1314/1992

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisista oppilaitoksista annetun lain (487/87) ja ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista annetun lain (760/90) nojalla:

Yleisiä säännöksiä
1 §

Ammatillinen aikuiskoulutus järjestetään ammatillisena peruskoulutuksena ja lisäkoulutuksena. Lisäkoulutus järjestetään jatkoulutuksena ja täydennyskoulutuksena. Jatkokoulutus järjestetään jatkolinjoina tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta on lisäksi voimassa, mitä siitä erikseen säädetään.

Opetus
2 §

Opetushallitus päättää aikuiskoulutuksena annettavan ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman valtakunnallisista perusteista sekä jatkolinjoilla annettavan opetuksen yleisistä perusteista. Kouluasteen tutkinnoissa ammattitaito tulee voida osoittaa näyttökokeilla.

Opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden tulee sisältää vastaavan nuorten ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman valtakunnallisissa perusteissa määritellyt ammatilliset tavoitteet.

Valtion ja yksityisen oppilaitoksen oppilaitoskohtaisesta opetussuunnitelmasta päättää valtakunnallisten perusteiden mukaisesti johtokunta opettajakuntaa kuultuaan. Valtion ja yksityisen oppilaitoksen johtokunta päättää lisäkoulutuksen opetussuunnitelmista tarkoituksenmukaisessa laajuudessa.

3 §

Aikuiskoulutusta järjestävän oppilaitoksen työaika, opetus ja opetusmenetelmät on sovitettava myös työssä olevien opiskelijoiden tarpeisiin.

Aikuisopiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma. Siinä on otettava huomioon ammattitaito, jonka hän on hankkinut työkokemuksella ja muulla kokemuksella tai aikaisemmilla opinnoilla.

Opiskelijat ja arviointi
4 §

Aikuisten ammatillisen peruskoulutuksen ja jatkolinjojen opiskelijaksi pääsyvaatimuksista sekä yksityisopiskelijaksi ottamisen perusteista päättää opetusministeriö ottaen soveltuvin osin huomioon, mitä nuorten koulutuksesta säädetään.

5 §

Ammatillisessa peruskoulutuksessa ja jatkokoulutuksessa opiskelijan hyväksytyt suoritukset arvioidaan käyttäen arvosanoja kiitettävä (5), hyvä (4-3) ja tyydyttävä (2-1).

Hyväksyttävästi suoritetusta koulutuksesta tai sen osakokonaisuudesta annetaan todistus. Todistuksen saamiseksi ammatillisen peruskoulutuksen suorittamisesta vaaditaan, että opiskelija on kaikissa osakokonaisuuksissa saavuttanut vähintään arvosanan tyydyttävä.

Opiskelijalla, joka ei ole saavuttanut arvosanaa tai joka haluaa korottaa arvosanaa, on oikeus uusintakokeisiin siten kuin oppilaitos päättää.

6 §

Opiskelija voidaan erityisestä syystä vapauttaa koulutukseen kuuluvan osan suorittamisesta.

Opiskelijalla on pakottavasta syystä oikeus koulutuksen tilapäiseen keskeyttämiseen. Tänä aikana hän voi kuitenkin osallistua kokeisiin ja mahdollisuuksien mukaan myös seurata järjestettyä opetusta.

Aikuiskoulutusosasto ja aikuiskoulutusjohtaja
7 §

Ammatillisista oppilaitoksista annetun lain (487/87) 1 §:ssä tarkoitetussa oppilaitoksessa voi olla aikuiskoulutusosasto. Saman ylläpitäjän oppilaitoksilla voi olla yhteinen osasto.

Oppilaitoksessa voi olla aikuiskoulutusjohtajan virka tai toimi.

Aikuiskoulutusjohtajan tulee opetustehtävien lisäksi vastata rehtorin alaisena oppilaitoksen aikuiskoulutuksesta.

Aikuiskoulutusjohtajan viran tai toimen haltijan opetus- ja työvelvollisuudesta on voimassa, mitä siitä opetusministeriön päätöksellä määrätään tai erikseen sovitaan.

8 §

Aikuiskoulutusjohtajan virkaan tai toimeen vaaditaan korkeakoulututkinto ja riittävä työkokemus tai asianomaisen oppilaitosmuodon lehtorin kelpoisuus. Milloin useammalla oppilaitoksella on yhteinen aikuiskoulutusjohtaja, aikuiskoulutusjohtajan virkaan tai toimeen on kelpoinen henkilö, jolla on kelpoisuus johonkin tarkoitetuista oppilaitoksista.

Erinäisiä säännöksiä
9 §

Ammatilliseen aikuiskoulutukseen ammatillisessa oppilaitoksessa ei sovelleta oppilaitoksen työaikaa ja opetusta eikä opiskelijoita koskevia säännöksiä lukuun ottamatta arvioinnin oikaisua ja kurinpitoa.

10 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa opetusministeriö.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
11 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tällä asetuksella kumotaan niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:

1) ammattioppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (491/87) 42 §:n 3 momentti ja 43-45 §;

2) hotelli- ja ravintolaoppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (492/87) 41 §:n 3 momentti ja 42-44 §;

3) kauppaoppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (493/87) 40 §:n 3 momentti ja 41-43 §;

4) koti- ja laitostalousoppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (494/87) 42 §:n 3 momentti ja 43-45 §;

5) käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (495/87) 42 §:n 3 momentti ja 43-45 §;

6) maatalousalan oppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (496/87) 42 §:n 3 momentti ja 43-45 §;

7) merenkulkuoppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (497/87) 23 §:n 5 momentti, 41 §:n 3 momentti ja 42-44 §;

8) metsä- ja puutalousoppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (498/87) 41 §:n 3 momentti ja 42-45 §;

9) sosiaalialan oppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (499/87) 39 §:n 3 momentti ja 40-42 §;

10) taide- ja viestintäkulttuurioppilaitoksista 17 päivänä helmikuuta 1989 annetun asetuksen (147/89) 40 §:n 3 momentti ja 41-43 §;

11) teknillisistä oppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (500/87), 23 §:n 4 momentti, 40 §:n 3 momentti ja 41-43 §;

12) terveydenhuolto-oppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (501/87) 40 §:n 3 momentti ja 41-43 §; sekä

13) ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista 31 päivänä elokuuta 1990 annetun asetuksen (762/90) 8 §:n 2 momentti, 10, 11 ja 13 §.

12 §

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tämän asetuksen mukaiset opetussuunnitelmien valtakunnalliset perusteet otetaan käyttöön vuoden 1995 loppuun mennessä.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloitettu koulutus, jonka aloittamisesta on tehty päätös ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on saatettava loppuun ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaisesti.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaisesti perustettu kurssiosasto muuttuu tämän asetuksen tullessa voimaan aikuiskoulutusosastoksi. Niin ikään aikuiskoulutusosaston johtajan sekä kurssiosaston johtajan virka tai toimi muuttuu tämän asetuksen tullessa voimaan aikuiskoulutusjohtajan viraksi tai toimeksi.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa kauppaoppilaitoksen iltaopetusta varten valittu apulaisrehtori voi edelleenkin jatkaa tässä tehtävässä.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.