1054/1992

Annettu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1992

Valtioneuvoston päätös asumisoikeuden haltijoiden valinnasta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä

muuttanut asumisoikeuden haltijoiden valinnasta 27 päivänä syyskuuta 1990 annetun valtioneuvoston päätöksen (900/90) 5 §:n 3 momentin, 6 §:n 2 momentin ja 7 §:n, sellaisina kuin 5 §:n 3 momentti ja 6 §:n 2 momentti sekä 7 § osittain muutettuna ovat 19 päivänä syyskuuta 1991 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1205/91), sekä

lisännyt 5a ja 5b §:n seuraavasti:

5 §
Hakumenettely

Asumisoikeudet jaetaan vain sellaisille kunnasta asumisoikeutta hakeneille, jotka ovat ilmoittautuneet sille talonomistajalle, jonka omistamasta tai omistukseen tulevasta talosta he haluavat asumisoikeuden. Asumisoikeutta haettaessa hakija ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja henkilötunnuksensa sekä 2 §:n 3 momentin tilanteessa esittää ruokakunnan tuloja koskevan selvityksen.

5 a §
Ilmoitusmenettelyn käyttö

Talonomistaja on velvollinen yleisesti ja julkisesti ilmoittamaan siitä, milloin se on valmis vastaanottamaan asumisoikeuden haltijaksi haluavien ilmoituksia. Ilmoituksia voidaan ottaa vastaan ilmoitettuna ilmoittautumisaikana tai jatkuvasti taikka vain tietyn talon osalta taikka yleensä niiden talojen osalta, joita kyseinen talonomistaja omistaa tai tulee omistamaan. Talonomistaja voi myös määrätä, että asumisoikeuden hakijoiden ilmoittautumiset ovat voimassa määräajan, joka on edellä mainitussa ilmoituksessa mainittava. Talonomistaja voi myös vaatia, että ilmoitusten edelleen voimassa oleminen edellyttää, että ne tietyn ajan kuluttua uudistetaan. Myös tämän velvoitteen asettamisesta on mainittava edellä mainitussa ilmoituksessa tai, jos uudistamisvelvoite asetetaan hakijoille heidän ilmoittautumisensa jälkeen, velvoitteesta on yleisesti ja julkisesti ilmoitettava sekä erikseen kirjallisesti ilmoitettava kullekin ilmoittautuneelle hänen ilmoittamallaan osoitteella.

Talonomistajan tulee ilmoituksestaan ottaa vastaan asumisoikeuden haltijaksi haluavien ilmoituksia antaa tieto kunnalle, jonka alueella sijaitsevasta asumisoikeustalosta asumisoikeuksia on tarjolla. Kunnan tulee huolehtia siitä, että asumisoikeuden hakijat saavat myös kunnasta tiedon siitä, mitkä talonomistajat kulloinkin ottavat ilmoittautumisia vastaan.

Asumisoikeuksien tarjoaminen ja tarjouksiin annettavien vastausten vastaanottaminen on talonomistajan tehtävä. Asumisoikeudet kuitenkin jaetaan myös tässä menettelyssä 6 §:n mukaisesti sen järjestysnumeron perusteella, jonka hakija 7 §:n mukaisesti on saanut.

5 b §
Samanaikaisia ilmoittautumisia

Asumisoikeuden hakijan, joka ilmoittautuu useammalle talonomistajalle, tulee ilmoittaa talonomistajalle keille muille talonomistajille hän on aikaisemmin ilmoituksensa tehnyt ja joiden hän odottaa tarjoavan hänelle asumisoikeutta talostaan.

Asumisoikeuden hakija on oikeutettu ja velvollinen peruuttamaan talonomistajalle tekemänsä ilmoituksen, jos hän ei enää ole kiinnostunut saamaan asumisoikeutta tämän omistamasta tai omistukseen tulevasta talosta.

6 §
Asumisoikeuden haltijoiden valinta

Kunnan tulee ennen asumisoikeuden haltijaksi hyväksymistä tarkistaa, ettei asumisoikeuksien tarjonnassa ole loukattu asumisoikeuden hakijoiden 1 momentin mukaista oikeutta.

7 §
Asumisoikeuden haltijoiden keskinäinen järjestys

Asumisoikeuden hakijat saavat järjestysnumeronsa 5 §:n 2 momentissa tarkoitettujen hakemustensa perusteella seuraavasti:

1) hakuaikana hakeneiden keskinäinen järjestys ratkaistaan arvalla;

2) jatkuvan haun aikana hakemuksensa jättäneiden keskinäinen järjestys määräytyy hakuaikana hakeneiden jälkeen hakemusten jättöpäivän mukaan niin, että samana päivänä hakemuksensa jättäneiden keskinäinen järjestys arvotaan.

Jos hakijalle on tarjottu hänen ilmoituksensa mukaista ja hänen asunnon tarvettaan kohtuudella vastaavaa asuntoa ja hän kieltäytyy kolmannesta tällaisesta asunnosta, kunta siirtää hänet järjestysnumeroltaan muiden hakijoiden jälkeen. Tarjotusta asumisoikeudesta kieltäytymisenä pidetään myös sitä, että hakija talon omistajan asettamassa kohtuullisessa määräajassa ei vastaa hänelle tehtyyn tarjoukseen tai hänelle annettuun ilmoituksen täsmentämiskehotukseen taikka ei esitä tarpeellista selvitystä 3 §:ssä tarkoitetuista seikoista. Määräaika ei saa olla kahta viikkoa lyhyempi.

Järjestysnumeronsa muuttumatta hakija voi muuttaa tai täsmentää talon omistajalle tekemäänsä ilmoitusta siitä, millaisen asumisoikeusasunnon hän haluaa. Talonomistaja voi ennen tarjousten tekemistä kehottaa sillä kertaa jaettavien asumisoikeuksien hakijoita täsmentämään ilmoitustaan. Ilmoituksen täsmentämiskehotus tulee antaa kirjallisesti tiedoksi hakijan ilmoittamalla osoitteella niille hakijoille, joita se koskee.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

Päätöstä sovelletaan myös ennen sen voimaantuloa jätettyihin hakemuksiin, jos asumisoikeutta tarjotaan hakijalle tämän päätöksen voimaantulon jälkeen.

Kunta voi kuitenkin talonomistajaa kuultuaan jakaa asumisoikeudet edelleen aikaisemmin voimassa olleiden määräysten mukaan sellaisesta asumisoikeustalosta, josta asumisoikeuksia on jo tarjottu asumisoikeuden hakijoille ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimiin.

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1992

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Vanhempi hallitussihteeri
Seija Heiskanen-Frösén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.