814/1992

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1992

Asetus sosiaaliturvan tutkimus- ja kehittämistoiminnan neuvottelukunnasta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään:

1 §
Neuvottelukunnan tarkoitus

Sosiaaliturvan tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistämistä sekä sosiaaliturvan kehittämistä koskevien yleisten periaatteellisesti tärkeiden tai laajakantoisten kysymysten käsittelyä varten on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä valtion keskushallinnon viranomaisten ja kunnallisten keskusjärjestöjen yhteistyö- ja neuvotteluelimenä sosiaaliturvan tutkimus- ja kehittämistoiminnan neuvottelukunta.

2 §
Tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) edistää ja yhteensovittaa sosiaaliturvan tutkimus- ja kehittämistoimintaa;

2) edistää valtion ja kuntien yhteistoimintaa sosiaaliturvan tutkimus- ja kehittämistoiminnassa;

3) antaa lausuntoja sosiaaliturvan tutkimus- ja kehittämistoimintaa koskevista suunnitelmista sosiaali- ja terveysministeriölle;

4) tehdä aloitteita sosiaaliturvan tutkimus- ja kehittämistoimintaa koskevista hankkeista;

5) tehdä ehdotus sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan määrärahojen tarpeesta;

6) käsitellä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyviä kansainvälisiä kysymyksiä; sekä

7) suorittaa muut neuvottelukunnan toimialaan kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön sille määräämät tehtävät.

Tehtävänsä suorittamiseksi neuvottelukunnan on toimitettava selvityksiä ja laadittava kehitysarvioita sekä ryhdyttävä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin.

3 §
Kokoonpano

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja sekä 10 muuta jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

Valtioneuvosto nimeää puheenjohtajan sosiaali- ja terveysministeriöstä. Neuvottelukunta valitsee tarvittaessa keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Valtioneuvosto nimeää muut jäsenet varajäsenineen siten, että sosiaali- ja terveysministeriötä edustaa kaksi jäsentä ja valtiovarainministeriötä, sosiaali- ja terveyshallitusta, kansanterveyslaitosta ja työterveyslaitosta kutakin yksi jäsen, minkä lisäksi yksi jäsen nimetään kansaneläkelaitoksen, yksi eläketurvakeskuksen ja kaksi kunnallisten keskusjärjestöjen esityksestä. Puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, määrää sosiaali- ja terveysministeriö saman viranomaisen tai järjestön ehdotuksesta kuin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai jäsen on määrätty hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai jäsenen.

4 §
Jaostot

Asioiden valmistelua varten neuvottelukunta voi asettaa keskuudestaan jaostoja. Jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrää neuvottelukunta. Jaostojen jäseninä, ei kuitenkaan puheenjohtajana, voi olla myös neuvottelukunnan varajäseniä.

5 §
Työjärjestys

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa neuvottelukunnan esityksestä sen työjärjestyksen.

6 §
Päätösvaltaisuus

Neuvottelukunta ja sen jaosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla.

7 §
Sihteeri

Neuvottelukunnalla voi olla pääsihteeri.

Pääsihteerin ottaa sosiaali- ja terveysministeriö.

8 §
Komiteamääräysten soveltaminen

Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.

9 §
Tarkemmat määräykset

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriö.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1992.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämistoiminnan neuvottelukunnasta 15 päivänä huhtikuuta 1983 annettu asetus (387/83) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Toimenpiteisiin tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi voidaan ryhtyä jo ennen asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.