1213/1992

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1992

Laki kaapelilähetystoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 13 päivänä maaliskuuta 1987 annetun kaapelilähetystoimintalain (307/87) 2 §, 3 §:n 1 momentti, 3 luvun otsikko, 6 §:n otsikko ja 1 momentti, 8 §:n otsikko sekä 1 ja 2 momentti, 10 §:n 2 momentti, 12, 15, 16, 22 ja 26 §, sekä

lisätään 20 §:ään uusi 4 momentti, seuraavasti:

2 §
Määritelmiä

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) kaapelilähetystoiminnalla ohjelmien lähettämistä pääasiassa johdoista koostuvassa televerkossa yleisön vastaanotettavaksi;

2) televerkolla teletoimintalain (183/87) 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettua kokonaisuutta tai sen osaa;

3) yhteisantennijärjestelmällä televerkkoa, jossa televerkon vastaanottopisteet ovat samassa tai lähekkäin sijaitsevissa rakennuksissa;

4) ohjelmakanavalla kaapelilähetystoimintaan käytettävää kanavaa;

5) ohjelmatoiminnalla ohjelman lähettämistä tai lähetyttämistä omaan lukuun;

6) yleisradiolähetyksellä yleisön suoraan vastaanotettavaksi tarkoitettua radiolähetystä sekä

7) yleisradiolähetyksen jakelulla vastaanotetun yleisradiolähetyksen samanaikaista lähettämistä edelleen muuttamattomana.

3 §
Toimilupa

Oikeus harjoittaa kaapelilähetystoimintaa on suomalaisella yhteisöllä tai ulkomaisen elinkeinonharjoittajan Suomessa kaupparekisteriin merkityllä sivuliikkeellä, joille on myönnetty toimilupa.


3 luku

Televerkon ja ohjelmakanavan käyttö

6 §
Televerkon käyttö

Televerkon omistaja, joka sallii televerkon käyttämisen kaapelilähetystoimintaan, on velvollinen luovuttamaan kaapelilähetystoimintaa varten käytettävissä olevan televerkon vapaana olevan osan jokaisen kaapelilähetystoimintaan oikeutetun käytettäväksi.


8 §
Televerkon, ohjelmakanavan ja ohjelma-ajan luovutusehdot

Televerkko voidaan luovuttaa kaapelilähetystoimintaan oikeutetun käytettäväksi sekä ohjelmakanava ja ohjelma-aikaa ohjelmatoiminnan harjoittajan käytettäväksi enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Televerkon, ohjelmakanavan ja ohjelma-ajan luovutuksessa on noudatettava kaikkiin kaapelilähetystoimintaan oikeutettuihin ja ohjelmatoiminnan harjoittajiin nähden kohtuullisia ehtoja ja yhtäläisiä perusteita ottaen huomioon tämän lain ja sen nojalla annetut säännökset ja määräykset sekä toimiluvan ehdot.


10 §
Kotimaisuus

Toimiluvassa määrätään, kuinka suuren osan ohjelmista vähintään tulee olla suomalaista alkuperää. Suomalaista alkuperää olevien ohjelmien vähimmäisosuutta ei kuitenkaan saa määrätä 15 prosenttia pienemmäksi eikä 50 prosenttia suuremmaksi kaapelilähetystoiminnan harjoittajan ohjelma-ajasta laskettuna yhden vuoden jaksolta. Ehtojen asettamisessa on noudatettava yhdenvertaisuutta kaapelilähetystoiminnan harjoittajien kesken ottaen huomioon toiminnan laatu ja laajuus.


12 §
Satelliittiohjelmat

Mitä 9 ja 10 §:ssä sekä 11 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske satelliitin avulla välitettyjä ohjelmia, mikäli ohjelma lähetetään edelleen samanaikaisesti ja muuttamattomana erikseen sitä varten varatulla ohjelmakanavalla. Suomesta satelliitin avulla lähetettyjen ohjelmien ja mainosten tulee olla televisiotoi- mintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteen- sovittamisesta annetun Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivin (89/552/ETY) säännösten mukaisia.

15 §
Ilmoitus yleisradiolähetysten jakelusta

Yleisradiolähetyksen jakaja on velvollinen ilmoittamaan Telehallintokeskukselle ennen jakelun aloittamista alkuperäisen lähettäjän ja lähetyksen alkuperämaan, verkon laajuuden sekä sen, millaisia ohjelmia lähetykset pääasiassa sisältävät. Ilmoitus on niin ikään tehtävä, jos edellä mainitut tiedot olennaisesti muuttuvat.

16 §
Velvollisuus eräiden yleisradiolähetysten jakeluun

Kaapelilähetystoiminnan harjoittaja on velvollinen jakamaan televerkossaan:

1) koko maassa vastaanotettaviksi tarkoitetut yleisradiolähetykset; sekä

2) kaapelilähetystoiminnan harjoittajan toimilupa-alueella vastaanotettaviksi tarkoitetut Oy Yleisradio Ab:n muut yleisradiolähetykset.

Jos samassa televerkossa on useita kaapelilähetystoiminnan harjoittajia, näiden tulee huolehtia 1 momentissa tarkoitetusta velvollisuudesta yhdessä.

20 §
Virheellisen tiedon oikaisu

Jos kaapelilähetystoiminnan harjoittaja ei lähetä pyydettyä oikaisua, oikaisuvaatimuksen tekijällä on oikeus Helsingin raastuvanoikeudessa nostaa kanne tämän velvoittamiseksi sakon uhalla tekemään 1 momentissa tarkoitettu oikaisu. Kanne on nostettava kolmen kuukauden kuluessa virheellisen tiedon sisältäneen ohjelman lähettämispäivästä.

22 §
Yleinen ohjaus, kehittäminen ja valvonta

Kaapelilähetystoiminnan yleinen ohjaus, kehittäminen ja valvonta kuuluu liikenneministeriölle.

Telehallintokeskuksen tehtävänä on valvoa tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä toimiluvan ehtojen noudattamista.

Liikenneministeriö tai Telehallintokeskus voi velvoittaa sen, joka rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka toimiluvan ehtoja, korjaamaan rikkomuksen.

Edellä 3 momentissa tarkoitetun velvoitteen tehosteeksi voi liikenneministeriö tai Telehallintokeskus ja 25 §:ssä tarkoitetun kiellon tehosteeksi liikenneministeriö asettaa uhkasakon. Päätöksestä, jolla uhkasakko asetetaan, ei saa valittaa.

Uhkasakon määrää maksettavaksi sen asettaja.

26 §
Muutoksenhaku

Valtioneuvoston tämän lain 4 ja 24 §:n, liikenneministeriön 1 §:n 2 momentin 6 kohdan ja 25 §:n nojalla sekä liikenneministeriön tai Telehallintokeskuksen 22 §:n 3 tai 5 momentin nojalla tekemään päätökseen saa hakea muutosta siten kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa lain (154/50) säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993. Lain 3 §:n 1 momentti, 12 § ja 20 §:n 4 momentti tulevat voimaan kuitenkin asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 150/92
LiVM 5/92

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.