1286/1992

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään lasten kotihoidon tuesta 21 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (797/92) 1 §:ään uusi 2 momentti ja lakiin uusi 11 a § seuraavasti:

1 §
Hoitomuodon valinta

Virka- tai työsuhteessa olevalla Suomessa tosiasiallisesti asuvalla alle kolmivuotiaan lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla, jonka keskimääräinen viikoittainen työaika on lapsen hoidon vuoksi enintään 30 tuntia, on oikeus saada osittaista kotihoidon tukea.

11 a §
Osittainen kotihoidon tuki

Edellä 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua osittaista kotihoidon tukea ei makseta, kun lapsen hoito on järjestetty 10 §:ssä säädetyllä tavalla.

Osittaista kotihoidon tukea ei makseta ajalta, jolta perheellä on oikeus saada äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa. Jos perheellä ei ole oikeutta äitiys-, isyys- eikä vanhempainrahaan, ei tukea kuitenkaan makseta ennen kuin sairausvakuutuslain mukainen edellä tarkoitettu aika on päättynyt. Tukea ei myöskään makseta erityisäitiysrahan maksamisajalta.

Osittainen kotihoidon tuki on kalenterikuukaudessa 25 prosenttia 8 §:n 2 momentissa tarkoitetusta perusosasta. Tukeen on oikeutettu ainoastaan toinen lapsen vanhemmista tai yksi lapsen muu huoltaja.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Osittaiseen kotihoidon tukeen ovat 1 §:n 2 momentin estämättä edelleen oikeutettuja sellaiset ulkomailla tilapäisesti oleskelevat lapsen vanhemmat tai muut huoltajat, joille tukea on maksettu tai jotka ovat sitä hakeneet ennen tämän lain voimaantuloa. Tukea maksetaan näille lapsen vanhemmille tai muille huoltajille niin kauan kuin yhtäjaksoinen ja ennen tämän lain voimaantuloa alkanut tilapäinen ulkomailla oleskelu jatkuu, jollei oikeus tukeen tätä ennen muutoin lakkaa.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 173/92
StVM 32/92

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.