1123/1992

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Asetus hammaslääkärintoimen harjoittamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan hammaslääkärintoimen harjoittamisesta 26 päivänä marraskuuta 1982 annetun asetuksen (869/82)1 §:n 2 momentti, 2 §:n 2 ja 3 momentti, 2 a § sekä 6–8 ja 10 §, sellaisina kuin ne ovat 1 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa asetuksessa (459/91), seuraavasti:

1 §

Ulkomailla hammaslääketiedettä opiskelevalla Suomen kansalaisella on 1 momentissa tarkoitettu oikeus, kun opiskelija on suorittanut hammaslääkärikoulutuksen vähintään neljään ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot sekä terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen mahdollisesti määräämät muut opinnot ja harjoittelun.

2 §

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, tulee ulkomaan korkeakoulussa hammaslääketieteellisen perustutkinnon suorittaneen Suomen kansalaisen osallistua tällaisen tutkinnon suorittaneelle henkilölle tarkoitettuun, terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen määräämään koulutukseen sekä suorittaa hyväksyttävästi siihen liittyvä kuulustelu.

Tarkemmat määräykset tässä pykälässä tarkoitetusta palvelusta antaa sosiaali- ja terveysministeriö.

2a §

Sen estämättä, mitä 2 §:n 1 momentissa säädetään, terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi hyväksyä työskentelyn terveyskeskushammaslääkärinä taikka julkisyhteisön ylläpitämän laitoksen tai muun terveydenhuollon oikeus-turvakeskuksen hyväksymän vastaavan laitoksen hammaslääkärin virassa, toimessa tai tehtävässä korvaamaan 2 §:n 1 momentissa tarkoitettua palvelua.

6 §

Hammaslääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetulta vieraan valtion kansalaiselta, joka on suorittanut hammaslääketieteellisen perustutkinnon ulkomaan korkeakoulussa, vaaditaan luvan saamiseksi sanotun lain 2 ja 3 §:ssä tarkoitettuihin tehtäviin, että hän on suorittanut terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen mahdollisesti erikseen määräämät palvelun ja opin- näytteet siten, että hänen pätevyytensä voidaan katsoa vastaavan Suomessa suoritettua vastaavaa tutkintoa, sekä että hän on osoittanut omaavansa riittävän kielitaidon.

Erikoishammaslääkärin oikeutta edellyttävään tehtävään vaaditaan vieraan valtion kansalaiselta lisäksi, että hän on suorittanut terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen mahdollisesti erikseen määräämät koulutuksen ja opinnäytteet siten, että hänen pätevyytensä voidaan katsoa vastaavan Suomessa saavutettua erikoishammaslääkärin pätevyyttä.

7 §

Edellä 6 §:ssä säädetystä poiketen terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi määrääminsä edellytyksin myöntää hammaslääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetun luvan vieraan valtion kansalaiselle, joka on suorittanut hammaslääketieteellisen perustutkinnon tai erikoishammaslääkärintutkinnon Suomessa ja jolla on riittävä kielitaito.

8 §

Ulkomaalaisen on ennen hammaslääkärin- toimen harjoittamisesta annetun lain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetun luvan myöntämistä osoitettava suullisesti ja kirjallisesti terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle, että hänellä on mainitussa momentissa edellytetty riittävä kielitaito. Kielitaitoa todettaessa on pidettävä riittävänä kulloinkin kysymyksessä olevan luvan edellyttämien tehtävien hoidon kannalta välttämätöntä kielitaitoa.

10 §

Tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta antaa sosiaali- ja terveysministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.