1205/1992

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1992

Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maatilatalouden kehittämisrahastosta 16 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain (657/66) 2 §:n 2 momentti, 4 §:n 1 momentti sekä 5 ja 7 §,

näistä 2 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 18 päivänä heinäkuuta 1980 annetussa laissa (555/80), sekä

lisätään lain 2 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 18 päivänä heinäkuuta 1980 annetulla lailla, uusi 3 momentti seuraavasti:

2 §

Maatilatalouden kehittämisrahasto on maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä. Rahastoa hoitaa johtokunta, jonka nimittää valtioneuvosto. Johtokunnan kokoonpanosta ja toimikaudesta säädetään asetuksella. Johtokunnan tehtävänä on:

1) tehdä maa- ja metsätalousministeriölle ehdotus toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja mahdolliseksi valtion talousarvioksi rahastoa ja sen varoilla tuettavaa toimintaa koskevilta osin;

2) antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita rahaston varoilla tuettavaan toimintaan kuuluvissa ja niihin liittyvissä asioissa;

3) tehdä maa- ja metsätalousministeriölle ehdotus 4 §:ssä tarkoitetuksi käyttösuunnitelmaksi;

4) vastata siitä, että rahastolla on riittävä maksuvalmius;

5) vahvistaa rahaston johtosääntö;

6) hyväksyä ja allekirjoittaa rahaston tilinpäätös; sekä

7) antaa vuosittain maa- ja metsätalousministeriölle kertomus rahaston toiminnasta edellisenä kalenterivuotena.

Maatilatalouden kehittämisrahaston hallintoa hoitaa muilta kuin 2 momentissa tarkoitetuilta osin maa- ja metsätalousministeriö siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Kehittämisrahaston kirjanpitoa ja maksuliikettä hoitaa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään.

4 §

Maatilatalouden kehittämisrahaston vuotuisen käyttösuunnitelman vahvistaa maa- ja metsätalousministeriö. Käyttösuunnitelmassa on erikseen osoitettava varat sijoitus- ja kulutusmenoihin. Kulutusmenoihin luetaan ne menot, jotka kokonaan tai osittain jäävät lopullisiksi menoiksi.


5 §

Valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä voidaan päättää varojen siirrosta maatilatalouden kehittämisrahastosta valtiovarastoon.

7 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tämän lain 2 §:n 2 momentin 5 ja 6 kohdan säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran rahaston tilinpäätökseen ja toimintaan vuodelta 1993.

Tämän lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen lain voimaantuloa.

HE 191/92
MmVM 18/92

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.