953/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1992

Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 13 päivänä elokuuta 1976 toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain (693/76) 26 §, sekä

muutetaan 2 §, 3 luvun otsikko, 6 §, 7 §:n 1 ja 2 momentti, 19 §, 20 §:n 1 momentti, 25 § ja 31 §:n 1 ja 2 momentti, seuraavasti:

2 §

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) tupakalla tupakkakasvien (nicotiana) lehdistä, varsista ja rungoista valmistettua tai niitä sisältävää nautintoainetta;

2) tupakan vastikkeella käyttötarkoitukseltaan tupakkaa vastaavaa, tupakkaa sisältämätöntä nautintoainetta;

3) tupakkatuotteella tupakasta kokonaan tai osaksi valmistettua poltettavaksi, sieraimiin vedettäväksi, imeskeltäväksi tai pureskeltavaksi tarkoitettua tuotetta;

4) tupakointivälineellä tupakoinnissa tai sen valmistelussa pääasiassa käytettäväksi tarkoitettua välinettä tai tarviketta, kuten savukepaperia tai muuta päällystä, savukkeenkierrintä, imuketta, suodatinta, piippua ja piipunpuhdistusvälinettä, sen mukaan kuin sosiaali- ja terveysministeriö tarkemmin määrää;

5) tupakkajäljitelmällä muodoltaan tupakkatuotetta tai tupakointivälineitä läheisesti muistuttavaa, tupakkaa tai sen vastiketta sisältämätöntä, nautittavaksi tarkoitettua tuotetta;

6) tupakoinnilla tupakkatuotteen polttamista tai muuta käyttämistä nautintoaineena;

7) tervalla raakaa, vedetöntä ja nikotiinista vapaata tupakansavun tiivistymää; sekä

8) nikotiinilla nikotiinialkaloideja.

3 luku

Koostumus ja laadunvalvonta

6 §

Tupakkatuotteen ja tupakointivälineen valmistaja tai maahantuoja vastaa elinkeinotoiminnassa myyntiin tai muuhun luovuttamiseen tarkoitetun tupakkatuotteen 5 §:ssä tarkoitettujen terveysvaaroja ja -haittoja aiheuttavien aineiden pitoisuuksien tutkimisesta ja niihin liittyvästä laadunvalvonnasta.

Savukkeesta poltettaessa syntyvän tervan ja nikotiinin määrät tulee olla tutkitut päteväksi todetussa laboratoriossa ennen tuotteen luovuttamista vähittäismyyntiin.

Savukkeen valmistajan tai maahantuojan tulee kerran vuodessa ilmoittaa sosiaali- ja terveysministeriölle elinkeinotoiminnassa myytävänä olevien savukkeiden terva- ja nikotiinipitoisuudet.

Asetuksella säädetään tarkemmin 3 momentissa säädetyn ilmoituksen tekemisestä sekä niistä menetelmistä, joilla savukkeen tervan ja nikotiinin määrät tulee mitata.

7 §

Tupakkatuotteen valmistajan tai maahantuojan on ennen tupakkatuotteen elinkeinotoiminnassa tapahtuvaa myyntiä tai muuta luovuttamista merkittävä tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkaukseen varoitukset tupakan aiheuttamista terveyshaitoista, siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä 1 momentissa tarkoitetuista vähittäismyyntipakkauksiin tehtävistä merkinnöistä.


19 §

Sosiaali- ja terveysministeriö voi kieltää tupakkatuotteen valmistajalta tai maahantuojalta tupakkatuotteen elinkeinotoiminnassa tapahtuvan myynnin ja muun luovuttamisen, jos tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksesta puuttuvat 7 §:n 1 momentissa tarkoitetut merkinnät, jos merkinnät ovat asetuksen säännösten vastaisia, jos tupakkatuote sisältää kiellettyä terveysvaaraa tai -haittaa aiheuttavaa ainetta tai jos tupakkatuotteen sisältämien tai sitä poltettaessa syntyvien terveysvaaroja tai -haittoja aiheuttavien aineiden suurimmat sallitut ylärajat ylittyvät. Tällainen kielto voidaan antaa myös toistaiseksi tai määräajaksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi myös kieltää tupakkatuotteen elinkeinotoiminnassa tapahtuvan myynnin tai muun luovuttamisen, jos savukkeen terva- ja nikotiinipitoisuuksia ei ole tutkittu 6 §:n 2 momentin edellyttämällä tavalla tai jos savukkeen tervan ja nikotiinin määristä ei ole tehty 6 §:n 3 momentissa säädettyä ilmoitusta.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi asettamassaan määräajassa velvoittaa tupakkatuotteen valmistajan tai maahantuojan ottamaan 1 ja 2 momentissa tarkoitettu tupakkatuote pois markkinoilta.

20 §

Sosiaali- ja terveysministeriö voi kiellosta määrätessään velvoittaa valmistajan tai maahantuojan, jonka lukuun myynti- tai mainonta- taikka myynninedistämistoimi on tehty, suorittamaan määräajassa sopivalla tavalla oikaisutoimenpiteen, jos sitä myynti- tai mainonta- taikka myynninedistämistoimenpiteistä aiheutuvien ilmeisten haittojen vuoksi on pidettävä tarpeellisena.


25 §

Tupakkatuotteen valmistaja tai maahantuoja vastaa tupakkatuotteen terveysvaaroja ja -haittoja aiheuttavien aineiden tutkimisesta sekä niiden laadunvalvonnasta aiheutuvista kustannuksista.

Tupakkatuotteen valmistaja tai maahantuoja vastaa myös 19 §:n 3 momentissa tarkoitetusta tupakkatuotteen ottamisesta pois markkinoilta aiheutuvista kustannuksista.

31 §

Joka 8 §:n vastaisesti mainostaa tupakkaa, tupakkatuotetta, tupakkajäljitelmää tai tupakointivälinettä taikka liittää niiden mainonnan muiden tuotteiden mainontaan tai 9 §:n vastaisesti kytkee niitä muiden tuotteiden myyntiin, muuhun luovutukseen tai palvelujen antamiseen taikka ryhtyy muuhun myynninedistämistoimintaan, on tuomittava tupakan markkinointirikoksesta sakkoon tai jos asianhaarat ovat erittäin raskauttavat vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Joka 19 §:ssä säädetyn kiellon vastaisesti edelleen luovuttaa tupakkatuotetta elinkeinotoiminnassa myytäväksi, on tuomittava tupakan luvattomasta luovuttamisesta sakkoon.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Elinkeinotoiminnassa saadaan myydä ja muuten luovuttaa tässä laissa tarkoitettuja tupakkatuotteita joulukuun 31 päivään 1994, vaikkeivät ne täytä tämän lain 6 ja 7 §:n säännöksiä ja niiden nojalla annettuja määräyksiä, jos ne ovat tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaiset.

HE 98/92
StVM 21/92

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.