1306/1992

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Asetus kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun asetuksen 33 a §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista 12 päivänä lokakuuta 1984 annetun asetuksen (724/84) 33 a §,

sellaisena kuin se on 25 päivänä huhtikuuta 1986 annetussa asetuksessa (312/86), seuraavasti:

33 a §

Kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun lain 17 a §:n 1 momentissa tarkoitettuun oppilaan kotikunnan maksuosuuteen sovelletaan seuraavia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen (820/92) säännöksiä soveltuvin osin:

1) 4 §:n 1 momenttia kotikuntien maksuosuuksista;

2) 6 §:n 2 momenttia oppilasmäärien laskemisesta;

3) 7 §:n 1 momentin 2 kohtaa oppilasmäärien laskentapäivien soveltamisesta; sekä

4) 8 §:ää oppilasmäärien ilmoittamisesta.

Oppilaan kotikunta maksaa 1 momentissa tarkoitetun osuutensa valtiolle kaksi kertaa vuodessa, ensimmäisen erän maaliskuun ja toisen erän marraskuun loppuun mennessä.

Koulun johtaja perii vuosittain sen korvauksen, jonka kunta on velvollinen suorittamaan valtiolle kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun lain 17 a §:n 2 momentissa tarkoitetuista oppilaista ja muista henkilöistä opetushallituksen määrättyä näistä aiheutuneet käyttökustannukset henkilöä ja vuorokautta kohti. Jos oppilas tai muu henkilö asuu kotonaan tai koululle muusta syystä aiheutuu huomattavasti pienemmät kustannukset kuin yleensä, opetushallitus voi ottaa tämän huomioon määrätessään mainitut käyttökustannukset.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Sen estämättä, mitä 33 a §:n 1 momentissa säädetään, oppilaan kotikunnan maksuosuuden määrän perusteet vuodelle 1993 voidaan määrätä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 4 §:n 1 momentissa säädettyä ajankohtaa myöhemmin.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa syntyneiden kustannusten osalta oppilaan kotikunnan maksuvelvollisuuteen sovelletaan edelleen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.