1279/1992

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Asetus maaseutuelinkeinopiireistä

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään maaseutuelinkeinohallinnosta 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1199/92) 3 §:n nojalla:

Yleiset säännökset
1 §

Maaseutuelinkeinopiirin tulee, sen lisäksi, mitä kalastuslaissa (503/51) säädetään huolehtia yleisen kalatalousedun valvonnasta, kalataloushallinnon toimialaan kuuluvasta suunnittelusta, rekisterinpidosta ja yleisillä vesialueilla harjoitettavan kalastuksen valvonnasta sekä johtaa ja suorituttaa kalakannan hoitoa tarkoittavia toimenpiteitä samoin kuin valvoa kalastusta koskevien säännösten ja määräysten noudattamista sekä antaa kalastuslain 98 §:ssä tarkoitettua virka-apua. Lisäksi maaseutuelinkeinopiirin tulee jakaa pilkintämaksuista kertyneet tulot kalastusalueille sekä huolehtia sille osoitettujen kalatalouden edistämiseen tarkoitettujen määrärahojen jaosta.

2 §

Maaseutuelinkeinopiirien rajat, nimet ja toimistojen sijaintipaikat määrää maa- ja metsätalousministeriö. Maaseutuelinkeinopiirillä voi olla myös paikallistoimistoja, joiden perustamisesta päättää niin ikään ministeriö. Paikallistoimisto voi olla myös kahden maaseutuelinkeinopiirin yhteinen.

Lisäksi ministeriö määrää, mitkä maaseutuelinkeinopiirit hoitavat kalataloutta koskevat asiat toisten piirien alueella.

Tämän asetuksen kalataloutta koskevia säännöksiä virkojen, viranhaltijoiden ja vastuualueiden osalta sovelletaan vain niihin maaseutuelinkeinopiireihin, joissa hoidetaan kalataloutta koskevia asioita.

Henkilöstö ja sen tehtävät
3 §

Maaseutuelinkeinopiirin päällikkönä on piiripäällikkö. Hänen apunaan voi olla apulaispiiripäällikkö ja kalatalousjohtaja. Lisäksi piirissä voi olla muuta virka- ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Piiripäällikkö johtaa maaseutuelinkeinopiirin toimintaa sekä vastaa siitä, että piirille kuuluvat tehtävät hoidetaan taloudellisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti. Hänen tulee seurata maaseutuelinkeinojen ja hallinnon yleistä kehitystä alueella sekä ryhtyä toimenpiteisiin tarpeellisten uudistusten ja parannusten toteuttamiseksi.

Kalatalousjohtajan tulee seurata kalatalouden yleistä kehitystä maaseutuelinkeinopiirin alueella sekä ryhtyä toimenpiteisiin tarpeellisten uudistusten ja parannusten toteuttamiseksi.

4 §

Maaseutuelinkeinopiirissä voi olla vastuualueita siten kuin piirin työjärjestyksessä määrätään. Kalataloutta varten tulee kuitenkin olla oma vastuualueensa.

5 §

Maaseutuelinkeinopiirin piiripäällikön ohella esimiesasemassa olevat virkamiehet vastaavat siitä, että heidän johdettavakseen kuuluvalle toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.

Lisäksi esimiesasemassa olevan virkamiehen tehtävänä on:

1) johtaa ja kehittää alansa toimintaa sekä seurata sen kehitystä;

2) vastata tehtävänsä edellyttämästä yhteydenpidosta ja tiedotustoiminnasta;

3) vastata toiminnan suunnittelusta sekä henkilöstön ja muiden voimavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä;

4) vastata henkilöstönsä kehittämisestä ja työoloista; sekä

5) edistää henkilöstönsä yhteistyötä.

6 §

Maaseutuelinkeinopiirin virkamies ja työsopimussuhteessa oleva henkilö on velvollinen maa- ja metsätalousministeriön määräyksestä suorittamaan tehtäviä myös toisen maaseutuelinkeinopiirin alueella.

Asioiden käsittely ja ratkaiseminen
7 §

Maaseutuelinkeinopiirille kuuluvat asiat ratkaisee piiripäällikkö taikka muu virkamies, jolle sellainen ratkaisuvalta työjärjestyksessä on annettu. Piiripäällikkö voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava.

Kalataloutta koskevat asiat ratkaisee 1 momentista poiketen kalatalousjohtaja tai hänen sijaisensa.

Asiat ratkaistaan esittelystä tai ilman esittelyä sen mukaan kuin työjärjestyksessä tarkemmin määrätään.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset ja täyttäminen
8 §

Kelpoisuusvaatimuksena maaseutuelinkeinopiirin virkoihin on:

1) piiripäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys maaseutuelinkeinopiirin toimialaan kuuluviin tehtäviin sekä kokemusta hallinnollisissa ja johtamistehtävissä;

2) apulaispiiripäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys maaseutuelinkeinopiirin toimialaan kuuluviin tehtäviin; sekä

3) kalatalousjohtajalla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto biologisissa aineissa sekä hyvä perehtyneisyys kalatalousalan tehtäviin ja kokemusta hallinnollisissa tehtävissä.

9 §

Piiripäällikön ja kalatalousjohtajan nimittää maa- ja metsätalousministeriö.

Apulaispiiripäällikön nimittää piiripäällikkö, kalastusbiologin, piirikalastusmestarin ja kalastusmestarin nimittää kalatalousjohtaja ja muun henkilöstön nimittää tai ottaa piiripäällikkö, jollei työjärjestyksellä sitä ole annettu muun virkamiehen ratkaistavaksi, sen jälkeen kun maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt viran sijoittamisesta maaseutuelinkeinopiiriin.

10 §

Sivutoimiluvan myöntää maaseutuelinkeinopiirin virkamiehelle nimittävä viranomainen.

Virkavapaus ja virkaatoimittavan virkamiehen ottaminen
11 §

Virkavapautta myöntää piiripäällikölle ja kalatalousjohtajalle maa- ja metsätalousministeriö ja muulle virkamiehelle piiripäällikkö tai muu 9 §:n 2 momentissa tarkoitettu nimittävä virkamies.

12 §

Viran hoidosta virkavapauden aikana tai viran ollessa avoinna päättää se viranomainen tai virkamies, joka myöntää siitä virkavapautta, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

13 §

Piiripäällikön sijaisena toimii apulaispiiripäällikkö tai, jollei sellaista ole, piiripäällikön määräämä muu virkamies.

Kalatalousjohtajan sijaisena toimii kalastusbiologi tai muu piiripäällikön määräämä kalatalouden vastuualueen virkamies.

Erinäiset säännökset
14 §

Maaseutuelinkeinopiirin virkamiestä syytetään virkavirheestä asianomaisessa alioikeudessa.

15 §

Maaseutuelinkeinopiirin päätökseen haetaan muutosta, jollei siitä toisin säädetä, maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä toimivalta maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalta siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.

16 §

Maaseutuelinkeinopiirin virkamies ei saa ilmaista kenellekään sivulliselle eikä käyttää ansiotarkoituksessa hyödykseen mitään maaseutuelinkeinopiirin toiminnan yhteydessä tietoonsa tullutta valmistus- tai liikesalaisuudeksi katsottavaa seikkaa.

17 §

Maaseutuelinkeinopiiri kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja virastoissa valtion etua ja oikeutta kaikissa maaseutuelinkeinopiirin toimialaan kuuluvissa asioissa, joissa maa- ja metsätalousministeriön edustaja ei esiinny.

Piiripäälliköllä tai maaseutuelinkeinopiirin työjärjestyksessä mainitulla tehtävään määrätyllä virkamiehellä on oikeus ilman eri valtuutusta tai valtuuttamansa asiamiehen kautta tuomioistuimissa, virastoissa ja toimituksissa valvoa 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa valtion etua ja oikeutta sekä edustaa maaseutuelinkeinopiiriä. Piiripäällikkö voi valtuuttaa myös kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen edustajan suostumuksensa mukaisesti edustamaan valtiota.

Edellä 2 momentissa säädetystä poiketen yleistä kalatalousetua valvottaessa valtiota edustaa kalatalousjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. Kalatalousjohtaja määrää tarvittaessa yleisten vesialueiden osalta jäsenen kalastusalueen valtuuskuntaan.

18 §

Tarkemmat määräykset maaseutuelinkeinopiirin henkilöstön tehtävistä ja toimivallasta sekä asioiden käsittelystä annetaan työjärjestyksessä.

Työjärjestyksen vahvistaa piiripäällikkö.

Voimaantulo
19 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tällä asetuksella kumotaan kalastuspiireistä 23 päivänä maaliskuuta 1989 annettu asetus (291/89) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.