1357/1992

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Asetus Hamarijärven luonnonsuojelualueesta

Ympäristöministerin esittelystä säädetään 23 päivänä helmikuuta 1923 annetun luonnonsuojelulain (71/23) 1 §:n 2 ja 3 momentin sekä 2 §:n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti 6 päivänä kesäkuuta 1941 annetussa laissa (399/41) ja 1 §:n 3 momentti 28 päivänä elokuuta 1981 annetussa laissa (594/81):

1 §
Luonnonsuojelualueen perustamistarkoitus

Lounaissuomalaisen metsä-, järvi- ja suoluonnon säilyttämiseksi luonnontilaisena sekä eläin- ja kasvilajien elinympäristöjen suojelemiseksi muodostetaan Perniön kuntaan luonnonsuojelulain (71/23) mukaiseksi erityiseksi suojelualueeksi Hamarijärven luonnonsuojelualue.

2 §
Luonnonsuojelualueen rajaaminen

Hamarijärven luonnonsuojelualueeseen kuuluu noin 395 hehtaaria valtion omistamia alueita. Alueen rajat on merkitty punaisella katkoviivalla tämän asetuksen liittenä olevaan karttaan.

3 §
Kiellot

Hamarijärven luonnonsuojelualueella ei saa:

1) rakentaa rakennuksia, rakennelmia tai teitä;

2) ojittaa, ottaa maa-aineksia eikä muutoinkaan vahingoittaa maa- tai kallioperää;

3) ottaa taikka vahingoittaa puita, pensaita tai muita kasveja tai niiden osia;

4) tappaa, pyydystää tai hätyyttää luonnonvaraisia selkärankaisia eläimiä tai hävittää niiden pesiä eikä pyydystää tai kerätä selkärangattomia eläimiä; eikä

5) leiriytyä tai tehdä avotulta.

Luonnonsuojelualueella on kielletty muutkin toimet, jotka saattavat vaikuttaa epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan taikka eläin- ja kasvilajien säilymiseen.

4 §
Sallitut toimet

Hamarijärven luonnonsuojelualueella saa alueen perustamistarkoitusta vaarantamatta:

1) rakentaa alueen hoitoa, valvontaa ja tutkimusta sekä yleisön opastamista ja alueeseen tutustumista varten tarpeellisia rakennelmia ja polkuja;

2) poimia marjoja ja ruokasieniä;

3) palauttaa alueen luontainen kehitys;

4) ryhtyä pelastuspalvelun ja palontorjunnan vaatimiin toimiin; sekä

5) kartoittaa ja tehdä maanmittaustöitä.

Paikoissa, jotka on määrätty järjestyssäännössä, saa luonnonsuojelualueella tilapäisesti leiriytyä ja tehdä avotulen.

5 §
Metsähallituksen luvalla sallitut toimet

Hamarijärven luonnonsuojelualueella saa alueen perustamistarkoitusta vaarantamatta metsähallituksen luvalla:

1) tutkimusta tai muuta tieteellistä tarkoitusta taikka opetusta varten tappaa tai pyydystää eläimiä, kerätä kasveja ja niiden osia sekä ottaa kivennäisnäytteitä;

2) vähentää kasvi- ja eläinlajin yksilöiden lukumäärää, jos laji on lisääntynyt liikaa tai käynyt muutoin vahingolliseksi;

3) kalastaa;

4) tutkia alueen geologiaa; sekä

5) pitää kunnossa alueella olevia sähkö- ja puhelinlinjoja ja -laitteita.

6 §
Erinäisiä säännöksiä

Säännökset, joiden nojalla eräät toimet Hamarijärven luonnonsuojelualueella sallitaan, eivät perusta kenellekään laajempaa oikeutta kuin asianomaisella muutoin on.

Ympäristöministeriö voi sallia muitakin kuin 4 ja 5 §:ssä mainittuja toimia, jotka ovat luonnonsuojelualueen suojelutavoitteen mukaisia ja joita alueen asianmukainen hoito tai käyttö edellyttää.

7 §
Luonnonsuojelualueen hallinta

Hamarijärven luonnonsuojelualue on metsähallituksen hallinnassa ja hoidossa.

8 §
Tarkemmat määräykset ja ohjeet

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa ympäristöministeriö.

Ohjeet Hamarijärven luonnonsuojelualueen rajojen määräämisestä antaa maanmittaushallitus.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

LIITE, HAMARIJÄRVEN LUONNONSUOJELUALUE

Perniö 2021 07

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.