773/1992

Annettu Helsingissä 17 päivänä elokuuta 1992

Asetus ilmansuojeluasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

kumotaan 24 päivänä syyskuuta 1982 annetun ilmansuojeluasetuksen (716/82) 8-17 §,

sellaisina kuin niistä ovat 8, 12-14 ja 17 § 19 päivänä syyskuuta 1986 annetussa asetuksessa (687/86) ja 16 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella,

muutetaan 1 §:n 2 kohta, 2 §:n 2 kohta, 7 §:n 5, 19 ja 20 kohta ja 18 § sekä 2 luvun otsikko,

sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 19 ja 20 kohta 2 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa asetuksessa (517/89) ja 18 § mainitussa 19 päivänä syyskuuta 1986 annetussa asetuksessa, sekä

lisätään 7 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainituilla 19 päivänä syyskuuta 1986 ja 2 päivänä kesäkuuta 1989 annetuilla asetuksilla uusi 21 ja 22 kohta seuraavasti:

1 §

Ympäristöministeriön tehtävänä on johtaa, valvoa ja edistää ilmansuojelua sekä siinä tarkoituksessa erityisesti:


2) huolehtia ilmansuojelulain 9 ja 9 a §:n nojalla annettavien valtioneuvoston yleisten ohjeiden ja määräysten valmistelusta ja täytäntöönpanosta;


2 §

Lääninhallituksen tehtävänä on erityisesti:


2) käsitellä ilmansuojelulain mukaiset ilmoitukset ympäristölupamenettelylain (735/91) ja -asetuksen (772/92) mukaisesti ja tehdä niiden johdosta päätökset;


2 luku

Ilmoitusvelvollisuus

7 §

Seuraavien laitosten toiminnasta tai niiden toiminnan olennaisesta muuttamisesta on tehtävä ilmansuojelulain mukainen ilmoitus:


5) jätteenpolttolaitos tai muu laitos, joka on tarkoitettu jätteenpolttoa varten;


19) haihtuvia liuottimia sisältäviä aineita kuluttava muu kuin edellä mainittu laitos, jossa näiden liuottimien kulutus, kun siitä vähennetään tuotteisiin sitoutuva tai jäävä osuus, on vähintään 50 tonnia vuodessa tai vastaava huippukulutus vähintään 100 kg tunnissa;

20) kloorifluorihiilivety-yhdisteitä tai niitä sisältäviä aineita tai valmisteita käyttävä laitos, jossa näitä yhdisteitä kulutetaan tuotteiden tai valmisteiden valmistuksessa vähintään 1 tonni vuodessa;

21) koksaamo; sekä

22) hiilen taikka turpeen kaasutus- tai nesteytyslaitos.

18 §

Ympäristöministeriön on varattava niille viranomaisille, laitoksille ja yhteisöille, joiden toimialaan tai tehtäviin ilmansuojelulain 9 ja 9 a §:n nojalla annettavat valtioneuvoston yleiset ohjeet ja määräykset voivat olennaisesti liittyä, kuten valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle, maa- ja metsätalousministeriölle, kauppa- ja teollisuuusministeriölle, liikenneministeriölle, lääninhallituksille, kuntien keskusjärjestöille, teollisuuden ja voimatalouden keskusjärjestöille sekä ilmansuojelun alalla toimiville kansalaisjärjestöille, tilaisuus lausunnon antamiseen yleisiä ohjeita ja määräyksiä koskevista ehdotuksista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

Helsingissä 17 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.