1249/1992

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1992

Valtioneuvoston päätös leimaverolain soveltamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esittelystä

kumonnut leimaverolain soveltamisesta 6 päivänä elokuuta 1943 annetun valtioneuvoston päätöksen (663/43) 5 luvun, sellaisena kuin se on 21 päivänä huhtikuuta 1988 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (364/88), ja

muuttanut 14-16, 19 ja 22 §:n,

sellaisina kuin niistä ovat 14 § osittain muutettuna 28 päivänä kesäkuuta 1979 annetulla valtioneuvoston päätöksellä (593/79), 16 § 30 päivänä marraskuuta 1978 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (910/78) ja 22 § 27 päivänä joulukuuta 1984 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (960/84), seuraavasti:

14 §

Ilman arvopaperipörssin välitystä tapahtuneesta arvopapereiden myynnistä tai vaihdosta laadittavaan laskelmaan on merkittävä sopimuksentekijöiden, ja jos arvopaperi on luovutettu huutokaupalla tai muuten kolmannen henkilön välityksellä, huutokaupantoimittajan tai välittäjän nimi ja osoite, samoin kuin luovutuksen aika, luovutuksen kohde sekä arvopapereita myytäessä kauppahinta ja vaihdettaessa niiden vaihtoarvo siten määriteltynä kuin leimaverolain 56 §:ssä säädetään.

Laskelma on sen laatijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitettava.

15 §

Ilman arvopaperipörssin välitystä tapahtuneesta arvopaperien myynnistä tai vaihdosta on kirjoitettava kaksi laskelmaa tai, jos laskelman laatii huutokaupantoimittaja taikka muu välittäjä, kolme samansisältöistä kappaletta, joista yksi jää laskelman laatijalle. Kun laskelma on sopimuksentekijän kirjoitettava, on toinen kappale viimeistään kolmantena päivänä sopimuksenteosta toimitettava toiselle sopimuksentekijälle. Jos laskelman laatii huutokaupantoimittaja tai muu välittäjä, on hänen mainitussa ajassa toimitettava yksi kappale laskelmaa kumpaisellekin sopimuksentekijälle.

16 §

Arvopaperikauppiaat käyttävät lomakevihkoksi sidottuja leimaverolaskelmalomakkeita. Lomakkeiden eri kappaleet on numeroitava samalla numerolla. Vihkoon jäävään kappaleeseen on merkittävä myös 19 §:ssä tarkoitetun päiväkirjan mukainen luovutuksen järjestysnumero.

Verohallitus voi, milloin on erityisiä syitä, hakemuksesta myöntää poikkeuksia 1 momentin määräyksistä.

19 §

Arvopaperikauppiaan pidettävän päiväkirjan sivujen tulee olla numeroidut. Sivun sarakkeisiin on merkittävä jokaisesta arvopaperien kaupasta ja vaihdosta järjestysnumero, arvopaperien nimellisarvot sekä ne tiedot, jotka 14 §:n 1 momentin mukaan on laskelmaan merkittävä, niin myös onko arvopaperit luovutettu arvopaperipörssin välityksellä tai ilman sitä.

Lomakevihko sekä saadut laskelmien kaksoiskappaleet on arvopaperikauppiaan säilytettävä kaksi vuotta.

22 §

Verotoimisto valvoo leimaveroa koskevien säännösten noudattamista ilman arvopaperipörssin välitystä tapahtuneissa arvopaperien myynneissä ja vaihdoissa. Kun laskelma leimaverolain 87 §:n mukaan näytetään verotoimistolle, on laskelmaan merkittävä todistus sen näyttämisestä.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1992

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Hallitusneuvos
Maija-Leena Sarkko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.