalle, jonka valvonnassa autokoulu on. Autokoulun on pidettävä luetteloa tai kortistoa henkilöistä, jotka ovat saaneet koulussa opetusta, sekä heidän saamansa opetuksen määrästä ja laadusta.

13 §
Teoriakoe

Teoriakoe suoritetaan ajoneuvohallinnon yksikön hyväksymää kysymysaineistoa käyttäen.

14 §
Ajokoe

Ajokokeen vähimmäiskestoaika on 30 minuuttia tai, jos koe suoritetaan CE-, D- tai DE-luokkaa varten, 40 minuuttia. Ajoneuvohallinnon yksikkö antaa tarkemmat määräykset ajokokeen suorittamisesta.


Elleivät liikenneturvallisuussyyt muuta vaadi, edellä 2 momentissa mainittuja vaatimuksia ei kuitenkaan sovelleta B-luokan ajoneuvoon, jos tutkinnon suorittajalla on tai on ollut Suomessa tai ulkomailla annettu ajokortti, jonka viimeisestä voimassaolopäivästä on kulunut enintään viisi vuotta. B-luokan ajoneuvon on tällöin täytettävä 6 §:n 1 momentissa mainitut ehdot, sen on oltava normaalirakenteinen ja siinä on oltava turvavyöt tutkinnon suorittajaa ja tutkintoa vastaanottavaa henkilöä varten sekä riittävän tehokas jarrulaite, jota tutkintoa vastaanottava henkilö voi vaikeudetta käyttää.

15 §
Tutkinnossa hylkääminen

Tutkinnon vastaanottajan on palautettava tutkinnossa hylätylle opetustodistus merkinnällä hylkäämisen syystä ja mahdollisesti uuteen tutkintoon pääsemisen edellytykseksi määrätystä lisäopetuksesta ja sen aiheesta. Teoriaopetusta voidaan määrätä saatavaksi enintään viisi tuntia ja ajo-opetusta enintään kymmenen ajokertaa.

18 §
Ajokorttirekisterin ilmoituslomakkeet

Ajoneuvohallinnon yksikkö voi antaa ohjeita ajokorttirekisteri-ilmoitusten tekemisestä. Se voi tehdä liikenneministeriön vahvistamiin ilmoituslomakkeisiin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta rekisterin tietosisältöön.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Liikenneministeri
Ole Norrback

Toimistopäällikkö
Jarmo Hirsto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.