1003/1992

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1992

Laki lannoiteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lannoiteverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain (881/79) 4 § ja 5 §:n 3 ja 4 kohta, sellaisina kuin ne ovat 30 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1679/91), sekä

lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 30 päivänä joulukuuta 1991 annetulla lailla, uusi 5 kohta ja lakiin siitä viimeksi mainitulla lailla kumotun 6 §:n tilalle uusi 6 § seuraavasti:

4 §

Lannoiteveroa on suoritettava typpikilolta 2,60 markkaa ja fosforikilolta 1,70 markkaa.

5 §

Verottomia ovat:


3) lannoitteet, jotka käytetään teollisessa tuotannossa raaka- tai apuaineina taikka välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa,

4) lannoitteet, jotka käytetään biologiseen prosessiin perustuvassa jäteveden puhdistuksessa, sekä

5) lannoitteet, jotka soveltuvat käytettäväksi yksinomaan metsän lannoitukseen.

6 §

Milloin muita kuin 5 §:n 5 kohdassa tarkoitettuja lannoitteita on käytetty metsän lannoitukseen, on käyttäjällä oikeus hakemuksesta saada vero takaisin valtioneuvoston määräämillä ehdoilla. Veronpalautusta ei kuitenkaan myönnetä, ellei palautuksen määrä ole vähintään 100 markkaa.

Veronpalautusta ei suoriteta käyttäjälle, joka saa lannoitteiden valmisteveroa vastaavan määrän avustuksena metsänparannuslaissa (413/67) tarkoitetuista metsänparannusvaroista.


Tämä laki tulee voimaan 18 päivänä marraskuuta 1992 ja sitä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 1992.

HE 114/92
VaVM 46/92

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.