817/1992

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1992

Liikenneministeriön päätös liikennetarvikkeiden asennus- ja korjausluvan ehdoista

Liikenneministeriö on liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta 5 päivänä tammikuuta 1979 annnetun asetuksen (9/79) 5 §:n 2 momentin ja 9 §:n nojalla päättänyt:

1 luku

Yleistä

1 §
Soveltamisala

Tämän päätöksen määräykset koskevat kuorma- ja linja-autojen sekä niiden perävaunujen jarrujärjestelmien korjauksia samoin kuin taksamittarin ja ajopiirturin asennuksia sekä korjauksia suorittaville henkilöille, yhteisöille ja laitoksille myönnettäviä lupia.

2 §
Yleiset vaatimukset

Liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun asetuksen 4 §:ssä tarkoitetun luvan myöntämisen edellytyksenä on, että:

a) korvausta vastaan tai muuhun elinkeinotoimintaan liittyvänä tätä toimintaa harjoittava yritys on asianmukaisesti merkitty kaupparekisteriin tai elinkeinotoiminnasta on tehty viranomaisten muutoin vaatimat ilmoitukset;

b) luvan saajalla on käytössään viranomaisten vaatimukset täyttävät työtilat;

c) luvan saajalla on käytettävissään korjaustoimintaa varten henkilöstö, jolla on riittävät toiminnassa tarvittavat tekniset tiedot ja kokemus; ja

d) luvan saajalla on käytössään toiminnan harjoittamiseen tarvittava laitteisto.

2 luku

Jarrujärjestelmät

3 §
Luvan oikeuttamat korjaustyöt

Korjaamot jaetaan kahteen ryhmään seuraavasti:

a) A-luvan haltijalla on oikeus suorittaa kaikkia jarrujärjestelmiin, mukaanluettuna lukkiutumattomat jarrujärjestelmät säätölaitteineen, liittyviä korjaus-, huolto-, säätö- ja muutostoimenpiteitä sekä ajoneuvoyhdistelmien jarrusovituksia; ja

b) B-luvan haltijalla on oikeus suorittaa jarrujärjestelmien korjaus-, huolto- ja säätötoimenpiteitä, ei kuitenkaan jarrujen sovitus- ja muutostöitä eikä lukkiutumattomien jarrujärjestelmien säätölaitteisiin liittyviä huolto- ja korjaustöitä.

4 §
Ilman lupaa suoritettavat korjaus- ja asennustyöt

1. Sellaisina jarrujen asennus- ja korjaustöinä, joiden suorittamiseen ei vaadita lupaa, pidetään jarrujen päivittäisten huolto- ja säätötoimenpiteiden lisäksi seuraavia töitä:

a) jarrusylinterin ja sen kalvon vaihtaminen;

b) jarruputkien ja -letkujen uusiminen;

c) ilmakompressorin suodattimen vaihtaminen;

d) merkinanto- tai varoituslaitteisiin ja jarruvaloihin liittyvien komponenttien ja johdotuksen korjaaminen; sekä

e) sellaisten jarrujärjestelmän venttiilien vaihtaminen, jotka eivät vaadi säätötoimenpiteitä.

2. Edellä 1 momentissa lueteltuja töitä saadaan suorittaa kuitenkin vain ehdolla, että näissä töissä käytetään alkuperäisiä tai ajoneuvon tai jarrulaitteiden valmistajan korjattavaan ajoneuvoon asennettavaksi tarkoittamia taikka muita teknillisiltä ominaisuuksiltaan vastaavia osia. Kuitenkin sanotun momentin d kohdassa mainittuja korjauksia painemittareiden, jarruvoiman säätimien ja lukkiutumattoman jarrujärjestelmän osalta saadaan tehdä vain luvan omaavassa korjaamossa.

5 §
Työtilat

Korjaamolla on oltava sellaiset tilat, että jarrujen korjaukset voidaan suorittaa sääolosuhteista riippumatta.

6 §
Henkilökunta

1. Korjaamon työstä vastuullisella henkilöllä tulee olla tehtävään soveltuva, vähintään teknikkotasoinen tutkinto ja työkokemus alalta, taikka vaihtoehtoisesti vähintään viiden vuoden työkokemus autokorjaamon työnjohtotehtävissä tai autonasentajana. Vastuullisen henkilön tulee olla lisäksi todistettavasti perehtynyt käytännössä raskaiden ajoneuvojen jarrujärjestelmien korjaukseen. Lisäksi A-lupaa varten hänen tulee olla suorittanut ajoneuvoyhdistelmän jarrujen riittävän kattavan sovittamiskurssin.

2. Jarrujärjestelmiin liittyvien töiden käytännön suoritus voidaan antaa työntekijälle, jolla koulutus mukaan luettuna on vähintään viiden vuoden kokemus autonasentajan tehtävissä ja vastuullisen henkilön riittäväksi katsomaa kokemusta mainituista töistä. Kokeneen asentajan apuna tai välittömässä valvonnassa voidaan käyttää vähäisemmän ammattikokemuksen omaavaa asentajaa.

7 §
Laitteet ja varusteet

1. Lupaluokasta riippuen korjaamolla tulee olla seuraavat laitteet ja varusteet tai vastaava pysyvä käyttöoikeus:


Laitteet ja varusteet:                  Lupa:
a) jarrurumpujen koneistukseen tarvittavat työstökoneet A ja B
b) jarrurumpujen ja kitkapalojen keskinäiseen
  sovittamiseen tarvittavat laitteet          A ja B
c) jarrutushidastuvuuden mittauslaite          A
d) jarrudynamometri                   A
e) lukkiutumattoman jarrujärjestelmän testaukseen
  soveltuva laite                    A
f) jarruviiveiden mittauslaite              A
g) kitkapalojen niittauslaite              A ja B
h) pyörä- tai akselipainovaaka              A
i) riittävät mittausvälineet, sisältäen myös
  paineilmajärjestelmän jarrupaineiden mittauslaitteet A ja B
j) riittävät jarrujen korjauksessa tarvittavat muut
  yleis- ja erikoistyökalut sekä tarpeelliset
  nostolaitteet                     A ja B

2. Kun jarrurumpujen koneistus, kitkapalojen sovitus, jarrudynamometrimittaukset tai akselipainomittaukset suoritetaan alihankintatöinä, voidaan alihankinnan toimeksiantajalle sallia 1 momentin a, b, d ja h kohdan vaatimuksista soveltuvin osin poikkeuksia.

3. Alihankintana suoritettavaan jarrukomponentin koneistukseen ja kompressorin korjaukseen ei tarvita edellä tarkoitettua lupaa. Vastuu kaikkien alihankintana tehtyjen töiden asianmukaisuudesta on sillä luvan omaavalla korjaamolla, joka on alihankinnan toimeksiantajana.

8 §
Korjaustöiden kirjaus

1. Korjaamolla on oltava talletettuna ja järjestettynä ajoneuvokohtaisesti tiedot suorittamistaan luvanvaraisista korjauksista. Tiedoista on kohtuullisen helposti käytävä ilmi korjauksen päivämäärä sekä korjauksen laatu ja tarkempi kohde ajoneuvotietojen perusteella.

2. Luvanvaraisia korjauksia koskevat tiedot on säilytettävä korjausvuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun.

9 §
Jarrukorjaamoiden huolto- ja korjausohjeet

Valtuutetun korjaamon tulee hankkia ja pitää ajan tasalla toimintansa laajuutta vastaavat jarrujärjestelmien huolto- ja korjausohjeet.

3 luku

Taksamittarit

10 §
Laitteet ja ohjeet

1. Sillä, joka suorittaa taksamittarien asennuksia ja korjauksia, on oltava taksamittarin valmistajan tai tämän edustajan tahi toimialueen katsastusmiehen hyväksymä taksamittarin asennuksessa ja korjauksessa tarvittava tekninen laitteisto.

2. Korjaajalla tulee olla käytössään taksamittarin valmistajan toimittamat mittarin asennusta, korjausta ja säätöä koskevat ohjeet, voimassa olevat taksat sekä viranomaisten antamat ohjeet toiminnan harjoittamisesta.

3. Taksamittarin tarkastusta varten on käytettävissä oltava tarkoitukseen soveltuva mittarata.

11 §
Henkilökunta

Asennus-, säätö- ja korjaustyöstä vastuullisella henkilöllä on oltava sellainen koulutus tai kokemus, joka mittarin valmistajan tai maahantuojan tahi toimialueen katsastusmiehen antaman selvityksen perusteella on katsottava riittäväksi.

12 §
Asennus- ja korjaustöiden suoritus ja kirjaus

1. Luvansaaja on oikeutettu asentamaan ja korjaamaan vain luvassa erikseen mainitun valmistajan mittareita.

2. Tiedot mittarin asennuksista ja korjauksista on talletettava ja järjestettävä ajoneuvokohtaisesti.

3. Vähintään seuraavat tiedot on talletettava:

a) asennuksen tai korjauksen päivämäärä;

b) auton rekisteritunnus tai, jollei autoa ole merkitty rekisteriin, valmistenumero;

c) rengaskoko;

d) mittarin merkki; ja

e) taksa.

4. Tiedot asennus- ja korjaustöistä on säilytettävä korjausvuotta seuraavan vuoden loppuun. Niistä on kohtuullisen helposti käytävä ilmi 3 momentissa mainitut asiat ajoneuvotietojen perusteella.

13 §
Rajoitukset toiminnassa ja luvan myöntämisessä

Luvan haltija ei saa suorittaa itse omistamiensa tai hallitsemiensa autojen taksamittareiden asennus-, säätö- ja korjaustöitä. Lupaa ei ole myönnettävä sellaiselle hakijalle, jonka toiminnasta omistussuhteen kautta taikka muutoin vastaa taksiautoilija tai taksiautoilijoiden järjestö.

4 luku

Ajopiirturit

14 §
Luvan oikeuttamat tehtävät

Ajopiirturin asennuksiin, säätöihin, korjauksiin ja määräaikaistarkastuksiin oikeuttavat luvat koskevat seuraavia tehtäviä:

a) A-luvan haltijalla on oikeus suorittaa piirturin ja sen liitännän asennukset ja tarkastukset sekä määräysten edellyttämät sinetöinnit samoin kuin luvassa erikseen mainitun piirturimerkin tai -merkkien säädöt, korjaukset ja kotelon sinetöinnit; sekä

b) B-luvan haltijalla on edellä luetellut valtuudet, ei kuitenkaan lupaa suorittaa piirturin korjausta, säätöä ja näihin toimenpiteisiin liittyen kotelon sinetöintiä. Lupa koskee kaikkia hyväksyttyä mallia olevia piirtureita. Lupa oikeuttaa kuitenkin muuttamaan autoon asennettavan ajopiirturin kilometrilukemat mittarinvalmistajan ohjeiden mukaisesti ja pelkästään tähän toimenpiteeseen liittyen sinetöimään kotelon.

15 §
Henkilökunta

Asennus- ja korjaustyöstä vastuullisella henkilöllä on oltava sellainen koulutus tai kokemus, joka piirturin valmistajan tai maahantuojan tahi toimialueen katsastusmiehen antaman selvityksen perusteella on katsottava riittäväksi.

16 §
Laitteet ja varusteet

Lupaluokasta riippuen ajopiirtureiden asennuksiin ja korjauksiin oikeuttavan luvan hakijalla tulee olla seuraavat varusteet:


Laitteet ja varusteet:                  Lupa:
a) piirturin valmistajan hyväksymät testaus-
  laitteet piirturin ja sen kellon tarkistamiseksi   A
b) piirturin kotelon sinetöimiseksi tarvittavat
  välineet ja tarvikkeet                A
c) piirturin valmistajan toimittamat tekniset
  tiedot piirturista ja sen asennuksesta,
  säädöstä ja korjauksesta               A
d) tiekierrosluvun laskin                A ja B
e) tarpeelliset asennustyökalut             A ja B
f) rengaspaineen mittari                 A ja B
g) sekuntikello                     A ja B
h) sinetöintipihdit                   A ja B

17 §
Asennus- ja korjaustöiden kirjaus

1. Tiedot suoritetuista ajopiirturin asennuksista, säädöistä, korjauksista ja tarkastuksista on talletettava ja järjestettävä ajoneuvokohtaisesti. Vähintään seuraavat tiedot on talletettava:

a) asennuksen, säädön, korjauksen tai tarkastuksen päivämäärä;

b) auton rekisteritunnus;

c) renkaiden kehä;

d) suoritettu toimenpide niin, että kilometrilukeman mahdollinen muutos ilmenee; sekä

e) mahdollisessa tarkastuksessa todetut näyttövirheet.

2. Luvanvaraisia korjauksia koskevat tiedot on säilytettävä työtä tai tarkastusta seuraavan kahden vuoden ajan.

18 §
Rajoitukset toiminnassa

A-luvan haltija ei ole oikeutettu suorittamaan sellaisten ajoneuvojen ajopiirtureiden asennuksia, korjauksia, säätöjä ja tarkastuksia sinetöinteineen, jotka ovat luvan haltijan omistuksessa tai hallinnassa tai joiden käytöstä luvan haltija muutoin vastaa.

5 luku

Erinäisiä säännöksiä

19 §
Luvan myöntäminen

1. Lupa liikennetarvikkeen asennukseen ja korjaukseen on annettava, jos hakija täyttää tässä päätöksessä tarkoitetut vaatimukset työn suorittamiseen.

2. Luvan taksamittarin ja ajopiirturin asennukseen ja korjaukseen myöntää autorekisterikeskus. Luvan kuorma- ja linja-autojen sekä niiden perävaunujen jarrujärjestelmien asennuksiin ja korjauksiin myöntää se katsastuskonttori, jonka alueella luvan hakija toimii.

3. Autorekisterikeskus antaa tarkemmat ohjeet luvan hakemisesta, luvan myöntämisen edellytysten toteamisesta samoin kuin toiminnan valvomisesta.

4. Autorekisterikeskuksella on myös oikeus erityisestä syystä määräajaksi sallia poikkeuksia tässä päätöksessä mainituista luvan myöntämisen edellytyksistä ehdolla, että asennus- ja korjaustyö voidaan puutteista huolimatta suorittaa asianmukaisesti.

5. Lopetettaessa luvanvarainen toiminta on tästä tehtävä ilmoitus alueen katsastustoimipaikkaan.

20 §
Luvan peruuttaminen

Mikäli luvan haltijan ei enää todeta täyttävän luvan ehtoja tai toimintaa ei muutoin harjoiteta annettujen määräysten mukaisesti, voi autorekisterikeskus luvan haltijaa ja katsastustoimipaikkaa sekä tarvittaessa taksamittarin ja ajopiirturin ollessa kysymyksessä valmistajaa ja maahantuojaa kuultuaan peruuttaa luvan määräajaksi tai kokonaan.

21 §
Voimaantulo

1. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992. Ennen päätöksen voimaantuloa myönnetyt luvat ovat edelleen voimassa 2-5 momentin rajoituksin.

2. Ennen päätöksen voimaantuloa myönnetyt jarrujen asennus- ja korjausluvat oikeuttavat lupien mukaisiin asennus- ja korjaustöihin 1 päivään syyskuuta 1993 asti. Ennen päätöksen voimaantuloa myönnetyt asennus- ja korjausluvat oikeuttavat 1 päivän syyskuuta 1993 jälkeen ainoastaan B-luvan mukaisiin asennus- ja korjaustöihin.

3. Ennen päätöksen voimaantuloa sellaiselle hakijalle, joka harjoittaa taksitoimintaa tai jonka toiminnasta omistussuhteen kautta taikka muutoin vastaa taksiautoilija tai taksiautoilijoiden järjestö, myönnetyt taksamittarin asennus- ja korjausluvat lakkaavat olemasta voimassa 1 päivänä tammikuuta 1995.

4. Mitä 13 §:ssä on säädetty luvan haltijan kiellosta suorittaa itse omistamiensa tai hallitsemiensa autojen taksamittareiden asennus-, säätö- ja korjaustöitä, koskee myös ennen päätöksen voimaantuloa myönnettyjen lupien haltijoita.

5. Ajopiirturin asennus- ja korjausluvan haltijan toiminnalle 18 §:ssä säädetyt rajoitukset koskevat 1 tammikuuta 1994 alkaen myös ennen päätöksen voimaantuloa myönnettyjen lupien haltijoita.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1992

Liikenneministeri
Ole Norrback

Yli-insinööri
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.