927/1992

Annettu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1992

Laki liikevaihtoverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 22 päivänä maaliskuuta 1991 annetun liikevaihtoverolain (559/91) 26 §, 37 §:n 1 momentti, 44 §:n 1 momentti, 47 §:n 1 momentin johdantokappale ja 52 §:n 1 momentti seuraavasti:

26 §

Suoritettava vero on 22 prosenttia veron perusteesta.

37 §

Jos verollisena maahan tuodun jalosteen raaka-aineena on 49 §:ssä tarkoitettua tavaraa, maahantuojalla on oikeus saada veronpalautus, jonka suuruus on 18 prosenttia raaka-aineen osalta suoritettavan veron perusteesta.


44 §

Verovelvollinen saa vähentää, 41 §:n ja 42 §:n 5 kohdan säännöksistä poiketen, rakennustyön suorittajalta tai rakennuttajalta ostamastaan tai itse rakentamastaan verollisessa liiketoiminnassa käyttämästään uudesta teollisuusrakennuksesta laskennallisen veron, jonka suuruus on 13,5 prosenttia rakennuksen hankintamenosta (teollisuusrakennusvähennys).


47 §

Verovelvollinen saa vähentää, jollei 42 §:ssä toisin säädetä, seuraavista verollista liiketoimintaa varten verottomina hankkimistaan tavaroista laskennallisen veron, jonka suuruus on 18 prosenttia tavaran ostohinnasta tai maahan tuodun tavaran 35 §:ssä tarkoitetusta veron perusteesta:


52 §

Kun verovelvollinen ottaa vähennykseen oikeuttavaan käyttöön omassa käytössä olleen muun kuin 27 §:ssä tarkoitetun verottoman tavaran, hän saa vähentää laskennallisen veron, jonka suuruus on 18 prosenttia tavaran alkuperäisestä ostohinnasta tai sitä vastaavasta arvosta. Jos tavaran todennäköinen luovutushinta on sen alkuperäistä ostohintaa tai sitä vastaavaa arvoa alempi, vähennettävä vero lasketaan tavaran todennäköisen luovutushinnan perusteella. Vähennys tehdään 47 §:ssä tarkoitetusta lihasta ja maidosta korotettuna siten kuin 48 §:ssä säädetään.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Lakia sovelletaan, kun myyty tavara toimitetaan tai palvelu suoritetaan, maahan tuotu tavara luovutetaan tullivalvonnasta tai tavara otetaan omaan käyttöön lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Lain 26 §:ssä tarkoitettua verokantaa sovelletaan kuitenkin sellaisissa lain voimaan tullessa keskeneräisissä tavaratoimituksissa tai työsuorituksissa, jotka on aloitettu ennen tammikuun 1 päivää 1991, vain niihin tavaroihin, jotka toimitetaan asennuspaikalle lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, sekä työsuorituksen siihen osaan, joka tapahtuu lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Lain 47 §:n 1 momentin johdantokappaleen vähennettävää veroa koskevia säännöksiä sovelletaan silloin, kun myyty tavara toimitetaan tai palvelu suoritetaan taikka maahan tuotu tavara luovutetaan tullivalvonnasta vähennyksen tekemiseen oikeutetulle verovelvolliselle lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Lain 52 §:n 1 momenttia sovelletaan silloin, kun vähennykseen oikeuttavaan käyttöön otetaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen sellainen tavara, joka on toimitettu tai luovutettu tullivalvonnasta vähennyksen tekemiseen oikeutetulle verovelvolliselle tai otettu omaan käyttöön lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Lain 44 §:n 1 momenttia sovelletaan niihin rakennuksiin ja pysyviin rakennelmiin, joiden rakentamiseen ryhdytään lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Rakentamiseen katsotaan ryhdytyn, jolleivät erityiset seikat muuta osoita, kun mahdollisia kaivutöitä lukuun ottamatta rakennuksen tai rakennelman perustyöt on aloitettu.

HE 140/92
VaVM 39/92

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.