1178/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Asetus peruskoulua korvaavasta koulusta ja yksityisestä lukiosta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan peruskoulua korvaavasta koulusta ja yksityisestä lukiosta 12 päivänä lokakuuta 1984 annetun asetuksen (720/84) 12 §:n 3 momentti ja 37 §,

näistä 12 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 1 päivänä heinäkuuta 1988 annetussa asetuksessa (633/88),

muutetaan 2 §:n 1 momentti, 3 §, 4 §:n 1 ja 3 momentti, 12 §:n 2 momentti, 15 ja 21 §, 23 §:n 1 momentti, 24 §:n 1 momentin 4 kohta, 25 §:n 1 momentti, 27 ja 28 § ja 30 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 ja 3 momentti, 23 §:n 1 momentti, 24 §:n 1 momentin 4 kohta ja 30 §:n 2 momentti 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa asetuksessa (178/91), 3 § 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa asetuksessa (619/92) ja 12 §:n 2 momentti mainitussa 1 päivänä heinäkuuta 1988 annetussa asetuksessa, sekä

lisätään 29 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa asetuksessa, uusi 2 momentti seuraavasti:

2 §

Mitä peruskouluasetuksen 1, 15, 17-25, 30, 33-35, 38, 39, 43-45, 47-49, 53, 56-58, 60, 64, 66, 68-70, 77, 85, 94-97, 99 ja 102 §:ssä, 103 §:n 3 momentissa, 104-107, 115, 124 a, 126 a, 145, 147-149, 151, 153, 156 a ja 157-159 §:ssä säädetään, on soveltuvin osin voimassa peruskoulua korvaavasta koulusta sekä sen oppilaista, toimista, toimenhaltijoista ja tuntiopettajista.


3 §

Mitä lukioasetuksen 2 §:n 1 momentissa, 14, 16-23, 25, 29, 32, 34, 35, 37-41, 41 a, 42-44, 46, 48, 50-53, 59, 72-74, 76, 78-82, 89, 98 a, 120-122, 124, 125, 127, 128, 128 a ja 129 §:ssä säädetään, on soveltuvin osin voimassa yksityisestä lukiosta ja sen oppilaista, toimista, toimenhaltijoista ja tuntiopettajista. Lukioasetuksen 46 §:ssä tarkoitetun oppilaaksiottoa koskevan päätöksen johtokunta tekee kunnan esityksestä.

4 §

Peruskoululain 80 a §:ssä tarkoitetun koulun toiminnassa voidaan 2 ja 13 §:n estämättä poiketa siitä, mitä peruskouluasetuksen 1, 15, 33-35, 47 ja 81 §:ssä säädetään. Koulun opetussuunnitelman hyväksyy johtokunta.


Kelpoisuuden tässä pykälässä tarkoitettujen koulujen toimiin ja tuntiopettajaksi tuottaa myös opetushallituksen riittäviksi katsomat opinnot.

12 §

Jos lääninhallitus katsoo, ettei se voi ohjesääntöä vahvistaa, sen tulee tarpeelliset ohjeet antaen palauttaa ohjesääntö uudelleen käsiteltäväksi.

15 §

Yksityisellä koululla voi olla toimia, joiden haltijat hoitavat tehtäviä muussa oppilaitoksessa sen mukaan kuin yhteisistä opettajista annetussa laissa (710/92) säädetään.

21 §

Palkkauksena, josta eläkkeen perusteena oleva palkka määräytyy, pidetään yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopimuksen mukaista palkkaa. Edellä 19 §:ssä tarkoitettu henkilö saa työkyvyttömyyseläkkeen niissä tapauksissa, joista valtion eläkelaissa (280/66) säädetään.

23 §

Opetushallitus voi myöntää hakemuksesta yksityiselle koululle oikeuden kunnan peruskoulun ja lukion päästötodistuksia vastaavien todistusten antamiseen.


24 §

Toistaiseksi myönnettävän todistuksenanto-oikeuden saamiseksi vaaditaan:


4) että koulun opettajilla on opetushallituksen riittäviksi katsomat tiedot ja taidot opettamissaan aineissa; sekä


25 §

Yksityinen koulu on opetushallituksen ja asianomaisen lääninhallituksen valvonnan alainen. Opetushallitukselle ja lääninhallitukselle on annettava kulloinkin tarvittavat koulua koskevat tiedot.


27 §

Jos yksityisen koulun toiminnassa ilmenee epäkohta, on lääninhallituksen ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin sen poistamiseksi ja tarpeen vaatiessa ilmoitettava asiasta opetushallitukselle.

28 §

Opetushallitus voi, annettuaan yksityiselle koululle tilaisuuden kysymyksessä olevan epäkohdan poistamiseen määräajan kuluessa tai välittömästi, pyytää asianomaisen viranomaisen toimenpidettä koulun ylläpitäjän, johtokunnan tai rehtorin velvoittamiseksi sakon uhalla poistamaan epäkohta tai erottaa koulun johtokunnan ja määrätä yhden tai useamman toimitsijan johtokunnalle kuuluvin valtuuksin määräajan huolehtimaan koulun hallinnosta taikka peruuttaa määräajaksi tai lopullisesti koululle myönnetyn todistuksenanto-oikeuden. Opetushallitus voi tarpeen vaatiessa ilmoittaa asiasta opetusministeriölle. Koulun ylläpitäjän on maksettava toimitsijoille opetushallituksen määräämä palkkio.

Opetusministeriö voi lakkauttaa osittain tai kokonaan valtionosuuden maksamisen.

29 §

Valittaa ei saa myöskään päätöksestä, johon ei peruskouluasetuksen 135 §:n ja lukioasetuksen 107 §:n mukaan saa hakea muutosta valittamalla.

30 §

Lääninhallituksen tässä pykälässä tarkoitetussa asiassa tehtyyn valitukseen antamasta päätöksestä ja lukioasetuksen 44 §:ssä tarkoitetusta päätöksestä ei saa valittaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.