807/1992

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1992

Asetus raittiustyöasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 4 päivänä maaliskuuta 1983 annetun raittiustyöasetuksen (233/83) 2 §, sellaisena kuin se on 28 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa asetuksessa (742/89), sekä

muutetaan 1, 3 ja 15 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 § osittain muutettuna 31 päivänä joulukuuta 1987 annetulla asetuksella (1287/87) ja mainitulla 28 päivänä heinäkuuta 1989 annetulla asetuksella sekä 3 § viimeksi mainitussa asetuksessa, seuraavasti:

1 §

Kunnan raittiustyöstä vastaavan toimielimen tehtävänä on:

1) seurata kunnassa tehtävää raittiustyötä ja muuta ehkäisevää päihdetyötä sekä tehdä esityksiä ja aloitteita raittiustyön ja muun ehkäisevän päihdetyön kehittämiseksi kunnan alueella;

2) seurata kunnan alkoholioloja sekä tehdä niitä koskevia aloitteita ja esityksiä;

3) tehdä esityksiä ja aloitteita päihteiden käytön ja päihdehaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi tarpeellisten näkökohtien huomioon ottamiseksi kunnan toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa;

4) järjestää toimialaansa kuuluvaa koulutus-, tiedotus-, valistus-, neuvonta- ja ohjaustoimintaa;

5) toimia yhteistyössä kunnan koulu-, sosiaali-, terveys- ja vapaa-aikatoimen kanssa päihteiden käytön ja päihdehaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi;

6) toimia yhteistyössä raittiustyötä ja ehkäisevää päihdetyötä tekevien sekä muiden terveitä elämäntapoja edistävien yhteisöjen kanssa; sekä

7) huolehtia kunnan terveystoimesta vastaavan toimielimen kanssa tupakoinnin vähentämistä koskevasta valistus-, neuvonta- ja ohjaustoiminnasta.

3 §

Kelpoisuusvaatimuksena kunnan raittiustyön ammatilliseen tehtävään on raittiussihteerin opintolinjan tutkinto tai raittiussihteerin tutkinto, tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveydenhuoltoalan taikka muun alan opistoasteinen ammatillinen tutkinto taikka soveltuva korkeakoulututkinto.

15 §

Sen lisäksi, mitä raittiustyölaissa säädetään lääninhallituksen tehtävistä, lääninhallituksen tulee:

1) suunnitella, kehittää ja yhteensovittaa läänin alueella tehtävää raittiustyötä, muuta ehkäisevää päihdetyötä ja tupakointia vähentävää työtä;

2) avustaa kuntia raittiustyön, muun ehkäisevän päihdetyön ja tupakointia vähentävän työn neuvottelu- ja koulutustilaisuuksien järjestämisessä; sekä

3) toimia yhteistyössä eri viranomaisten ja yhteisöjen kanssa raittiustyön, muun ehkäisevän päihdetyön ja tupakointia vähentävän työn kehittämiseksi läänin alueella.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Niihin tässä asetuksessa mainittuihin virkoihin ja tehtäviin, joihin vaaditaan 3 §:ssä tarkoitettu kelpoisuus, on edelleen kelpoinen myös sellainen henkilö, joka raittiustyölain 15 §:n mukaan on kelpoinen vastaavaan virkaan tai tehtävään.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.