878/1992

Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1992

Asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä, 6 päivänä marraskuuta 1970 annetun valtion virkaehtosopimuslain (664/70) 5 §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa laissa (588/92), viimeksi mainitun lain voimaantulosäännöksen ja valtion virkaehtosopimuslain 28 §:n nojalla,

muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1987 annetun valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/87) 3 §, 9 §:n 4 momentin 49 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna 20 päivänä maaliskuuta 1992 annetulla asetuksella (243/92), sekä

lisätään 6 §:ään uusi 2 momentti sekä asetukseen uusi 9 §, jolloin nykyiset 9, 10 ja 11 § siirtyvät 10, 11 ja 12 §:ksi, seuraavasti:

3 §
Tiedonsaantioikeus

Valtion neuvotteluviranomaisella on oikeus saada viranomaisilta virkamiesten palvelussuhteen ehtoja ja virkaehtosopimuslain 5 §:n 2 momentin 2 kohdan perusteella tehtyjä päätöksiä koskevat sekä muut virkaehtosopimusten tekemistä ja työrauhan turvaamista varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Hallinnonalan neuvotteluviranomaisella on sama oikeus siltä osin kuin on tarpeellista sille valtion virkaehtosopimuslain nojalla annetun neuvottelumääräyksen toteuttamista ja sopimusoikeuden käyttämistä varten.

6 §
Tarkentavan virkaehtosopimuksen tarkastaminen

Edellä 1 momentissa säädetty ei kuitenkaan koske valtion liikelaitoksista annetussa laissa (627/87) tarkoitetun liikelaitoksen neuvottelutulosta tai esitystä tarkentavaksi virkaehtosopimukseksi taikka tarkentavaa virkaehtosopimusta.

9 §
Eräät toimivaltajärjestelyt

Virkaehtosopimuslain 5 §:n 2 momentin 2 kohtaa sovellettaessa yhtenä virastona tai laitoksena pidetään keskushallintoa sekä sen alaista piiri- ja paikallishallintoa, jotka valtion talousarviossa ovat samassa luvussa.

Virkaehtosopimuslain 5 §:n 2 momentin 2 kohdassa säädetystä poiketen virkamiesten palkkauksista päättää niiden virastojen ja laitosten osalta, joiden toiminnasta aiheutuviin menoihin osoitetaan määräraha yhdellä toimintamenomomentilla,

1) oikeusministeriö hallinnonalansa osalta;

2) lääninhallitus alaisuuteensa kuuluvien rekisteritoimistojen ja paikallispoliisin osalta, lukuunottamatta Helsingin poliisilaitosta, joka päättää itse omien virkamiestensä palkkauksista;

3) valtiovarainministeriö valtion eläkelautakunnan osalta;

4) opetusministeriö kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen, Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin, Suomenlinnan hoitokunnan, valtion yleissivistävän oppilaitoksen ja valtion ammatillisen oppilaitoksen päällikön osalta;

5) sosiaali- ja terveysministeriö tarkastuslautakunnan, työttömyysturvalautakunnan ja valtion turvapaikan hakijoiden vastaanottokeskusten osalta sekä sosiaali- ja terveyshallitus valtion koulukotien, Järvenpään sosiaalisairaalan ja valtion mielisairaaloiden osalta; sekä

6) työministeriö hallinnonalansa osalta, lukuunottamatta työsuojeluhallitusta ja sen alaista työsuojeluhallintoa.

Valtiovarainministeriö voi valtuuttaa sellaisen viraston tai laitoksen, jonka toiminnasta aiheutuviin menoihin ei osoiteta määrärahaa yhdellä toimintamenomomentilla, ratkaisemaan valtion virkaehtosopimuslain 5 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetut asiat.

10 §
Työnantajavirkamiehet

49) Imailulaitos: toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, johtaja, lentoaseman päällikkö, lennonvarmistuskeskuksen päällikkö, hallinto-osaston 3 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja asioita käsittelevä apulaisjohtaja ja ylitarkastaja;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1992.

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.