1280/1992

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1200/92) nojalla:

Tehtävät
1 §

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus hoitaa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain (1200/92) 1 §:ssä, 2 §:n 2 momentissa ja 8 §:ssä säädettyjen tehtävien lisäksi maa- ja metsätalousministeriön yleiset tilivirastotehtävät sekä ministeriön, maaseutuelinkeinopiirien, kasvintuotannon tarkastuskeskuksen, eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen, geodeettisen laitoksen ja maatalouden tutkimuskeskuksen palkanlaskentaan, maksuliikkeeseen, kirjanpitoon, maksujen ja muiden tulojen perimiseen sekä talouden tarkastukseen ja valvontaan liittyvät tehtävät, jollei niitä tiliviraston taloussäännön mukaan hoideta mainituissa virastoissa ja laitoksissa olevissa maksupisteissä. Tiliviraston taloussäännön vahvistaa tällöin maa- ja metsätalousministeriö.

Tietopalvelukeskus tuottaa tai avustaa tuottamaan, sen mukaan kuin tietopalvelukeskus ja asianomainen virasto tai laitos sopivat tai maa- ja metsätalousministeriö määrää, 1 momentissa tarkoitetuille virastoille ja laitoksille myös seuraavia palveluja:

1) henkilötietojärjestelmien hoito ja ylläpito;

2) laskentatoimi ja siihen liittyvät kehittämistehtävät;

3) lähettämö- ja arkistointipalvelut;

4) monistus- ja painatuspalvelut;

5) kielenkääntöpalvelut;

6) materiaali- ja kalustohankinnat;

7) asiakirjatekninen suunnittelu ja lomakepalvelut sekä

8) kuljetus-, lähetti- ja vahtimestaripalvelut.

Organisaatio
2 §

Tietopalvelukeskuksessa on tilastoryhmä, talousryhmä, hallinto- ja virastopalveluryhmä sekä tietohallintoryhmä. Tietopalvelukeskuksessa voi olla myös muita toimintayksiköitä.

Toimintayksiköt voidaan jakaa vastuualueisiin sen mukaan kuin työjärjestyksessä tai sen nojalla määrätään. Toimintayksiköiden ja vastuualueiden tehtävistä määrätään työjärjestyksessä.

Henkilöstö ja sen tehtävät
3 §

Tietopalvelukeskuksen päällikkönä on ylijohtaja. Ryhmän päällikkönä on johtaja.

4 §

Ylijohtaja johtaa tietopalvelukeskuksen toimintaa ja vastaa siitä, että sen tehtävät hoidetaan taloudellisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti. Ylijohtajan tulee seurata tietopalvelukeskuksen toimialalla tapahtuvaa kehitystä sekä ryhtyä toimenpiteisiin tarpeellisten uudistusten ja parannusten toteuttamiseksi.

Ylijohtajan apuna on johtoryhmä, jonka kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään tarkemmin työjärjestyksessä.

5 §

Tietopalvelukeskuksen esimiesasemassa olevat vastaavat siitä, että heidän johdettavakseen kuuluvalle toimintayksikölle, vastuualueelle tai toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.

Lisäksi esimiesasemassa olevan tehtävänä on:

1) johtaa ja kehittää alansa toimintaa;

2) vastata yksikkönsä toiminnan ja sen talouden suunnittelusta;

3) vastata yksikkönsä henkilöstön ja muiden voimavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä;

4) vastata tehtäviensä edellyttämästä yhteydenpidosta ja tiedotustoiminnasta;

5) vastata yksikkönsä henkilöstön kehittämisestä ja työoloista; sekä

6) edistää henkilöstönsä yhteistyötä.

Asioiden käsittely ja ratkaiseminen
6 §

Tietopalvelukeskukselle kuuluvat asiat ratkaisee:

1) ylijohtaja; tai

2) johtaja tai muu virkamies, jolle sellainen ratkaisuvalta työjärjestyksessä tai sen nojalla on annettu.

Asiat ratkaistaan esittelystä tai ilman esittelyä sen mukaan kuin työjärjestyksessä tarkemmin määrätään.

7 §

Ylijohtaja ratkaisee asiat, joita ei työjärjestyksessä tai sen nojalla ole siirretty jonkun muun ratkaistavaksi.

Ryhmän johtaja voi siirtää työjärjestyksessä hänen ratkaistavakseen määrätyt asiat alaisensa virkamiehen ratkaistavaksi, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Ylijohtaja tai ryhmän johtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset ja täyttäminen
8 §

Kelpoisuusvaatimuksena tietopalvelukeskuksen virkoihin on:

1) ylijohtajalla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin sekä johtamiskokemusta; sekä

2) johtajalla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys ryhmän alaan kuuluviin tehtäviin sekä johtamiskokemusta.

9 §

Ylijohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

Johtajan nimittää ylijohtaja johtoryhmää kuultuaan.

Tietopalvelukeskuksen muun henkilöstön nimittää tai ottaa ylijohtaja, jollei työjärjestyksessä tai sen nojalla toisin määrätä.

Sivutoimilupa
10 §

Sivutoimiluvan myöntää ylijohtajalle maa- ja metsätalousministeriö. Muulle virkamiehelle sivutoimiluvan myöntää nimittävä viranomainen, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Virkavapaus ja sijaisuudet
11 §

Virkavapautta myöntää ylijohtajalle maa- ja metsätalousministeriö. Yli vuoden kestävän muun kuin sellaisen virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää kuitenkin ylijohtajalle valtioneuvosto. Muulle virkamiehelle virkavapauden myönrää ylijohtaja, jollei työjärjestyksessä tai sen nojalla toisin määrätä.

12 §

Viran hoidosta virkavapauden aikana tai viran ollessa avoinna päättää se viranomainen tai virkamies, joka myöntää siitä virkavapautta, jollei työjärjestyksessä tai sen nojalla toisin määrätä.

13 §

Ylijohtajan sijaisen määrää maa- ja metsätalousministeriö. Johtajan sijaisen määrää ylijohtaja.

Erinäiset säännökset
14 §

Ylijohtajaa syytetään virkavirheestä Helsingin hovioikeudessa. Muuta tietopalvelukeskuksen virkamiestä syytetään virkavirheestä asianomaisessa alioikeudessa.

15 §

Tietopalvelukeskuksen virkamies ei saa ilmaista sivulliselle eikä käyttää ansiotarkoituksessa hyödykseen mitään tietopalvelukeskuksen toiminnan yhteydessä tietoonsa tullutta liikesalaisuudeksi katsottavaa seikkaa.

16 §

Tarkemmat määräykset tietopalvelukeskuksen organisaatiosta, toimintayksiköiden ja vastuualueiden sekä henkilöstön tehtävistä, toimivallasta ja asioiden käsittelystä tietopalvelukeskuksessa annetaan työjärjestyksessä.

Työjärjestyksen vahvistaa ylijohtaja.

17 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Maatilahallinnon uudelleen järjestelyyn liittyvänä toimenpiteenä maa- ja metsätalousministeriön ja maatilahallituksen lakkautettavan viran haltija voidaan siirtää tai nimittää hänelle soveltuvaan virkaan tietopalvelukeskuksessa sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään virkojen kelpoisuusvaatimuksista, sekä virat täyttää niitä haettaviksi julistamatta ja johtoryhmää kuulematta.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.