1128/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Asetus steriloimisasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 24 päivänä toukokuuta 1985 annetun steriloimisasetuksen (427/85) 1 §, 2 §:n 1 momentti sekä 5, 7 ja 9 §, sellaisina kuin ne ovat 15 päivänä helmikuuta 1991 annetussa asetuksessa (319/91), seuraavasti:

1 §

Steriloimislupaa on asianomaisen henkilön itsensä haettava:

1) steriloimislain 1 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa lain 8 §:ssä mainitulta steriloimisen suorittavalta lääkäriltä;

2) steriloimislain 1 §:n 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa jommalta kummalta lain 4 §:n 2 momentissa mainitulta lääkäriltä; sekä

3) steriloimislain 1 §:n 5 ja 6 kohdassa ja 4 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta.

Steriloimislupaa on holhoojan, huoltajan tai uskotun miehen haettava steriloimislain 2 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta.

2 §

Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta lupaa on haettava omakätisesti allekirjoitetulla, vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle laaditulla hakemukella, jossa hakijan nimikirjoituksen on oltava kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistama.


5 §

Jollei steriloimista koskevaan hakemukseen ole liitetty 2 §:ssä tarkoitettua selvitystä, terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on tarpeen vaatiessa velvoitettava hakija määrätyn ajan kuluessa esittämään puuttuva selvitys.

7 §

Lääkärin, joka steriloimislain nojalla on suorittanut steriloimisen, on kuukauden kuluessa sen jälkeen ilmoitettava vahvistetun kaavan mukaisella lomakkeella toimenpiteestä sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle.

Steriloimislain 4 §:n 2 momentissa mainittu, vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle laadittu päätös on kummankin lääkärin allekirjoitettava, ja 1 momentissa tarkoitetun lääkärin on lähetettävä se toimenpidettä koskevan ilmoituksen ohella kuukauden kuluessa toimenpiteen suorittamisesta sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle.

Milloin lääkäri on steriloimislain 6 §:ssä edellytetyssä tapauksessa suorittanut steriloimisen, on niin ikään vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle laadittu kertomus asiasta lähetettävä sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle kuukauden kuluessa toimenpiteeseen ryhtymisestä.

9 §

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkemmat ohjeet tämän asetuksen säännösten soveltamisesta ja steriloimista koskevien asioiden käsittelystä.

Tässä asetuksessa tarkoitettujen lomakkeiden kaavat vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla antamat ohjeet ja vahvistamat kaavat jäävät edelleen voimaan, kunnes sosiaali- ja terveysministeriö kumoaa ne.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.