1386/1992

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Laki tulliverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun tulliverolain (575/78) 27 § ja

muutetaan 1, 5 ja 7 §, 7 a §:n 2 momentti, 11 ja 14 §, 15 §:n 1, 3, 3 a, 4 ja 6 kohta, 16 §, 17 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 1, 1 a, 3 a, 7 ja 10 kohta, 18 §:n 1 ja 2 momentti, 20, 21 ja 23 §, 24 §:n 2 momentti, 25 ja 29 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §, 15 §:n 3, 4 ja 6 kohta, 17 §:n 1 momentin 1 a ja 10 kohta, 18 §:n 1 ja 2 momentti, 20, 21 ja 23 §, 24 §:n 2 momentti sekä 29 § 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa laissa (289/83), 5 § 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (907/80), 7 a §:n 2 momentti 13 päivänä heinäkuuta 1984 annetussa laissa (532/84), 11 § osittain muutettuna 23 päivänä toukokuuta 1986 annetulla lailla (361/86), 14 § osittain muutettuna mainitulla 13 päivänä heinäkuuta 1984 annetulla lailla, 15 §:n 1 ja 3 a kohta sekä 17 §:n 1 momentin 3 a kohta 4 päivänä marraskuuta 1983 annetussa laissa (830/83) ja 16 § osittain muutettuna mainituilla 18 päivänä maaliskuuta 1983 ja 13 päivänä heinäkuuta 1984 annetuilla laeilla, sekä

lisätään lakiin uusi 7 b § ja sen edelle uusi väliotsikko, lakiin uusi 9 a ja 9 b § sekä 12 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 23 päivänä toukokuuta 1986 annetussa laissa, uusi 3 momentti, lakiin uusi 14 a §, 15 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainituilla 18 päivänä maaliskuuta 1983, 4 päivänä marraskuuta 1983 ja 13 päivänä heinäkuuta 1984 annetuilla laeilla, uusi 1 a kohta, lakiin uusi 16 a §, 17 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainituilla 18 päivänä maaliskuuta 1983 ja 4 päivänä marraskuuta 1983 annetuilla laeilla, uusi 1 b ja 1 c kohta ja uusi 3 momentti, sekä lakiin, siitä mainitulla 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetulla lailla kumotun 22 §:n tilalle uusi 22 § ja 24 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa laissa, uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §

Maahan tuodusta tavarasta kannetaan tulli tullitariffilakiin (660/87) liittyvän tullitariffin mukaisesti, jollei tässä laissa tai kansainvälisellä sopimuksella tahi muutoin ole toisin säädetty tai määrätty.

5 §

Maasta vietävän tavaran tullausarvoa määrättäessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä kauppa-arvosta ja toissijaisista arvonmääritysmenetelmistä säädetään tullausarvolaissa (906/80). Tullausarvo sisältää kuitenkin aina kuljetus-, lastaus- ja muut toimituskustannukset vientipaikalle.

7 §

Milloin tulli on määrättävä tavaran painon perusteella, katsotaan painoksi sen nettopaino, jollei tullitariffilakiin liittyvässä tullitariffissa tai muualla laissa toisin säädetä.

Jos samassa päällyksessä on erilaisten painomääräysten alaisia tavaroita, on päällyksen paino jaettava niiden kesken tavaroiden nettopainojen osoittamassa suhteessa.

7 a §

Ulkomaalta saapuvan matkustajan sekä 12 ja 13 §:ssä tarkoitetun henkilön mukanaan tuoman tai tullialueelle lähettämän tavaran paljoustulli kannetaan kuitenkin sen todellisen paljouden perusteella.

Muonitus
7 b §

Tullia ei kanneta ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevan vesi- tai ilma-aluksen tavanomaiseen muonitukseen tarkoitetuista tavaroista eikä poltto- ja voiteluaineista, jotka alus tuo mukanaan tullialueelle tai jotka siihen tullialueella toimitetaan sen omaa käyttöä varten. Tullittomuus koskee myös aluksessa tullialueella kulutettavia tavaroita.

Valtiovarainministeriö voi päättää, että tullia ei kanneta 1 momentissa tarkoitetuista tavaroista myöskään silloin, kun kysymyksessä on sotilas- tai muu viranomaisen käytössä oleva alus, tutkimusalus, kalastusalus tai kansainvälisessä liikenteessä oleva juna. Valtiovarainministeriö voi myös määrätä rajoituksia ja ehtoja, joita tässä momentissa mainittujen kulkuneuvojen osalta on noudatettava.

9 a §

Mitä 9 §:n 1 momentissa säädetään ulkomaalle korjattavaksi viedyn tavaran tilalle tuodun samanlaatuisen tavaran tullinalennuksesta, sovelletaan myös silloin, kun viallinen tavara on viety maasta, hävitetty viranomaisen valvonnassa tai luovutettu valtiolle tälle kuluja aiheuttamatta ennen sen tilalle tuotua tavaraa koskevan tullauspäätöksen vahvistamista.

9 b §

Tämän lain 9 ja 9 a §:ssä säädetyn tullinalennuksen ehtona on:

1) että maasta viedystä, hävitetystä tai valtiolle luovutetusta tavarasta ei ole viennin, hävittämisen tai valtiolle luovuttamisen perusteella saatu tullinpalautusta tai muuta tullietua; ja

2) että tuonti tapahtuu vuoden kuluessa vientipäivästä tai siitä päivästä, jona tavara hävitettiin tai luovutettiin valtiolle, jollei piiritullikamari sanotun ajan kuluessa tehdystä hakemuksesta ole erityisistä syistä pidentänyt tätä määräaikaa.

11 §

Tullittomia ovat matkan tarvetta vastaavat matkatavarat ja matkustajan mukanaan tuomat tavanomaiset tuomiset.

Tullittomia ovat myös Utsjoen, Inarin ja Enontekiön kuntien asukkaiden rajakaupan puitteissa hankkimat välttämättömät kulutustavarat.

Valtiovarainministeriö voi antaa tarkemmat määräykset siitä, mitkä tavarat ovat 1 momentissa tarkoitettuja tuomisia ja 2 momentissa tarkoitettuja välttämättömiä kulutustavaroita sekä rajoittaa niiden tuontia ja määrätä tullittomuuden ehdoista.

12 §

Tuomisten tuonti on rajoitettava yhteen kertaan kuukaudessa, jollei tulliviranomainen erityisestä syystä myönnä tästä poikkeusta.

14 §

Maahan muuttavan henkilön yksityistalouteen kuuluvat tavarat ovat tullittomia ehdolla:

1) että muuttaja on välittömästi ennen muuttoaan ollut ulkomailla yhtäjaksoisesti vähintään vuoden;

2) että tavarat ovat olleet muuttajan tai hänen perheensä käytössä ulkomailla, paitsi milloin on kysymys muuttajan häälahjoista; ja

3) että pakettiauto, erikoisauto, matkailukäyttöön rakennettu perävaunu, moottorikelkka, moottori- tai purjevene taikka lentokone on ollut 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla käytössä vähintään kuuden kuukauden ajan.

Muuttaja saa tuoda tullittomana muuttotavarana yhden henkilöauton tai moottoripyörän. Tällöin vaaditaan 1 momentin 1 kohdassa säädetyn lisäksi:

1) että ajoneuvo on välittömästi ennen muuttoa ollut muuttajan tai hänen aviopuolisonsa omistuksessa tai omistukseen johtavassa hallinnassa sekä hänen käytössään ulkomailla vähintään vuoden;

2) että Suomeen takaisin muuttavan henkilön muu kuin häälahjana saatu ajoneuvo on hankittu tai olisi voitu hankkia muuttajan tai hänen aviopuolisonsa välittömästi ennen muuttoa edeltäneen ulkomailla oleskelun aikana ansaitsemilla varoilla; ja

3) milloin muuttaja on aikaisemmin tuonut maahan tullitta henkilöauton tai moottoripyörän, että sen tullittomalle luovutukselle säädetyn tai veronhuojennuspäätöksellä asetetun rajoituksen määräaika on kulunut umpeen ennen muuttajan maahantulopäivää.

Sen estämättä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään muuttajan oleskelusta ja kulkuneuvon käytöstä ulkomailla, tullittomuus myönnetään myös silloin, kun muuttaja on ollut ennen muuttoaan työn- tai asunnonhankinnan tahi muuttajan olosuhteet huomioon ottaen pakottavaksi katsottavan syyn taikka tavanomaisen lomamatkan tai siihen verrattavan lyhyehkön oleskelun tähden tilapäisesti Suomessa.

14 a §

Muuttotavarana tullitta maahan tuotua henkilöautoa tai moottoripyörää ei saa tullia suorittamatta myydä, vuokrata eikä muutoin luovuttaa toiselle eikä antaa vastikkeettakaan muuttajan perheeseen kuulumattoman henkilön käytettäväksi ennen kuin ajoneuvo on ollut tullauspäivästä lukien kaksi vuotta Suomessa muuttajan tai hänen aviopuolisonsa omistuksessa tai omistukseen johtavassa hallinnassa ja hänen käytössään.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun muuttajan perheeseen kuuluvat hänen kanssaan yhteisessä taloudessa asuvat aviopuoliso ja heidän naimattomat lapsensa. Tällöin aviopuolisoon rinnastetaan muuttajan kanssa avioliittoa solmimatta yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa jatkuvasti elävä toista sukupuolta oleva henkilö.

15 §

Tullittomia ovat:

1) ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevan vesi- tai ilma-aluksen korjaamiseen ja varustamiseen käytettävät tavarat;

1 a) ajoneuvon ja yksityisessä käytössä olevan ilma- ja huvialuksen polttoaine, joka tuodaan maahan kulkuneuvon tavanomaisessa polttoainesäiliössä sen omaa käyttöä varten;


3) ilmailuviranomaisen, siviililentoliikenteen harjoittajan tai lentopaikan pitäjän käyttöön taikka muunkin yhteisön lentopaikalla käytettäviksi tulevat maa- ja turvalaitteet, ilmailuviranomaisen valvomaan ilmailualan koulutukseen tarkoitetut opetusvälineet ja mainittujen tavaroiden varaosat ja tarvikkeet ehdolla, ettei niiden tuonti aiheuta haittaa kotimaiselle tuotannolle, sekä kansainvälisessä lentoliikenteessä käytettävät asiakirjat ja lomakkeet;

3 a) tavarat, jotka tuodaan siviililentoliikenteen harjoittajan ilma-alusten tai puolustusvoimien taikka rajavartiolaitoksen ilma- tai vesialusten korjaamiseen, varustamiseen tai huoltoon; tässä lainkohdassa tarkoitettu tullittomuus voidaan myöntää vain, milloin se ei aiheuta haittaa kotimaiselle tuotannolle;

4) sellaiset puolustusvoimille tai rajavartiolaitokselle tulevat, maanpuolustukselle tarpeelliset tavarat ja poliisin käyttöön tulevat henkilökohtaiset turvavarusteet, joita vastaavia ei tehdasmaisesti valmisteta Suomessa; tullihallitus päättää hakemuksesta, mitkä tavarat ovat tässä kohdassa tarkoitettuja tavaroita;


6) jatkuvaan käyttöön tarkoitetut, itsenäisenä kauppatavarana tullattavat päällykset, vientitavaran pakkaamiseen tuotavat päällykset, kuormausalustat ja -siteet ja niiden varaosat ehdolla, että ne tai vastaava määrä samanlaisia pakkausvälineitä on tuojan toimesta viety tai aiotaan viedä tullialueelta vuoden aikana ennen tuontipäivää tai saman ajan kuluessa sen jälkeen ja ettei niiden tuonti liity niiden ostoon tai vuokraukseen ulkomaalta; sekä


16 §

Tullittomia ovat:

1) tasavallan presidentille tulevat tavarat;

2) perintönä tai testamentilla saadut, kuolleen henkilön yksityistalouteen kuuluneet tavarat edellyttäen, että sanotulla tavoin saatu henkilöauto tai moottoripyörä on ollut rekisteröitynä perittävän tai testamentin tekijän nimiin;

3) yksityisen henkilön ulkomaalla asuvalta henkilöltä saamat vähäarvoiset lahjatavarat sekä huomattavan merkkipäivän johdosta saamat muut lahjat kuin henkilöautot ja moottoripyörät, kun ne tulevat lahjan saajan tai hänen perheensä käyttöön;

4) ulkomaalla pidetyssä kilpailussa tai näyttelyssä saadut palkinnot sekä ulkomaan viranomaisen tahi julkisen laitoksen myöntämät kunniamerkit ja -lahjat;

5) viranomaiselle, laitokselle tai muulle yhteisölle tulevat juhla- ja muistolahjat sekä välittömästi kansanterveyden edistämiseksi tarkoitetut, kansainvälisen järjestön lahjoittamat tai sellaiselta järjestöltä saaduin lahjavaroin hankitut tavarat, kun tuojana on hyväntekeväisyysjärjestö;

6) arvoltaan vähäiset tavarat, jotka tulevat yleishyödyllisille kansainvälisille järjestöille ja joita ei käytetä ansiotarkoitukseen;

7) suomalaisten kalastajien kotimaisilla aluksilla pyydystämät kalat ja muu saalis sekä niistä aluksella valmistetut tuotteet ja tuotteisiin käytetyt tavarat ehdolla, että pyyntiretkeen osallistuvista henkilöistä vähintään kolme neljäsosaa on Suomen kansalaisia;

8) kulttuurihistoriallisesti, tieteellisesti tai taiteellisesti merkitykselliset esineet, jotka muussa kuin ansiotarkoituksessa tuodaan maahan julkisesti valvottujen museoiden tai muiden vastaavien laitosten kokoelmiin;

9) uutisaineisto sekä televisiota ja radiota varten tuleva maksuton kansainväliseen ohjelmavaihtoon kuuluva kuva- ja ääniaineisto;

10) tavarat, jotka ovat ennen tämän lain 3 §:n 1 momentissa säädettyä ajankohtaa onnettomuuden tai muun ylivoimaisen tapahtuman johdosta tuhoutuneet tai kadonneet, sekä sellaiset asianmukaisesti tulliselvitettäviksi ilmoitetut tavarat, jotka on ennen edellä mainittua ajankohtaa hävitetty viranomaisen valvonnassa tai luovutettu valtiolle tälle kuluja aiheuttamatta;

11) valmistusvirheen johdosta tai takuusitoumuksen nojalla ulkomaalla ilmaiseksi korjattu tavara tai sellainen samanlaatuinen tavara, joka tuodaan edellä mainitusta syystä viallisen tavaran tilalle edellyttäen, että viallinen tavara on viety maasta tai hävitetty viranomaisen valvonnassa taikka luovutettu valtiolle tälle kuluja aiheuttamatta ennen tuotua tavaraa koskevan tullauspäätöksen vahvistamista ja että valmistusvirheen johdosta ei ole tuonnin yhteydessä saatu tullinalennusta eikä viennin perusteella tullinpalautusta;

12) sellaiset ihmisen elimet ja kudokset, jotka käytetään siirrännäisinä toisen ihmisen sairauden tai ruumiinvamman hoitoon; sekä

13) ruumiin sisältävät arkut, ruumiin tuhkaa sisältävät uurnat sekä vainajan muiston kunnioittamiseksi tarkoitetut seppeleet ja kukat.

16 a §

Tullittomia ovat tavarat, jotka tulevat ulkovaltojen Suomessa toimiville diplomaattisille ja muille samassa asemassa oleville edustustoille tai lähetettyjen konsulien virastoille viralliseen käyttöön taikka diplomaattisten edustajien, lähetettyjen konsulien tai mainittujen edustustojen ulkomaan kansalaisuutta olevien hallinnollisen ja teknisen henkilökunnan jäsenten tai heidän talouteensa kuuluvien perheenjäsenten henkilökohtaiseen käyttöön sen mukaan kuin diplomaattisia suhteita koskevassa Wienin yleissopimuksessa (SopS 4/70) ja konsulisuhteita koskevassa Wienin yleissopimuksessa (SopS 50/80) määrätään.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tavaraa ei saa tullia suorittamatta myydä eikä muutoinkaan luovuttaa tai vuokrata eikä antaa vastikkeettakaan käytettäväksi muulle kuin vastaavaan tullittomuuteen oikeutetulle edustustolle tai henkilölle ennen kuin kolme vuotta on kulunut tavaran luovuttamisesta kysymyksessä olevaan käyttöön.

Jos 1 momentissa tarkoitettu henkilö muuttaessaan pois Suomesta ennen kuin 2 momentissa säädetty määräaika on kulunut täällä myy käytössään olleen ajoneuvon, siitä on suoritettava tullia 1/36 jokaista määräajasta jäljellä olevaa täyttä tai vajaata kuukautta kohti.

Ulkoasiainministeriö vahvistaa 1 momentissa mainittujen yleissopimusten mukaisten sekä 3 momentissa tarkoitettujen edellytysten olemassaolon.

17 §

Tullialueelle voidaan tuoda väliaikaisesti tullitta seuraavat tavarat ehdolla, ettei tuonti liity niiden ostoon ulkomaalta:

1) maahan tilapäisesti saapuvan ulkomaalla asuvan henkilön mukanaan tuomat kulkuneuvot ehdolla, ettei niitä myydä, vuokrata tai muutoin luovuteta toiselle eikä anneta käytettäväksikään muulle kuin sellaiselle henkilölle, jolla olisi ollut oikeus tuoda kulkuneuvo tämän lainkohdan nojalla tullialueelle;

1 a) kansainvälisessä liikenteessä käytettävät kulkuneuvot, moottoriajoneuvojen perävaunut ja lauttavaunut, Norjassa tai Ruotsissa rekisteröidyt linja-autot myös silloin, kun niitä käytetään Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen määrätynlaista henkilökuljetusta maanteitse koskevan sopimuksen (SopS 88/91) nojalla linjaliikenteen yhteydessä sallittuun henkilökuljetukseen Suomen eri paikkakuntien välillä;

1 b) kansainvälisessä liikenteessä käytettävät kuljetussäiliöt, joita mainitun liikenteen lisäksi käytetään ulkomaalta tuotavien ja maasta vietävien tavaroiden kuljetusreiteillä enintään yhteen kuljetukseen maan sisäisessä liikenteessä;

1 c) tieteellisten tutkimussopimusten perusteella yliopistoille, korkeakouluille tai tieteellisille tutkimuslaitoksille vastikkeetta tulevat, yksinomaan tutkimustoiminnassa käytettävät tieteelliset kojeet ja laitteet;


3 a) tavarat, jotka vastikkeetta tuodaan täällä tapahtuvaa korjausta, valmistusta tai muuta käsittelyä varten ja jotka mainittuun tarkoitukseen käytettyinä tai käyttämättöminä viedään maasta; tässä lainkohdassa tarkoitettu tullittomuus voidaan myöntää vain, milloin se ei aiheuta haittaa kotimaiselle tuotannolle;


7) rajaseudulla maa- ja metsätaloudessa ja kiinteistöjen korjaus- tai huoltotöissä käytettävät koneet ja laitteet, jotka Suomen rajan läheisyydessä ulkomaalla asuva henkilö tai toimiva yritys tuo käyttöönsä täällä suoritettavaa työtä varten;


10) edellä 1, 1 a, 1 b, 2, 7 ja 9 kohdassa mainittuihin tavaroihin kuuluvat tai niiden korjauksessa käytettävät tarvikkeet, varusteet ja korjausosat;


Väliaikaisesti tullialueelle tuodusta tai siirretystä tavarasta piiritullikamarilla on oikeus vaatia vakuus.

18 §

Väliaikaisesti tullialueelle tuotu tavara on tullattava, vietävä tullialueelta tai siirrettävä vapaa-alueelle tahi yleiseen tullivarastoon taikka hävitettävä viranomaisen valvonnassa tai luovutettava valtiolle tälle kuluja aiheuttamatta välittömästi, kun 17 §:ssä säädetty edellytys tuonnille on päättynyt, kuitenkin vuoden kuluessa tuontipäivästä tai siitä päivästä, jona tavara on otettu vapaa-alueelta tai tullivarastosta.

Piiritullikamari voi erityisistä syistä hakemuksesta pidentää 1 momentissa mainittua määräaikaa, ei kuitenkaan 17 §:n 1 momentin 1-1 b, 2, 4-8, 10 ja 12 kohdassa mainituissa tapauksissa enempää kuin kahdella vuodella.


20 §

Tavara, joka käytetään ilma-aluksen tai sellaisen vesialuksen, jonka rungon pituus on vähintään 10 metriä ja joka rakenteeltaan ei ole pääasiallisesti huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitettu, rakentamiseen, korjaamiseen tai varustamiseen, on tulliton (alusrakennusetu).

21 §

Vientietu ja alusrakennusetu voidaan myöntää vain, milloin etu ei aiheuta haittaa kotimaiselle tuotannolle.

Vienti- tai alusrakennusetua ei voida myöntää valmistuksessa tai muussa käsittelyssä käytettäville koneille tai laitteille, näiden poltto- ja voiteluaineille, muoteille, malleille eikä näihin verrattaville tavaroille eikä myöskään sellaisille tavaroille, joita ei ole palautettu tullialueelta tai käytetty laissa edellytettyyn tarkoitukseen kolmen vuoden kuluessa tullauspäivästä.

Piiritullikamari voi kuitenkin erityisistä syistä hakemuksesta pidentää 2 momentissa tarkoitettua määräaikaa enintään yhdellä vuodella.

22 §

Vienti- tai alusrakennusetu myönnetään maahantuonnin yhteydessä tai palauttamalla suoritettu tulli.

Maahantuonnin yhteydessä vienti- tai alusrakennusetu myönnetään vain tavaranhaltijalle, joka on tullilain 8 §:ssä tarkoitettu rekisteröity asiakas.

Jos tavaran, josta tulli on kannettu, osoitetaan myöhemmin tulleen käytetyksi vienti- tai alusrakennusetuun oikeuttavaan tarkoitukseen, palautetaan liikaa maksettu tulli takaisin noudattaen, mitä muutoksenhausta säädetään tullilaissa.

23 §

Tullialueelta viedystä, viranomaisen valvonnassa hävitetystä tai valtiolle kuluja aiheuttamatta luovutetusta tavarasta suoritettu tulli palautetaan tai sitä ei määrätä suoritettavaksi, jos:

1) tavaraa ei ole maassa käytetty ja se muutoinkin on samassa kunnossa kuin se oli maahan tuotaessa;

2) tavara tai toimitus ei vastaa tilausta eikä tavaraa ole käytetty maassa enempää kuin on ollut välttämätöntä tavarassa olleen vian tai muun sen takaisin viennin perusteena olleen ominaisuuden toteamiseksi; tai

3) tavara on ollut maassa 17 §:n 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa ja se muutoinkin täyttää väliaikaiselle maahantuonnille säädetyt edellytykset.

Erityispalautus voidaan myöntää, jos tavara on viety, hävitetty tai luovutettu valtiolle yhden vuoden kuluessa tullauspäivästä. Piiritullikamari voi kuitenkin sanotun ajan kuluessa tehdystä hakemuksesta erityisistä syistä pidentää määräaikaa enintään kahdella vuodella.

Erityispalautus suoritetaan noudattaen, mitä muutoksenhausta säädetään tullilaissa.

Mitä tässä pykälässä säädetään tullista, ei koske tullinkorotusta eikä virhemaksua.

24 §

Osittaispalautus määrätään siten, että suoritetusta tullista vähennetään jokaiselta alkaneelta kuukaudelta, jonka aikana tavara on ollut tullialueella, 1 momentin 1 ja 2 kohdassa mainituissa tapauksissa 5 prosenttia sekä 3 ja 4 kohdassa mainituissa tapauksissa 10 prosenttia.

Osittaispalautus suoritetaan noudattaen, mitä muutoksenhausta säädetään tullilaissa.

25 §

Tulliedut ja verohelpotukset, jotka myönnetään viennin tai tullialueelta palauttamisen yhteydessä, koskevat myös tavaraa, joka muualta tullialueelta ulkomaalle lähettämistä varten siirretään vapaa-alueelle, tullivarastoon tai verottomien tavaroiden myymälään.

29 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Kumottavan 27 §:n nojalla asetettu tulliasiain neuvottelukunta voi toimia tämän lain estämättä toimikautensa loppuun.

HE 278/92
VaVM 61/92

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.