1200/1992

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1992

Laki maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Toimiala ja tehtävät
1 §

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus on maa- ja metsätalousministeriön alainen palveluyksikkö, jonka tehtävänä on:

1) tuottaa ja julkaista virallista maatilatilastoa;

2) tuottaa maaseutuelinkeinojen tilastointiin ja tietohuoltoon liittyviä palveluja;

3) kehittää ja ylläpitää maataloushallinnon maatilarekisteriä; sekä

4) tuottaa tietohallinnon asiantuntijapalveluja maa- ja metsätalousministeriölle ja sen alaiselle hallinnolle.

2 §

Tietopalvelukeskus voi hoitaa, sen estämättä mitä muulla lailla tai lain nojalla ennen tämän lain voimaantuloa on säädetty, maa- ja metsätalousministeriön ja sen hallinnonalan muiden virastojen ja laitosten talous-, henkilöstö- ja muita hallintotehtäviä siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Tietopalvelukeskus suorittaa maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain (657/66) mukaiset rahaston maksuliike-, kirjanpito- ja perintätehtävät.

3 §

Tietopalvelukeskuksen tulee toiminnassaan toteuttaa maa- ja metsätalousministeriön asettamia tavoitteita sekä suorittaa sen erikseen antamat selvitys-, tutkimus- ja seurantatoimeksiannot.

Organisaatio
4 §

Tietopalvelukeskusta johtaa ylijohtaja. Tietopalvelukeskuksen toimintayksiköistä säädetään asetuksella tai sen nojalla määrätään työjärjestyksellä.

Muutoksenhaku
5 §

Muutosta tietopalvelukeskuksen päätökseen haetaan, jollei lailla tai asetuksella toisin säädetä, valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.

Tarkemmat säännökset
6 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
7 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Mitä eräistä maatilahallinnon suoritteista perittävistä maksuista annetussa asetuksessa (914/91) säädetään suoritetteesta maksua perivästä viranomaisesta, koskee tämän lain voimaantultua soveltuvin osin maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskusta 30 päivään kesäkuuta 1993 saakka, jollei sitä erikseen tätä ennen kumota.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin tietopalvelukeskuksen virkojen täyttämiseksi sekä muihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen tietopalvelukeskuksen toiminnan aloittamiseksi lain tullessa voimaan.

Tietopalvelukeskukseen siirrettävien virkojen osalta on voimassa, mitä maaseutuelinkeinohallinnosta annetussa laissa (1199/92) säädetään.

8 §

Tietopalvelukeskuksen tulee suorittaa maatilatilastosta annetun lain (675/75) ja maataloushallinnon maatilarekisteristä annetun lain (1077/89) sekä niiden nojalla annettujen säännösten mukaan maatilahallitukselle ennen tämän lain voimaantuloa kuuluneet tehtävät. Mitä viimeksi mainitussa laissa säädetään maataloushallinnosta tarkoittaa vastedes maa- ja metsätalousministeriötä, maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskusta, kasvintuotannon tarkastuskeskusta, eläinlääkintä- ja elintarvikelaitosta, maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaa, maaseutuelinkeinopiirejä sekä kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia.

Lisäksi tietopalvelukeskus suorittaa maatilahallitukselle kuuluneet eri säännösten ja määräysten mukaisten lainojen ja avustusten sekä lainojen hoitopalkkioiden ja korkohyvitysten maksatuksen ja takaisinperinnän sekä valtion kauppahintasaamisten perinnän samoin kuin mainittuihin toimenpiteisiin liittyvät valtion edun valvontatehtävät sekä velkakirjoihin ja takausten hoitoon liittyvät tehtävät.

Maa- ja metsätalousministeriö voi siirtää maidon väliaikaisesta kiintiömaksusta annetun lain (569/84), meijerikohtaisesta kiintiömaksusta annetun lain (1303/88), maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain (1062/90), erikoiskasvien markkinoimismaksusta annetun lain (978/91) ja suurilta kana- ja sikatalousyrityksiltä kannettavista markkinoimismaksuista annetun lain (1038/78) nojalla maatilahallitukselle kuuluneet maksujen määräämiseen ja kantoon liittyvät tehtävät tai osan niistä tietopalvelukeskukselle.

HE 191/92
MmVM 18/92

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.