980/1992

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1992

Laki kuntajaosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 8 a–8 c §, sellaisina kuin ne ovat, 8 a § 17 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa laissa (559/88) sekä 8 b ja 8 c § muutettuina viimeksi mainitulla lailla ja 15 päivänä kesäkuuta 1990 annetulla lailla (556/90),

muutetaan 3 § ja 4 §:n 1 momentti, 15 b §:n 1 ja 3 momentti sekä 49 §:n ruotsinkielinen otsikko ja 4 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 15 b §:n 1 ja 3 momentti mainitussa 17 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa laissa sekä

lisätään lakiin uusi 2 a § sekä 4 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:

2 a §
Kokonaisliitoksen edellytykset

Milloin kuntien valtuustot yhdessä esittävät kuntiensa yhdistämistä, on sitä tarkoittava kuntajaon muutos 2 §:n estämättä pantava täytäntöön esityksen mukaisena, jollei tärkeä yleinen etu vaadi sen hylkäämistä.

Milloin sen kunnan valtuusto, jota kunnan lakkauttaminen tai uuden kunnan perustaminen koskisi, vastustaa muutosta, muutosta ei määrätä toimeenpantavaksi.

3 §
Osittaisliitoksen erityiset edellytykset

Milloin sen kunnan valtuusto, jota kunnan alueen supistaminen tai laajentaminen koskisi, vastustaa muutosta, muutos saadaan määrätä toimeenpantavaksi vain, jos tärkeän yleisen edun on katsottava sitä vaativan.

4 §
Asian vireillepano

Esityksen sellaisesta kuntajaon muuttamisesta, joka tarkoittaa kunnan lakkauttamista liittämällä se toiseen kuntaan tai toisen kunnan kanssa yhdessä uudeksi kunnaksi, voi tehdä vain sen kunnan kunnanvaltuusto, jota muutos koskisi. Muussa tapauksessa esityksen kuntajaon muuttamisesta voi tehdä kunnan jäsen tai kunnanvaltuusto. Esitys on toimitettava sisäasiainministeriölle.

Kuntajaon muuttamista koskeva asia voidaan saattaa vireille myös sisäasiainministeriön aloitteesta.


15 b §
Liitettävän alueen hallinnon järjestäminen

Valtioneuvosto voi määrätä niiden kuntien yhteisestä esityksestä, joita kuntajaon muutos koskee, että alueelle, joka liitetään toiseen tai perustettavaan uuteen kuntaan, asetetaan voimassa olevista säännöksistä poiketen määräajaksi erityinen alueellinen hallinto.


Kunnanvaltuusto voi 1 momentissa tarkoitetun määräajan kuluttua päättää alueellisen hallinnon jatkamisesta toistaiseksi.

49 §
Muutoksenhaku valtioneuvoston, sisäasiainministeriön ja lääninhallituksen päätökseen

Edellä 41 §:n 2 momentissa mainittuun lääninhallituksen päätökseen ei kuitenkaan saa valittamalla hakea muutosta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tämän lain voimaan tullessa sisäasiainministeriössä vireillä olleita kuntajaon muutosasioita käsiteltäessä ja ratkaistaessa noudatetaan edelleen tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 70/92
HaVM 8/92

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.