1127/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Asetus raskauden keskeyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan raskauden keskeyttämisestä 29 päivänä toukokuuta 1970 annetun asetuksen (359/70) 1 §, 3 §:n 1 momentti, 4, 5, 8–12 §, sellaisina kuin ne ovat 15 päivänä helmikuuta 1991 annetussa asetuksessa (321/91), seuraavasti:

1 §

Lupaa raskauden keskeyttämiseen on naisen itsensä, jollei hän mielisairauden, vajaamielisyyden tai häiriytyneen sieluntoimintansa vuoksi ole kykenemätön esittämään pätevää pyyntöä toimenpiteeseen, haettava joko lääkäriltä tai terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta.

3 §

Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta on lupaa anottava omakätisesti allekirjoitetulla hakemuksella, jossa hakijan nimikirjoituksen on oltava kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistama.

4 §

Jollei hakemukseen ole liitetty 3 §:ssä tarkoitettua selvitystä, on terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tarpeen vaatiessa velvoitettava hakija määrätyn ajan kuluessa se esittämään.

Jollei hakemukseen ole liitetty niiden henkilöiden kirjallista lausuntoa, joille raskauden keskeyttämisestä annetun lain 7 §:n mukaan on varattava tähän tilaisuus, on terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen, milloin siihen on syytä, annettava näille tilaisuus lausuntonsa antamiseen asiasta.

5 §

Mikäli terveydenhuollon oikeusturvakeskus toteaa, ettei maan joissakin osissa ole pitkien välimatkojen, lääkäri- tai sairaalapulan taikka muun sellaisen syyn vuoksi katsottava olevan riittävästi lausunnonantajalääkäreitä tai keskeyttämissairaaloita, sen on määrättävä, että mainituilta alueilta saa, kunnes se toisin määrää, anoa suoraan siltä lupaa raskauden keskeyttämiseen.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on hyväksymistään keskeyttämissairaaloista sekä 1 momentin mukaisesti määräämistään alueista ilmoitettava lääninhallituksille ja terveyskeskuksille sekä Väestöliitto ry:lle. Samoin on ilmoitettava niistä raskauden keskeyttämisestä annetun lain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetuista lääkäreistä, jotka oikeusturvakeskus erikseen on määrännyt toimimaan lausunnonantajalääkäreinä, sekä myös niistä lääkäreistä, joilta oikeusturvakeskus on tämän oikeuden poistanut.

8 §

Sosiaali- ja terveysministeriön on annettava lausunnonantaja- ja suorittajalääkäreille ohjeita ja määräyksiä raskauden keskeyttämisestä annetun lain ja tämän asetuksen mahdollisia tulkintavaikeuksia aiheuttavien säännösten soveltamisesta. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on ohjattava sanottuja lääkäreitä yhdenmukaiseen käytäntöön keskeyttämisperusteiden tulkinnassa.

9 §

Suorittajalääkärin on kuukauden kuluessa raskauden keskeyttämisestä lähetettävä sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle ilmoitus suoritetusta toimenpiteestä. Kaikki asiaan kuuluvat asiakirjat on sairaalan ylilääkärin vastuulla tarkoin säilytettävä sairaalan arkistossa. Jos raskauden keskeyttämiseen on ryhdytty raskauden keskeyttämisestä annetun lain 9 §:ssä tarkoitetuissa olosuhteissa, on mainitun ilmoituksen mukaan myös kaikki asiaan kuuluvat asiakirjat samalla lähetettävä tutkimus- ja kehittämiskeskukselle.

10 §

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on 8 §:n mukaisesti annettujen ohjeiden ja määräysten, tehtyjen ilmoitusten sekä valitusten ja kantelujen perusteella valvottava, että lausunnonantaja- ja suorittajalääkärit pyrkivät noudattamaan tasapuolista ja yhdenmukaista käytäntöä, sekä, erityisen syyn ilmetessä, evättävä lääkäriltä oikeus lausunnon antamiseen raskauden keskeyttämistä koskevissa asioissa tai peruutettava hänelle antamansa määräys toimia lausunnonantajalääkärinä tai sairaalalle annettu hyväksyminen taikka tarvittaessa ryhdyttävä kurinpito- tai syytetoimenpiteisiin.

11 §

Tässä asetuksessa mainittujen lomakkeiden kaavat vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö.

12 §

Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa ja valvoo yleistä syntyvyyden säännöstelyn ohjausta koskevaa valistustoimintaa raskauden keskeyttämisiä ennalta ehkäisevänä ja erityisesti laittomia raskauden keskeyttämisiä vähentävänä toimenpiteenä sekä siinä erityisesti sitä, että kansalaisille annetaan julkaisu- ja muun tiedotustoiminnan välityksellä tietoja raskauden ehkäisystä.

Erityisiä toimenpiteitä terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi uskoa sopivaksi katsomansa yhteisön hoidettavaksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

Sosiaali- ja terveyshallituksen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla antamat määräykset ja ohjeet sekä vahvistamat kaavat jäävät edelleen voimaan, kunnes sosiaali- ja terveysministeriö kumoaa ne.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.