968/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1992

Laki ulosottolain 3 luvun 16 §:n ja 7 luvun 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1895 annetun ulosottolain 3 luvun 16 §:n 1 ja 3 momentti sekä 7 luvun 11 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 3 luvun 16 §:n 1 ja 3 momentti 4 päivänä helmikuuta 1928 annetussa laissa (47/28) ja 7 luvun 11 §:n 2 momentti 18 päivänä toukokuuta 1973 annetussa laissa (389/73), seuraavasti:

3 luku

Yleisiä säännöksiä tuomioiden ja päätösten täytäntöönpanosta

16 §

Suomessa annettu välitystuomio, josta säädetään välimiesmenettelystä annetussa laissa (967/92), pannaan yleisen alioikeuden määräyksestä täytäntöön niin kuin tuomioistuimen lainvoimainen tuomio, jollei välitystuomiota ole tuomioistuimen päätöksellä julistettu mitättömäksi tai kumottu, taikka ylempi viranomainen tai tuomioistuin, jossa on vireillä kanne välitystuomion mitättömäksi julistamisesta tai kumoamisesta, toisin määrää.


Välitystuomio, jota muuten lain mukaan on noudatettava, pannaan niin ikään yleisen alioikeuden määräyksestä täytäntöön samoin kuin tuomioistuimen lainvoimainen tuomio, jollei ylempi viranomainen toisin määrää.

7 luku

Toimenpiteistä ulosoton turvaamiseksi sekä muusta virka-avusta

11 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kanne on pantava vireille ulosotonhaltijan luona lainhakuna, maksamismääräysmenettelyssä, riita- tai rikosasiana tuomioistuimessa, välimiesmenettelyssä, hallintotuomioistuimessa tai 3 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun sellaisen hallintoviranomaisen luona, jonka päätös pannaan täytäntöön tämän lain nojalla niin kuin riita-asiassa annettu tuomio ja jonka toimivaltaan saamisen maksettavaksi vahvistaminen kuuluu. Kanne on ajettava perille heti tai määrättynä aikana, kun se edellä mainituin tavoin on pantu vireille, uhalla, että takavarikko tai kielto muuten peräytyy. Jos ulosotonhaltija osoittaa lainhakuasian riitaisena tuomioistuimeen taikka jos maksamismääräystä koskeva asia raukeaa velallisen vastustamisen vuoksi, kanne on edellä mainitulla uhalla nostettava tuomioistuimessa 1 momentissa säädetyssä ajassa siitä lukien, kun velkoja on saanut tiedon ulosotonhaltijan osoituksesta tai maksamismääräysasian raukeamisesta. Jos välitystuomiota velkojasta riippumattomasta syystä ei ole saatu aikaan taikka, jos välitystuomio sellaisesta syystä on mitätön tai kumotaan, kanne on edellä mainitulla uhalla nostettava 1 momentissa säädetyssä ajassa siitä, kun velkoja on saanut tiedon välimiesmenettelyä kohdanneesta esteestä tai siitä, että viranomainen on todennut välitystuomion mitättömäksi, tai, milloin välitystuomio kumotaan, siitä, kun tuomioistuimen päätös on tullut lainvoimaiseksi.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

HE 202/91
LaVM 4/92

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.